Literatuur Democratische rechtsstaat

Restoring Trust in the Rule of Law

Ernst Hirsch Ballin

The law as an abstract system of rules establishes the conditions under which people in large societies can live together in peace. This is not because they all have personal trust in each other (which is obviously impossible to establish) but because they trust that living up to the rules is what normally can be expected and will be approved – and also that contraventions will be disapproved or retaliated against. This embryonic rule of law was and is the condition for any sustainable society that is too large to know each other personally. The recognition of human rights and the constitutional setup of democracies based on equal citizenship create the context for mutual trust in the rule of law. Terrorism, at least ideologically motivated all-out terrorism as we have seen it since the beginning of this century, is different: different both in its goals and in its methods, which determine each other. Its goal is to undermine trust in the rule of law in a way that is decisive for the future of the affected societies. And that might happen, regrettably, partly because some political responses to terrorism, while presenting themselves as firmly opposed to terrorism, actually give way to a destruction of trust in the rule of law. That happens when they, on their turn, also renounce the common pedigree of democracy and rule of law, arguing that the war against terrorism requires exceptional measures. The best possible, principled but also practical response to terrorism as well as to non-violent centrifugal forces can be clear: do not give up promoting the inclusive ideal of a constitution and rule of law for all. 

Ernst Hirsch Ballin, 'Restoring Trust in the Rule of Law' (January 1, 2018).Tilburg Law School Research Paper No. 04/2018; T.M.C. Asser Institute for International & European Law 2018-1. Hier beschikbaar.

Hoeveel ongelijkheid kan een democratische rechtsstaat verdragen? (Witteveenlezing)

Kim Putters en Lonneke van Noije

Dit is de tekst van de derde Witteveenlezing, door Kim Putters uitgesproken op 7 december 2017 aan Tilburg University. De Willem Witteveenlezing is gewijd aan prof. Willem Witteveen van Tilburg Law School die omkwam bij de aanslag op de MH17. Tilburg University wil zijn gedachtegoed, dat gevormd is door een humanistische en academische traditie en een scherp gevoel voor rechtvaardigheid, blijvend herinneren en toegankelijk maken door jaarlijks de Willem Witteveenlezing te organiseren. In deze derde lezing wordt het sociaal contract, dat danig onder druk staat, onder de loep genomen. Twee urgente maatschappelijke scheidslijnen, de scheidslijn naar opleidingsniveau en arbeidsmarktposities en de scheidslijn naar etniciteit, hebben gevolgen voor de democratische rechtsstaat.

De Witteveenlezing is verschenen in het NJB 2018/62.

Constitutionalism and the Rule of Law: Bridging Idealism and Realism

Maurice Adams, Anne Meuwese & Ernst Hirsch Ballin (red.)

Rule of law and constitutionalist ideals are understood by many, if not most, as necessary to create a just political order. Defying the traditional division between normative and positive theoretical approaches, this book explores how political reality on the one hand, and constitutional ideals on the other, mutually inform and influence each other. Seventeen chapters from leading international scholars cover a diverse range of topics and case studies to test the hypothesis that the best normative theories, including those regarding the role of constitutions, constitutionalism and the rule of law, conceive of the ideal and the real as mutually regulating.

• Contains new historical conceptual and empirical analysis providing readers with an interdisciplinary approach
• A combination of case studies with theoretical and transnational approaches gives readers a broad scope of constitutionalism and the rule of law
• Presents a comprehensive view of political reality and constitutionalism and rule of law ideals, with new material on how constitutionalism and the rule of law evolve

Contents

Part I. Realism and Idealism in Constitutionalism and the Rule of Law: Theory and History:
1. The ideal and the real in the realm of constitutionalism and the rule of law: an introduction - Maurice Adams, Ernst Hirsch Ballin and Anne Meuwese;
2. Tempering power - Martin Krygier;
3. Between the 'real' and the 'right': explorations along the institutional-constitutional frontier - Peter Lindseth;
4. The emergence of the rule of law in western constitutional history: revising traditional narratives - Randall Lesaffer and Shavana Musa;

Part II. The Rule of Law in Country-Specific Settings: Case Studies in Reconciling Realism and Idealism:
5. Rule of law, democracy and human rights: the paramountcy of moderation - Sumit Bisarya and Elliot Bulmer;
6. The need for realism: ideals and practice in Indonesia's constitutional history - Adriaan Bedner;
7. Constitutionalism á la Rwandaise - Nick Huls;
8. Between promise and practice: constitutionalism in South Africa more than twenty years after the advent of democracy - Pierre de Vos;
9. Idealism and realism in Israeli constitutional law - Adam Shinar;
10. Idealism and realism in Chinese constitutional theory and practice - Feng Lin;
11. Realism and idealism in the Italian constitutional culture - Jörg Luther;
12. Constitutional culture in the Netherlands: a sober affair - Maurice Adams and Gerhard van der Schyff;
13. Illiberal rule of law? Changing features of Hungarian constitutionalism-  Gábor Attila Tóth;

Part III. Transnational Phenomena and International Developments:
14. The EU and the rule of law - naïveté of a grand design? - Dimitry Kochenov;
15. Constitutional coups in EU law - Kim Lane Scheppele;
16. Peer review in the context of constitutionalism and the rule of law - Anne Meuwese; 17. Constitutional correlates of the rule of law - Tom Ginsburg and Mila Versteeg.

Verder met rechtsstatelijke toetsing van verkiezingsprogramma’s

P.J.P.M. van Lochem

Politici spelen een belangrijke rol bij de bescherming van de rechtsstaat, maar er wordt soms betwijfeld of zij die rol waarmaken dan wel voldoende serieus nemen. Het toetsen van verkiezingsprogramma’s van politieke partijen kan een goed middel zijn om in beeld te brengen hoeveel aandacht er daadwerkelijk is voor de rechtsstaat. Dat is echter geen sinecure; zoals uit deze bijdrage blijkt is het al lastig om tot een gedeelde opvatting te komen van wat de rechtsstaat inhoudt. Immers, als de onderzochte partijen zich niet herkennen in het gehanteerde concept zullen zij zich daar ook niet door aangesproken voelen. Internationaal, bijvoorbeeld binnen de VN en Europese Unie is er al enige ervaring opgedaan met het meten van rechtsstatelijkheid binnen staten. Welke indicatoren daarbij worden gebruikt zijn van groot belang voor de uitkomsten van de toetsing, waarbij het risico op versimpeling van de werkelijkheid op de loer ligt. De ervaringen van internationale organisaties hiermee kunnen als bron van inspiratie dienen voor toetsing van verkiezingsprogramma’s op rechtsstatelijkheid en tevens kunnen daar lessen uit worden getrokken. Deze vraag staat in deze bijdrage centraal.

Dit artikel verscheen in RegelMaat 2017/1.

De rechtsstaat, een quick scan: de partijprogramma's voor de verkiezingen 2017 rechtsstatelijk?

Commissie Rechtsstatelijkheid in Verkiezingsprogramma's

Op initiatief van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) zijn de verkiezingsprogramma’s 2017 aan een rechtsstatelijkheidstoets onderworpen door de Commissie Rechtsstatelijkheid in Verkiezingsprogramma's. Deze toets heeft geresulteerd in het onderzoeksrapport 'De rechtsstaat, een quick scan: de partijprogramma's voor de verkiezingen 2017 rechtsstatelijk?'. 

Het onderzoek is hier te lezen.

In reactie op het onderzoek pleiten Peter van Lochem en Huub Linthorst voor een gezaghebbende rechtsstatelijkheidstoets van verkiezingsprogramma's in het NJB 2017/11. Hun pleidooi is te lezen op het NJBlog.

Multiple politica en tegendemocratie: Politieke representatie en algemeen belang na 100 jaar algemeen kiesrecht (2017-2019)

Maurice Adams

Het nakende jubileum van het algemeen kiesrecht, maar ook de komende verkiezingen, nodigen bij uitstek uit tot bezinning over de vertegenwoordigende democratie. De suggestie die hier wordt gedaan is die democratie meer als een agora en platform op te vatten. Zo wordt een opener politiek debat mogelijk, dat zicht weet te houden op wat er in de tegendemocratie plaatsvindt en aan standpunten wordt geagendeerd. Tegelijkertijd blijft robuuste verankering van instituties minstens even cruciaal, want juist die staan garant voor stabiliteit en voor de rechtsstaat. De uitdaging bestaat er dus in om dialectisch te democratiseren en het ene te doen en het andere niet te laten: intelligent ruimte geven aan de tegendemocratie en hindermacht, en verstandig voortbouwen op wat de vertegenwoordigende democratie en flankerende instituties te bieden hebben.

Dit artikel verscheen in het NJB (2016/1753) en werd door Adams voorgedragen tijdens het symposium over algemeen kiesrecht en de Toekomst van de vertegenwoordigende democratie op 27 september 2016. De reactie van Gerdi Verbeet op Adams zijn voordracht is verschenen op ons forum.

Rechtspraak en politiek: hoe leven die samen in het ene huis, dat democratische rechtsstaat heet?

J.J. Dammingh & L.M. van den Berg

Op 27 mei 2016 vond de voorjaarsvergadering van 2016 van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht plaats en was getiteld ‘Rechtspraak en politiek: hoe leven die samen in het ene huis, dat democratische rechtsstaat heet?’. De vraag 'Hoe verhouden de rechtspraak en de politiek zich – binnen het krachtenveld van de trias politica – tot elkaar?' stond tijdens deze vergadering centraal. Aanleiding daarvoor was niet alleen de bezorgdheid over de toenemende invloed die de politiek uitoefent op de rechtspraak ('de verbestuurlijking van de rechtspraak') maar ook dat de rechter de laatste tijd het domein van de politiek vaker betrad.

Het verslag van deze vergadering is inmiddels gepubliceerd in het Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging en vindt men hier.

De temporele dimensie van de rechtsstaat: Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag van de Raad van State

Maurice Adams

In het eerste, meer beschouwende, hoofdstuk van het Jaarverslag van de Raad van State, worden actuele politieke en bestuurlijke ontwikkelingen geduid in het licht van de waarden en vereisten van rechtsstaat. Naar aanleiding van de publicatie van het Jaarverslag van 2015 thematiseert Maurice Adams de relatie tussen deze waarden en vereisten en het tempo waarmee politieke en bestuurlijke actoren handelen. Dit artikel verscheen in Ars Aequi (AA20160787).

Financiering van de Rechtspraak in rechtsstatelijk kader

Kees Sterk & Frans van Dijk

De Wet op de Rechterlijke Organisatie en het daarop gebaseerde Besluit financiering rechtspraak normeren de financiering van de Rechtspraak. Daarin is om rechtsstatelijke redenen gekozen voor afstand van de uitvoerende macht tot de rechterlijke macht. Dit uit zich onder meer in de regel dat de kosten verbonden aan het eigenlijke rechtspreken (het primaire proces) vastgesteld moeten worden op grond van een objectieve meting van de werklast van de gerechten. De rechter bepaalt in beginsel de tijd die nodig is voor een goede en zorgvuldige behandeling van een zaak, met een prikkel tot doelmatig werken. De uitvoerende macht redeneert echter niet meer vanuit deze wettelijk verankerde norm. Steeds meer zijn generieke kortingen en begrotingsproblemen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie leidend bij de financiering van de Rechtspraak. Deze praktijk is in strijd met de wet en tast de rechterlijke en institutionele onafhankelijkheid aan.

Dit artikel verscheen in NJB 2016/1178.

Tegen de stroom: Over mensen en ideeën die hoop geven in benarde tijden

Ernst Hirsch Ballin

Als men een samenleving op haar beloop laat, zijn er winnaars en verliezers. De kortste weg naar de macht is het mobiliseren van een groep die zich van anderen onderscheidt door ras, religie of een ander vermeend kenmerk van superioriteit. Mensen die deel uitmaken van zo’n groep zijn vaak de laatsten die erachter komen waarheen ze zijn meegesleurd. Geweld lijkt gewoon, de slachtoffers ondergaan rechteloosheid omdat van het recht een controletechniek is gemaakt.
Lodewijk Ernst Visser, de in 1941 ontslagen president van de Hoge Raad, doorzag scherper dan anderen dat de Nederlandse constitutionele beginselen geslachtofferd werden door de Joodse Nederlanders te isoleren, nog vóór de massale deportaties begonnen. Ook de gelovige mysticus Titus Brandsma was meer op zijn hoede dan de zelfbenoemde realisten die – binnen een jaar na de militaire overgave van mei 1940 – mentaal voor Hitlers imperium capituleerden. Brandsma liet zich niet intimideren en hield de hoop op medemenselijkheid levend. Dat deed ook Anton de Kom, die uit Suriname was verbannen omdat hij niet accepteerde dat de Nederlandse kolonisten zichzelf als superieur beschouwden. Tegen de nationaalsocialistische bezetters zette hij de strijd voor ieders gelijke rechten voort.
In zijn boek Tegen de stroom heeft Ernst Hirsch Ballin de veelzeggende verhalen van Visser, Brandsma en De Kom samengebracht. De verheerlijking van (ogenschijnlijk) homogene samenlevingen van vroeger, leren hun verhalen, is net zo goed verderfelijk als een toekomstbeeld met één superieure ideologie of cultuur. Tegen de stroom van zulke bewegingen in maakt het recht ruimte voor gewone en ongewone mensen.

Dit boek is uitgegeven door Querido in april 2016.

De rechtsstaat: van sluitpost naar 'Leitmotiv'

S. Zouridis, W. Wierenga & B. Niemeijer

De kritische woorden van de Raad van State in zijn jaarverslag over de rechtsstatelijkheid van politieke besluitvorming, roepen een aantal vragen op. In de eerste plaats de vraag of er echt een probleem is op dit punt en – zo ja – wat daarvan de oorzaken zijn. In hoeverre is de diagnose van de Raad op dit punt valide en in hoeverre is de receptuur die de Raad hiervoor voorschrijft een adequate oplossing voor de kwaal? Als de rechtsstatelijke waarden inderdaad in het geding zijn, hoe versterken we die waarden dan? Hoe maken we van rechtsstatelijke waarden een leitmotiv in plaats van een sluitpost?

Dit artikel verscheen in het NJB 2016/947.

Drie dimensies van de rechtsstaat

Maurice Adams & Willem Witteveen

De rechtsstaat vertoont een veelzijdig beeld met een ondergrens van een fatsoenlijke overheid en een ambitieus ideaalbeeld van een vrije samenleving van burgers. Deze twee dimensies zijn onderling van elkaar afhankelijk, en zijn dan ook relevant voor ieder debat over de staat van de rechtsstaat. De empirische (derde) dimensie van de democratische rechtsstaat moet daarbij uitdrukkelijk worden betrokken. Responsiviteit vanwege de overheid impliceert dat de publieke mening ernstig wordt genomen, maar niet dat diezelfde overheid zich vanzelfsprekend associeert met opportunistische overname van standpunten die in de samenleving leven, of met het capituleren als gevolg van maatschappelijke druk. Dat betekent ook dat de burger moet aanvaarden dat er beslissingen worden genomen die tegen zijn directe belangen ingaan. Juist daarom moet hij in zijn politieke betrokkenheid een evenwicht vinden tussen een aantal schijnbaar tegenstrijdige houdingen: betrokkenheid én afstandelijkheid, activisme én berusting, protest én aanvaarding. Een vertrouwensrelatie tussen burger en overheid is daarbij onontbeerlijk. Het is mooi dat onlangs een debat over de rechtsstaat plaatsvond in de vergaderzaal van de Eerste Kamer, en het valt te hopen dat de bewindslieden er iets van hebben meegenomen naar hun bestuurlijke werk. Het zou nog mooier zijn als het een breder debat wordt waar burgers zelf aan deelnemen.

Dit artikel verscheen in het NJB 2014/1017

Constitutionele geletterdheid voor de democratische rechtsstaat

Maurice Adams

Onze constitutionele cultuur kan als wat relativistisch, pragmatisch of zelfs badinerend worden bestempeld. Maar iedere democratie rust op de pijlers van legitimiteit en slagkracht. Ter wille van de democratische rechtsstaat zou dat ook moeten worden bewerkstelligd en bevorderd vanuit constitutioneel perspectief. Zonder de conditio sine qua non van de geest van vrijheid, pluralisme en solidariteit gaat dat niet. Is die afwezig, dan is een revitalisering van het constitutionele domein een zinloze exercitie. Blijkt er echter ook maar iets van die geest aanwezig dan heeft het wel degelijk zin om ook vanuit een constitutioneel perspectief de democratische rechtsstaat te bevorderen. Want ‘when the spirit of liberty still lives in the hearts of men and women then law, courts, and constitutions are the indispensable oxygen, indispensable to keep that flame of liberty still alive.’ In deze op 24 april 2013 uitgesproken rede roept Adams op te komen tot de ontwikkeling van wat hij ‘constitutionele geletterdheid’ noemt.

De rede kan worden teruggelezen in het NJB 2013/874.

Stresstest rechtsstaat Nederland

Alex Brenninkmeijer

In hoeverre voldoet de Nederlandse rechtsorde aan de vereisten van de rechtsstaat? Om een helder beeld te krijgen van de relevante kwesties voor de uitvoering van een stresstest rechtsstaat wordt de rechtsstaat als systeem benaderd. Langs de lijnen van de trias politica wordt verkend welke rechtsstatelijke gebreken in Nederland onderkend kunnen worden in wetgeving, bestuur en rechtspraak, die niet binnen de normale waarborgen van onze rechtsorde gecorrigeerd worden. Doel is om een overzichtsbeeld te schetsen van de staat van onze rechtsstaat en daarmee de vraag te beantwoorden of ons rechtsstatelijke systeem in een situatie van stress het af kan laten weten. De conclusie blijkt gerechtvaardigd dat op al deze drie domeinen, maar in het bijzonder bij de wetgeving, de systeemwaarborgen in de Nederlandse democratische rechtsstaat tekort schieten. Bij het functioneren van onze rechtsstaat is sprake van een systeemfalen.

Lees de inaugurele van Brenninkmeijer gehouden op 20 april 2015 terug in NJB 2015/740