Additioneel artikel XIX


Grondwetsbepaling

Het formulier van afkondiging, vastgesteld bij artikel 81 en de formulieren van verzending en kennisgeving, vastgesteld bij de artikelen 123, 124, 127, 128 en 130 van de Grondwet naar de tekst van 1972, blijven van kracht totdat daarvoor een regeling is getroffen.

Afkondigingsformulieren

Voor de grondwetsherziening van 1983 bevatte de Grondwet zélf de tekst van de formulieren waarmee wetten moeten worden afgekondigd en verzonden. Bij de grondwetsherziening van 1983 werden deze (uitvoerige) bepalingen met goede reden geschrapt, omdat het hier om uitgebreide tekst gaat die niet letterlijk in de Grondwet behoeft te worden opgenomen. Vanaf 1983 kan de formele wetgever zelf de tekst van deze formulieren vaststellen. Maar ook in dit geval is dat nog niet gebeurd. Het discussiepunt is dat de tekst van het oude afkondigingsformulier de zinsnede ‘bij de gratie Gods’ bevat die aan de formulieren traditioneel worden toegevoegd. Dit is een gevoelig onderwerp in de politiek. Om een politieke discussie te vermijden is besloten voorlopig de oude tekst te handhaven. Het ‘oude’ artikel 81 Grondwet bevat deze woorden echter niet, maar de woorden worden daaraan toegevoegd. Bij de aanvaarding van het koningschap door Willem-Alexander in 2013 is deze praktijk zonder veel discussie bestendigd.

In 2019 heeft het Kamerlid Van Raak een Initiatiefvoorstel tot opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum ingediend. [voetnoot] Het voorstel bevat een nieuw additioneel artikel XXXI. In dit voorstel staat onder meer: ‘De wijziging in artikel 81 alsmede de artikelen 89a tot en met 89f, 128a en 133a treden eerst na vijf jaren of op een bij of krachtens de wet te bepalen eerder tijdstip in werking.’ Verder bevat dit additioneel artikel voorschriften inzake de verlenging van de termijn van vijf jaar en het tijdstip van inwerkingtreding.

historische-versies?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Sapiente consequuntur ipsa dolores optio porro ratione culpa aspernatur, voluptatem nostrum, possimus nihil facere natus modi nam, laboriosam a? Nihil, quos ullam?