Literatuur Mensenrechten

Constitutionele worstelpartij tussen wetgever en vrijheid van meningsuiting

Paul van Sasse van Ysselt

Zijn de wettelijke grenzen van de vrijheid meningsuiting sinds 2001 op constitutioneel toelaatbare wijze verschoven dan wel is er een vooruitzicht dat dat (nader) zal gebeuren? Om die vraag te beantwoorden wordt in deze bijdrage ingegaan op de sinds 2001 aangenomen, verworpen of bij de Staten-Generaal aanhangige wetsvoorstellen die de vrijheid van meningsuiting inperken dan wel uitbreiden. Al met al is er een hoop politieke drukte geweest over de wettelijke grenzen van de vrijheid van meningsuiting met een beperkte en constitutioneel kwetsbare opbrengst.

Dit artikel verscheen in het NJB 2017/1280.

De toegang tot de rechter en een eerlijk proces in de Grondwet?

Tom Barkhuysen en Michiel Emmerik

Deze bijdrage verscheen in de bundel Geschakeld recht: Verdere studies over Europese grondrechten ter gelegenheid van de 70ste verjaardag prof. mr. E.A.Alkema. De auteurs buigen zich over de vraag of de Nederlandse Grondwet aanvulling behoeft met de opname van een recht op toegang tot de rechter en het daarmee verband houdende recht op een eerlijk proces. 

Lees de bijdrage hier.

Citizens' rights and the right to be a citizen

Ernst Hirsch Ballin

Ernst Hirsch Ballin bespreekt in dit Engelstalige boek het belang van burgerrechten tegen de achtergrond van voortdurende migratie en urbanisatie in het begin van de 21e eeuw. De soevereine bevoegdheid van de staat om individuen aldanniet burgerschap te verlenen, brengt de mogelijkheid voor individuele personen om hun mensenrechten volledig te kunnen genieten in gevaar, wanneer de uitsluiting van burgerschap gebaseerd wordt op verschillen in nationaliteit. Burgerrechten vormen de essentiële schakel tussen mensenrechten en het leven in een democratische samenleving. Burgers hebben het individuele recht om deel te nemen aan democratische processen en solidaire structuren van de staat waarin zij thuis horen. Door ieders recht op burgerschap van de staat waar zij deze rechten effectief kunnen realiseren te erkennen, kunnen burgerrechten de kloof dichten tussen de universaliteit van mensenrechten en de veranderende politieke en sociale omgeving van mensenlevens. Dubbele nationaliteit beperken werkt daarbij averrechts, zeker nu Europees burgerschap de weg baant voor transnationaal, grensoverschrijdend burgerschap.

Klik hier voor meer informatie.

Godsdienstvrijheid in de Nederlandse rechtsorde

H. Post & G. van der Schyff

De bundel 'Godsdienstvrijheid in de Nederlandse rechtersorde: Europese en internationale perspectieven' (Wolf 2014) toont aan dat de invloed van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) op de Nederlandse rechtsorde veelzijdig en fundamenteel is. De Nederlandse rechtsorde is niet los te denken van de Europese rechtsorde. Nederland conformeert zich meer en meer aan universele maatstaven, die niet slechts een Europees karakter hebben, maar die in sterke mate mondiaal van aard zijn. Achter het EVRM gaat de Universele Verklaring van de rechten van de mens van de Verenigde Naties schuil. In feite krijgt de Nederlandse rechtsorde steeds meer het karakter van een mondiale rechtsorde. De bundel maakt tegelijkertijd duidelijk dat de Nederlandse rechterlijke macht haar eigen verantwoordelijkheid heeft. De Europese rechter geeft de nationale rechter een eigen beoordelingsruimte waarbij hij nationale verschillen accepteert, en hij de autonomie van de nationale rechter erkent. (DJ 2014/1420)

Burgerrechten

Ernst Hirsch Ballin

De inaugurele rede van Prof. E.M.H. Hirsch Ballin als hoogleraar rechten van de mens aan de Universiteit van Amsterdam.