CATEGORIE
 • CATEGORIE
 • Adviesorganen
 • Burgerrechten
 • Decentralisatie
 • Eigendom
 • Gelijkheid
 • Godsdienst en levensovertuiging
 • Grondwetsherziening
 • Internationale rechtsorde
 • Privacy
 • Rechtspleging
 • Rechtspraak
 • Regering, Koning
 • Sociale rechtsstaat
 • Staten-Generaal
 • Uitingsrechten
 • Wetgeving en bestuur
AUTEUR
 • AUTEUR
 • M. Adams
 • B.C. van Beers
 • A.A.L. Beers & K.T. Meijer
 • A.A.L. Beers & J.C.A. de Poorter
 • S.C. van Bijsterveld & B.P. Vermeulen
 • G. Boogaard
 • G. Boogaard & J. Uzman
 • G. Boogaard, J. Uzman & J.J. But
 • G. Boogaard & J.J. But
 • S.S. Buisman & S.B.G. Kierkels
 • S. Daniëls
 • J.W.A. Fleuren
 • F. Fleurke
 • J.L.M. Gribnau & M.R.T Pauwels
 • M.M. Groothuis
 • E.M.H. Hirsch Ballin
 • H.G. Hoogers
 • M. Houwerzijl & N. Zekic
 • M. Houwerzijl & F. Vlemminx
 • P. Jacobs
 • N.M.C.P. Jägers & J.P. Loof
 • E.J. Janse de Jonge
 • S. Jellinghaus & E. Huisman
 • J. Kiewiet & G.F.M. van der Tang †
 • T. Kooijmans en J. van der Ham
 • E.J. Koops en R. Passchier
 • G. Leenknegt
 • K.T. Meijer
 • D. Mentink, B.P. Vermeulen & P.J.J. Zoontjens
 • B.M.J. van der Meulen
 • F.M.C. Vlemminx en R. Passchier
 • T. Peters
 • J.C.A. de Poorter
 • J.M. van Schooten, G. Leenknegt & M. Adams
 • G. van der Schyff
 • J. Uzman & G. Boogaard
 • J. Uzman
 • B.P. Vermeulen
 • F.M.C. Vlemminx
 • F.M.C. Vlemminx & G. van der Schyff
 • F.M.C. Vlemminx & A.C.M. Meuwese
 • W.J.M. Voermans
 • B.W.N. de Waard
 • W. van der Woude
ARTIKEL
 • ARTIKEL
 • Artikel 1  Gelijke behandeling
 • Artikel 2  Nederlandschap en vreemdelingen
 • Artikel 3  Gelijke benoembaarheid
 • Artikel 4  Kiesrecht
 • Artikel 5  Petitierecht
 • Artikel 6  Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging
 • Artikel 7  Vrijheid van meningsuiting
 • Artikel 8  Recht tot vereniging
 • Artikel 9  Recht tot vergadering en betoging
 • Artikel 10  Eerbiediging en bescherming persoonlijke levenssfeer
 • Artikel 11  Onaantastbaarheid van het lichaam
 • Artikel 12  Binnentreden woning
 • Artikel 13  Vertrouwelijke communicatie
 • Artikel 14  Onteigening
 • Artikel 15  Vrijheidsontneming
 • Artikel 16  Nulla poena
 • Artikel 17  Wettelijk toegekende rechter
 • Artikel 18  Rechtsbijstand
 • Artikel 19  Werkgelegenheid en arbeidskeuze
 • Artikel 20  Bestaanszekerheid
 • Artikel 21  Milieubescherming
 • Artikel 22  Volksgezondheid en woongelegenheid
 • Artikel 23  Onderwijs
 • Artikel 24  Koningschap
 • Artikel 25  Erfopvolging
 • Artikel 26  Status ongeboren kind Koning
 • Artikel 27  Afstand koningschap
 • Artikel 28  Afstand koningschap door huwelijk
 • Artikel 29  Uitsluiting troonopvolging
 • Artikel 30  Benoemde Koning
 • Artikel 31  Erfopvolging benoemde koning
 • Artikel 32  Inhuldiging Koning
 • Artikel 33  Koningschap en meerderjarigheid
 • Artikel 34  Ouderlijk gezag minderjarige Koning
 • Artikel 35  Buitenstaatverklaring
 • Artikel 36  Tijdelijke neerlegging koninklijk gezag
 • Artikel 37  Uitoefening koninklijk gezag door regent
 • Artikel 38  Uitoefening koninklijk gezag door RvS
 • Artikel 39  Lidmaatschap koninklijk huis
 • Artikel 40  Uitkering koninklijk huis
 • Artikel 41  Inrichting huis Koning
 • Artikel 42  Ministeriële verantwoordelijkheid
 • Artikel 43  Regering en ministers
 • Artikel 44  Ministeries
 • Artikel 45  Ministerraad
 • Artikel 46  Staatssecretarissen
 • Artikel 47  Ondertekening en contraseign
 • Artikel 48  Ontslag en benoeming ministers
 • Artikel 49  Ambtseed minister en staatssecretaris
 • Artikel 50  Vertegenwoordiging
 • Artikel 51  Eerste en Tweede Kamer
 • Artikel 52  Zittingsduur
 • Artikel 53  Evenredige vertegenwoordiging
 • Artikel 54  Verkiezing Tweede Kamer
 • Artikel 55  Verkiezing Eerste Kamer
 • Artikel 56  Vereisten voor lidmaatschap
 • Artikel 57  Incompatibiliteiten
 • Artikel 57a  Zwangerschap en ziekte
 • Artikel 58  Geloofsbrieven
 • Artikel 59  Kiesrecht en verkiezingen
 • Artikel 60  Ambtsaanvaarding
 • Artikel 61  Voorzitter en griffier
 • Artikel 62  Verenigde vergadering
 • Artikel 63  Geldelijke voorzieningen
 • Artikel 64  Ontbinding Kamers
 • Artikel 65  Troonrede
 • Artikel 66  Openbaarheid vergaderingen
 • Artikel 67  Quorum
 • Artikel 68  Inlichtingenplicht bewindslieden
 • Artikel 69  Aanwezigheid bewindslieden
 • Artikel 70  Recht van enquête
 • Artikel 71  Parlementaire onschendbaarheid
 • Artikel 72  Reglement van orde
 • Artikel 73  Taak Raad van State
 • Artikel 74  Rechtspositie leden
 • Artikel 75  Inrichting, samenstelling, bevoegdheid Raad van State
 • Artikel 76  Algemene rekenkamer
 • Artikel 77  Rechtpositie leden rekenkamer
 • Artikel 78  Inrichting, samenstelling, bevoegdheid Rekenkamer
 • Artikel 78a  Nationale ombudsman
 • Artikel 79  Vaste colleges van advies
 • Artikel 80  Openbaarmaking advies
 • Artikel 81  Wetgevende macht
 • Artikel 82  Indienen wetsvoorstel
 • Artikel 83  Toezending wetsvoorstel TK
 • Artikel 84  Wijziging wetsvoorstel
 • Artikel 85  Toezending wetsvoorstel EK
 • Artikel 86  Intrekking wetsvoorstel
 • Artikel 87  Aanneming en bekrachtiging
 • Artikel 88  Bekendmaking en inwerkingtreding
 • Artikel 89  Algemene maatregel van bestuur
 • Artikel 90  Bevordering internationale rechtsorde
 • Artikel 91  Goedkeuring verdrag
 • Artikel 92  Bevoegdheden volkenrechtelijke organisaties
 • Artikel 93  Verbindende kracht verdrag
 • Artikel 94  Verdrag boven wet
 • Artikel 95  Bekendmaking verdrag
 • Artikel 96  Oorlogsverklaring
 • Artikel 97  Krijgsmacht
 • Artikel 98  Samenstelling krijgsmacht
 • Artikel 99  Gewetensbezwaren militaire dienst
 • Artikel 99a  Civiele verdediging
 • Artikel 100  Inlichtingen over krijgsmacht
 • Artikel 101  [vervallen]
 • Artikel 102  [vervallen]
 • Artikel 103  Uitzonderingstoestand
 • Artikel 104  Belastingheffing
 • Artikel 105  Recht van begroting
 • Artikel 106  Geldstelsel
 • Artikel 107  Codificatie
 • Artikel 108  [vervallen]
 • Artikel 109  Rechtspositie ambtenaren
 • Artikel 110  Openbaarheid van bestuur
 • Artikel 111  Ridderorden
 • Artikel 112  Civiele en administratieve rechtspraak
 • Artikel 113  Strafrechtspraak
 • Artikel 114  Doodstraf
 • Artikel 115  Administratief beroep
 • Artikel 116  Rechterlijke macht
 • Artikel 117  Rechtspositie leden rechterlijke macht
 • Artikel 118  Hoge Raad
 • Artikel 119  Ambtsmisdrijven
 • Artikel 120  Toetsingsverbod
 • Artikel 121  Openbaarheid terechtzittingen
 • Artikel 122  Gratie
 • Artikel 123  Instelling provincies en gemeenten
 • Artikel 124  Autonomie en medebewind
 • Artikel 125  Organen decentrale besturen
 • Artikel 126  Ambtsinstructie commissaris koning
 • Artikel 127  Vaststelling verordening
 • Artikel 128  Toekenning bevoegdheden
 • Artikel 129  Verkiezing vertegenwoordigend orgaan
 • Artikel 130  Kiesrecht gemeenteraad niet-Nederlanders
 • Artikel 131  Aanstelling burgemeester en commissaris Koning
 • Artikel 132  Inrichting, samenstelling, bevoegdheid decentrale besturen
 • Artikel 132a  Caribische openbare lichamen
 • Artikel 133  Waterschappen
 • Artikel 134  Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
 • Artikel 135  Gemeenschappelijke regelingen
 • Artikel 136  Geschillen
 • Artikel 137  Grondwetswijziging
 • Artikel 138  Aanpassing niet gewijzigde bepalingen
 • Artikel 139  Bekendmaking en inwerkingtreding
 • Artikel 140  Handhaving bestaande regelgeving
 • Artikel 141  Bekendmaking herziene Grondwet
 • Artikel 142  Aanpassing Grondwet aan Statuut
 • Artikel IX - Berechting van misdrijven in oorlogstijd
 • Artikel XIX - Afkondigingsformulier
HOOFDSTUK
 • HOOFDSTUK
 • Hoofdstuk 1  Grondrechten
 • Hoofdstuk 2  Regering
 • Hoofdstuk 3  Staten-Generaal
 • Hoofdstuk 4  Adviesorganen
 • Hoofdstuk 5  Wetgeving en bestuur
 • Hoofdstuk 6  Rechtspraak
 • Hoofdstuk 7  Decentralisatie
 • Hoofdstuk 8  Herziening grondwet
 • Additionele artikelen

DE GRONDWET

Artikel 112 - Civiele en administratieve rechtspraak

 1. Aan de rechterlijke macht is opgedragen de berechting van geschillen over burgerlijke rechten en over schuldvorderingen.

 2. De wet kan de berechting van geschillen die niet uit burgerlijke rechtsbetrekkingen zijn ontstaan, opdragen hetzij aan de rechterlijke macht, hetzij aan gerechten die niet tot de rechterlijke macht behoren. De wet regelt de wijze van behandeling en de gevolgen van de beslissingen.

Artikel 113 - Strafrechtspraak

 1. Aan de rechterlijke macht is voorts opgedragen de berechting van strafbare feiten.

 2. Tuchtrechtspraak door de overheid ingesteld wordt bij de wet geregeld.

 3. Een straf van vrijheidsontneming kan uitsluitend door de rechterlijke macht worden opgelegd.

 4. Voor berechting buiten Nederland en voor het oorlogsstrafrecht kan de wet afwijkende regels stellen.

Artikel 114 - Doodstraf

De doodstraf kan niet worden opgelegd.

Artikel 115 - Administratief beroep

Ten aanzien van de in artikel 112, tweede lid, bedoelde geschillen kan administratief beroep worden opengesteld.

Artikel 116 - Rechterlijke macht

 1. De wet wijst de gerechten aan die behoren tot de rechterlijke macht.

 2. De wet regelt de inrichting, samenstelling en bevoegdheid van de rechterlijke macht.

 3. De wet kan bepalen, dat aan rechtspraak door de rechterlijke macht mede wordt deelgenomen door personen die niet daartoe behoren.

 4. De wet regelt het toezicht door leden van de rechterlijke macht met rechtspraak belast uit te oefenen op de ambtsvervulling door zodanige leden en door de personen bedoeld in het vorige lid.

Artikel 117 - Rechtspositie leden rechterlijke macht

 1. De leden van de rechterlijke macht met rechtspraak belast en de procureur-generaal bij de Hoge Raad worden bij koninklijk besluit voor het leven benoemd.

 2. Op eigen verzoek en wegens het bereiken van een bij de wet te bepalen leeftijd worden zij ontslagen.

 3. In de gevallen bij de wet bepaald kunnen zij door een bij de wet aangewezen, tot de rechterlijke macht behorend gerecht worden geschorst of ontslagen.

 4. De wet regelt overigens hun rechtspositie.

Artikel 118 - Hoge Raad

 1. De leden van de Hoge Raad der Nederlanden worden benoemd uit een voordracht van drie personen, opgemaakt door de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

 2. De Hoge Raad is in de gevallen en binnen de grenzen bij de wet bepaald, belast met de cassatie van rechterlijke uitspraken wegens schending van het recht.

 3. Bij de wet kunnen aan de Hoge Raad ook andere taken worden opgedragen.

Artikel 119 - Ambtsmisdrijven

De leden van de Staten-Generaal, de ministers en de staatssecretarissen staan wegens ambtsmisdrijven in die betrekkingen gepleegd, ook na hun aftreden terecht voor de Hoge Raad. De opdracht tot vervolging wordt gegeven bij koninklijk besluit of bij een besluit van de Tweede Kamer.

Artikel 120 - Toetsingsverbod

De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.

Artikel 121 - Openbaarheid terechtzittingen

Met uitzondering van de gevallen bij de wet bepaald vinden de terechtzittingen in het openbaar plaats en houden de vonnissen de gronden in waarop zij rusten. De uitspraak geschiedt in het openbaar.

Artikel 122 - Gratie

 1. Gratie wordt verleend bij koninklijk besluit na advies van een bij de wet aangewezen gerecht en met inachtneming van bij of krachtens de wet te stellen voorschriften.

 2. Amnestie wordt bij of krachtens de wet verleend.

WETENSCHAPPELIJK COMMENTAAR

J. Uzman

ARTIKEL 115 - Administratief beroep

INHOUD
 1. Algemeen
 2. Administratief beroep
 3. Historische context
 4. Invloed van artikel 6 EVRM
 5. Actuele betekenis
 6. Jurisprudentie
 7. Literatuur
 8. Historische versies
 
Editie september 2020[1]

1. Algemeen

Artikel 115 Grondwet biedt de wetgever en lagere regelgevers de mogelijkheid om geschillen over beslissingen van bestuursorganen, op te dragen aan een ander (doorgaans hoger) bestuursorgaan. Men spreekt dan van administratief beroep. De bepaling is, uit rechtshistorisch oogpunt, eigenlijk een doodgeboren kindje. Voor de herziening van 1983 kwam administratief beroep niet in de Grondwet voor. Dat
was merkwaardig omdat het instituut tot dan toe vrij populair was als vorm van rechtsbescherming tegen het bestuur. De neergang was op dat moment echter reeds ingezet. Die neergang werd, kort na de herziening van ’83, bestendigd door een historisch arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), dat bepaalde dat deze vorm van rechtsbescherming niet voldeed aan de eisen van artikel 6 EVRM.[2] Hoewel het arrest administratief beroep niet onmogelijk heeft gemaakt,  kan  sindsdien  tegen  beslissingen  in  administratief  beroep,  bij  de (bestuurs)rechter worden opgekomen. Het instituut is daarmee gedegradeerd van zelfstandige vorm van rechtsbescherming tot een bestuurlijke voorprocedure. De
afgelopen jaren is in dat verband bovendien bepleit om administratief beroep als zelfstandige rechtsfiguur te schrappen en hooguit te laten voortbestaan als een subvariant van de bezwaarprocedure.[3] Artikel 115 Grondwet heeft daardoor sterk aan belang ingeboet.
 
 

2. Administratief beroep


In tegenstelling tot de, tegenwoordig meer gangbare, bezwaarschriftprocedure,kunnen burgers in administratief beroep hun grieven tegen een overheidsbesluit kenbaar maken aan een andere, doorgaans hogere, instantie dan het orgaan dat het besluit genomen heeft. De functie van administratief beroep komt deels overeen met die van het bezwaar. Het gaat in beide gevallen om een heroverweging van het bestreden besluit. Die heroverweging is bestuurlijk van aard en omvat daarom zowel  de  rechtmatigheid  als  de  beleidsmatige  aspecten.  Er  zijn  echter  ook verschillen. Die betreffen bijvoorbeeld het karakter van de beleidsmatige toetsing. In administratief beroep staat niet het beleid van het lagere orgaan centraal, maar de mogelijke doorkruising van het beleid van de hogere bestuurslaag. Dit maakt dat administratief beroep is te beschouwen als een mengvorm van rechtsbescherming en bestuurlijk toezicht, waarbij elementen als kwaliteitsbevordering en controle een rol spelen.[4] Dit alles betekent wel dat de beleidsmatige toetsing in administratief beroep  terughoudender  dient  te  zijn  dan  in  bezwaar.  Uit het oogpunt  van decentralisatie en verticale machtsverdeling dient de hogere bestuurslaag immers zo veel mogelijk ruimte te laten voor beleidsprocessen op een lager niveau. Een al te  lichtzinnige  houding  in  administratief  beroep  kan  de  consistentie  van  dat decentrale beleid gemakkelijk in gevaar brengen. Volgens de Grondwet behoeft administratief beroep geen uitdrukkelijke wettelijke grondslag. Het kan, op basis van een gedelegeerde bevoegdheid bijvoorbeeld worden ingesteld door de regering, of voortvloeien uit een autonome verordening van een decentraal orgaan. Wel koos de wetgever er in 1994 voor om een uniforme regeling omtrent administratief beroep op te nemen in de Awb.

 
3. Historische context

Hoewel de introductie van de rechtsfiguur administratief beroep pas in de Grondwet van 1983 formeel haar beslag kreeg, gaat het om een oud en eerbiedwaardig instituut. Het kwam tot volle wasdom in de negentiende eeuw.[5] Ook voor die tijd was het verschijnsel in de Republiek der Verenigde Nederlanden
niet onbekend, maar de industriële revolutie en de daarmee gepaard gaande stroom bestuursrechtelijke wetgeving zorgden voor een ongekende bloei van het instituut.
[6] De in het commentaar onder artikel 112 beschreven, schermutselingen tussen de
rechterlijke macht en het bestuur vinden niet toevallig in deze periode hun
hoogtepunt. Diezelfde negentiende eeuw stond  namelijk onder invloed van de toen 
populaire rechtsstaatgedachte uit Duitsland, met haar voorliefde voor de rechter als
onafhankelijke toezichthouder op de executieve.[7] Als het niet anders kon, moest
dat toezicht dan maar bij de civiele rechter ondergebracht worden, al was, naar Frans en Duits voorbeeld, vooral speciale bestuursrechtspraak het parool.[8] Het administratief beroep was toen echter al stevig geworteld in de Nederlandse rechtstraditie, zo blijkt in 1910 wanneer de Amsterdamse hoogleraar Struycken fundamentele  kritiek  uit  op  de voorstellen  van  de  regering  om  een  stelsel  van
bestuursrechtspraak in te voeren.[9] De gedachte dat burgers door de rechter tegen
het bestuur moesten worden beschermd was, aldus Struycken, verouderd. In de
moderne parlementaire democratie stond de executieve niet meer tegenover de
burgerij, zij was van de burgerij en kwam uit haar voort. Van de rechter
daarentegen kon slechts ‘legalistisch justitialisme’ worden verwacht. Deze kon
immers slechts toetsen aan de wet, terwijl de moderne wet de uitoefening van
bestuurlijke bevoegdheden nauwelijks normeerde. Derhalve propageerde Strucken, en met succes, het administratief beroep, dat ook de mogelijkheid bood om het beleid
van het bestuur te toetsen.

Het betoog van Struycken heeft de opkomst van de bestuursrechtspraak vertraagd,
maar niet tegengehouden. Het ongemak met administratief beroep bleef namelijk.[10]
De Leidse jurist Kranenburg verwoordde de kritiek, in navolging van zijn leermeester Krabbe, als volgt: ‘de burger beschouwt het bestuursorgaan, dat naar zijn meening met zijn rechtssfeer in botsing is gekomen […] niet als uit hem “voortgekomen” en met hem te vereenzelvigen, omdat zijn vertegenwoordigers op
de samenstelling der leidende bestuursorganen in den een of anderen vorm invloed
hebben gehad’.[11] Desalniettemin bleef administratief beroep nog lang een
spilfunctie vervullen in de rechtsbescherming op belangrijke deelterreinen van het
bestuursrecht. Gelet op die grote betekenis, was het voor de regering bij de grondwetsherziening van 1983 dan ook een uitgemaakte zaak dat het administratief beroep in de Grondwet kwam.[12] Dat belang was op in 1983 echter reeds aan het afnemen. Dat had voor een belangrijk deel te maken met de gegroeide populariteit van, enerzijds de rechter en anderzijds gemeenten. Dat laatste zorgde ervoor dat administratief beroep steeds vaker als ongeoorloofde inbreuk op de decentralisatiegedachte werd beschouwd. Zo schrijft Stroink in 1982: ‘Een publieke bevoegdheid dient daar gelegd te worden waar deze het meest adequaat […] uitgeoefend kan worden. Een rechtmatigheidstoetsing […] dient dan voldoende te zijn. Ik zie dan ook geen enkele reden om bij het bestaan van meer vrije bevoegdheden de mogelijkheid van administratief beroep wenselijk te achten’.[13]  In dat licht werd een bezwaarprocedure bij het bestuursorgaan in kwestie zélf, gevolgd door een rechtmatigheidstoets door de rechter, gemeengoed. Het administratief beroep als zelfstandige vorm van rechtsbescherming vond zijn Waterloo toen het EHRM zich, kort na de grondwetsherziening van 1983, met de kwestie ging bemoeien. Het deed dat in een zaak over het zogenaamde Kroonberoep, een vorm van administratief beroep op de regering die daarover advies inwon van de Raad van State. Op deze jurisprudentie van het EHRM wordt nu ingegaan.
 
 
 

 4. Invloed van artikel 6 EVRM


Artikel 6, eerste lid, EVRM eist dat geschillen over (onder meer) burgerlijke rechten en verplichtingen worden berecht door ‘een onafhankelijk en onpartijdig gerecht’. Daarbij hoeft niet noodzakelijkerwijs gedacht te worden aan de rechterlijke macht. Ook een commissie of een college kan daaronder vallen. De, in
artikel 6 EVRM gebezigde term ‘gerecht’ wordt door het EHRM dan ook een materieel uitgelegd. Beslissend is in de eerste plaats of de geschilbeslechtende instantie de bevoegdheid heeft ‘[to determine, JU] matters within its competence on the basis of rules of law and after proceedings conducted in a prescribed
manner’.[14]  Daarnaast dient voldaan te zijn aan een aantal institutionele en procedurele eisen: ‘independence, in particular of the executive, impartiality, duration of its members’ terms of office, and guarantees afforded by its procedure’.

  [15] Met name de onafhankelijkheid ten opzichte van de uitvoerende macht is in dat
verband een sine qua non.[16] Diverse auteurs vroegen zich in de aanloop naar de grondwetsherziening van 1983 reeds af of het kroonberoep niet op gespannen voet stond met artikel 6 EVRM.[17]
Ook in het bestuursrecht is immers geregeld sprake van de ‘vaststelling van
burgerlijke  rechten  en  verplichtingen’.[18] Toch  sloeg  het  arrest  Benthem/Nederland in 1985 nog in als een bom.[19] Het Straatsburgse Hof concludeerde dat het kroonberoep niet voldeed aan de, in artikel 6 EVRM gestelde, eisen van onafhankelijkheid.[20] Dit betekende in de eerste plaats de doodsteek voor het administratief beroep als zelfstandige  vorm  van  rechtsbescherming.  In  administratief  beroep  is  de
geschilbeslechter immers uit de aard der zaak onderdeel, en dus niet onafhankelijk, van het bestuur. Het argument van de Nederlandse regering, dat de Raad van State volgens een quasi-rechterlijke procedure advies uitbracht dat doorgaans door de Kroon gevolgd werd, deed daaraan niet af. De Raad van State gaf advies en had geen beslisbevoegdheid. Wél liet het arrest, net als eerdere rechtspraak, ruimte voor
een  wat  bescheidener  rol  voor  het  administratief  beroep:  bestuurlijke rechtsbescherming (zoals bezwaar en administratief beroep) bleef mogelijk mits daartegen dan weer rechterlijke toetsing openstond. Het EHRM eist namelijk niet dat alle onderdelen van een rechtsgang aan de eisen van artikel 6 voldoen. Het
beziet of de procedure in kwestie als geheel gekwalificeerd kan worden als een fair
trial. ‘Demands of flexibility and efficiency, which are fully compatible with the protection of human rights, may justify the prior intervention of administrative or professional bodies, and, a fortiori, of judicial bodies which do not satisfy the said requirements in every respect’.[21] Beslissend is of het sluitstuk van de procedure
wordt gevormd door een rechterlijke instantie die zowel het recht áls de feiten heeft
kunnen vaststellen.[22]

 
5. Actuele betekenis

Het arrest Benthem heeft, zoals gezegd, een grote impact op het Nederlandse recht gehad.[23] Eén direct gevolg betrof de jurisprudentie van de burgerlijke rechter. Deze verklaart vorderingen tegen de overheid in de regel niet-ontvankelijk wanneer de  eiser  toegang  heeft  (gehad)  tot  een ‘met  voldoende  waarborgen  omklede bestuursrechtelijke  rechtsgang’.[24] Tot het Benthem-arrest ging de rechtspraak
 
ervan uit dat daarvan bij het kroonberoep sprake was.[25] In 1986 verliet de Hoge Raad dat standpunt onder verwijzing naar de Straatsburgse jurisprudentie.[26] Hij legde aldus het nationale burgerlijk procesrecht conform artikel 6 EVRM uit, maar stelde zich daarbij restrictief op: zo verplichtte hij eisers éérst het kroonberoep te doorlopen alvorens men terecht kon bij de civiele rechter en beperkte hij de
toegang tot de burgerlijke rechter tot situaties waarin een beroep op artikel 6 EVRM kon worden gedaan.[27] De koerswijziging was overigens vooral te zien als een tijdelijke maatregel. Al spoedig loste de problematiek zich op door het, op 1 januari 1988,  in  werking  treden  van  de  Tijdelijke  wet  Kroongeschillen.  De wetgever herstelde daarmee de orde door de meeste kroonberoepen voortaan zelfstandig door de Raad van State te laten afdoen. In 1994 ging deze regeling op in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Sindsdien staat, in de regel, tegen beslissingen in bezwaar, beroep open op de rechtbank en hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De reactie van de burgerlijke rechter, gecombineerd met de invoering van de Awb, heeft de rechtsfiguur van administratief beroep in essentie getransformeerd van een zelfstandige vorm van rechtsbescherming, in een bestuurlijke voorprocedure. Administratief beroep komt nog altijd voor, maar alleen als (sporadisch) alternatief
voor de bezwaarprocedure. De bezwaarprocedure is inmiddels zodanig ingeburgerd dat het een enkele keer voorkomt, dat een bestuursorgaan het wettelijk voorgeschreven administratief beroep vooraf laat gaan door een (al dan niet informele) bezwaarfase. Strikt genomen kan dat niet: bezwaar en administratief beroep zijn alternatieven, geen cumulatieve elementen van de rechtsbescherming.[28]
 
 
 
Deze rol van de figuur van administratief beroep als voorprocedure past niet bij de benadering die nog in artikel 115 Grondwet besloten ligt. Met andere woorden: de Grondwet past op dit punt niet meer bij de praktijk. Ook als voorprocedure is administratief beroep echter courant, noch populair. Hoewel de rechtsfiguur in 1994 een plaats kreeg in de nieuwe Awb, sprak het kabinet destijds een duidelijke voorkeur uit voor bezwaar boven administratief beroep.[29] Uit artikel 7:1 Awb blijkt duidelijk dat bezwaar het uitgangspunt is, en administratief beroep de uitzondering. De tweede variant blijkt toch vooral beperkt tot oudere wetgeving.[30] De Aanwijzingen voor de regelgeving weerspiegelen de
terughoudendheid: nr. 155 schrijft een uiterst restrictief beleid voor. De vraag dringt zich op waarom administratief beroep niet bij de totstandkoming van de Awb is afgeschaft ten gunste van bezwaar als uniforme voorprocedure. Daarbij lijkt een rol te hebben gespeeld dat administratief beroep, anders dan
bezwaar, een grondwettelijke status heeft. In 1994 was het pas elf jaar geleden dat de grondwetgever  het  administratief  beroep  nog  prominent  op  de  voorgrond plaatste. De Awb-wetgever heeft het misschien niet aangedurfd om de grondwetgever al na elf jaar tegen te spreken.[31] Desalniettemin blijven de vraagtekens bestaan. In de literatuur vraagt men zich hardop af of er eigenlijk nog
wel goede redenen zijn om het instituut te laten voortbestaan.[32] Het zou niet meer passen bij hedendaagse opvattingen over decentralisatie en kennisbenutting. Voor zover er bovendien behoefte zou zijn voor hogere bestuursorganen om in het beleid van lagere overheden of ambtenaren te interveniëren, dan zijn daarvoor voldoende andere instrumenten voorhanden. Voor administratief beroep zou hooguit plaats zijn als een bijzondere variant van de bezwaarprocedure.[33] Wat daar ook van zij: de huidige rol rechtvaardigt een grondwettelijke rol van het administratief beroep niet. In die zin verdient deconstitutionalisering de voorkeur, tenzij men artikel 115 vooral om rechtshistorische redenen zou willen houden. Gaat een dergelijke degradatie er ooit van komen? We weten het niet. Maar het zou een stille dood betekenen van het, eens zo eerbiedwaardige (en bejubelde) instituut.
 

6. Jurisprudentie

- ECRM 18 juni 1981, nr. 2899/66, Series A, vol. 12 (De Wilde, Ooms & Versyp).
- EHRM 23 juni 1981, NJ 1982, 602 (Le Compte, Van Leuven en De Meyere).
- EHRM 23 oktober 1985, nr. 8848/80, NJ 1986, 102, m.nt. EAA (Benthem).
- EHRM 29 april 1988, nr. 10328/83 (Belilos).
- EHRM 19 april 1994, NJ 1995/462, m.nt. EAA (Van de Hurk).
- EHRM 8 juni 2006, nr. 22860/02, EHRC 2006/99 (Wós).
- HR 23 maart 1917, W 10128.
- HR 15 december 1950, NJ 1951/221.
- HR 12 december 1986, NJ 1986 m.nt. MS (Dekker/Barneveld).
- HR 6 juni 1987, NJ 1988/926 m.nt. MS (Den Haag/Aral).
- HR 28 februari 1992, NJ 1992/687 m.nt. MS (Changoe/Staat).
- HR 23 januari 1998, AB 1998/144 m.nt. Drupsteen (Productschap Zuivel/Van
Eijk).
- ABRvS 20 februari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ1662, AB 2013/110.

7. Literatuur

- A.J. Bok, ‘Canon van het recht - Het Benthem-arrest (1985)’, AAe 2010, pp.
354-357.
- P.P.T. Bovend’Eert, ‘Artikel 115’ in: P.P.T. Bovend’Eert e.a., De Grondwet -
Tekst & Commentaar, Deventer: Kluwer 2015, pp. 212-213.
- L.M. Koenraad, Uit het oogpunt eener goede policie. Het administratief beroep op Gedeputeerde Staten 1814-1850, Nijmegen: Gerard Noodt Instituut 1992.
- B.J. van der Net   ‘Wortels van administratief beroep en toezicht                                    (I & II)’, Tijdschrift voor Overheidsadministratie 1975, pp. 377-382 & 409-414.
- M.T.P.J. van Oers, ‘Het administratief beroep op gedeputeerde staten in de
nieuwe provinciewet’, Tijdschrift voor Overheidsadministratie 1988, pp. 411-414.
- M.P.T. Rongen, ‘Heeft administratief beroep op gedeputeerde staten anno nu nog nut?’, JBplus 2007, pp. 114-128.
- F.A.M. Stroink, ‘Administratief beroep als voorportaal van beroep op afdeling rechtspraak’, Tijdschrift voor openbaar bestuur 1982, pp. 341-342.
- N. Verheij, ‘, ‘Afscheid van het administratief beroep ‘, NTB 2007, pp. 308-309.
 

8. Historische versies

Geen eerdere versies.

Noten

 1. 6. JURISPRUDENTIE - ECRM 18 juni 1981, nr. 2899/66, Series A, vol. 12 (De Wilde, Ooms & Versyp). - EHRM 23 juni 1981, NJ 1982, 602 (Le Compte, Van Leuven en De Meyere). - EHRM 23 oktober 1985, nr. 8848/80, NJ 1986, 102, m.nt. EAA (Benthem). - EHRM 29 april 1988, nr. 10328/83 (Belilos). - EHRM 19 april 1994, NJ 1995/462, m.nt. EAA (Van de Hurk). - EHRM 8 juni 2006, nr. 22860/02, EHRC 2006/99 (Wós). - HR 23 maart 1917, W 10128. - HR 15 december 1950, NJ 1951/221. - HR 12 december 1986, NJ 1986 m.nt. MS (Dekker/Barneveld). - HR 6 juni 1987, NJ 1988/926 m.nt. MS (Den Haag/Aral). - HR 28 februari 1992, NJ 1992/687 m.nt. MS (Changoe/Staat). - HR 23 januari 1998, AB 1998/144 m.nt. Drupsteen (Productschap Zuivel/Van Eijk). - ABRvS 20 februari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ1662, AB 2013/110. 7. LITERATUUR - A.J. Bok, ‘Canon van het recht - Het Benthem-arrest (1985)’, AAe 2010, pp. 354-357. - P.P.T. Bovend’Eert, ‘Artikel 115’ in: P.P.T. Bovend’Eert e.a., De Grondwet - Tekst & Commentaar, Deventer:
 2. EHRM 23 oktober 1985, NJ 1986, 102, m.nt. EAA (Benthem t. Nederland). Zie ook E.M.H. Hirsch Ballin, Een grondrecht op toegang tot de rechter inzake administratiefrechtelijke geschillen?’, AAe 1986, p. 229.
 3. Zie N. Verheij, ‘Afscheid van het administratief beroep ‘, NTB 2007, pp. 308- 309. Tevens: M.P.T. Rongen, ‘Heeft administratief beroep op gedeputeerde staten anno nu nog nut?’, JBplus 2007, pp. 114- 128.
 4. Rongen 2007, p. 115.
 5. L.M. Koenraad, Uit het oogpunt eener goede policie. Het administratief beroep op Gedeputeerde Staten 1814- 1850, Nijmegen: Gerard Noodt Instituut 1992.
 6. Verheij 2007, p. 308.
 7. Vgl. R. von Gneist, Der Rechtsstaat und die Verwaltungsgerichte in Deutschland, Berlijn: Julius Springer 1879; P. Laband, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, Tübingen: Laupp 1876. Een uitgebreide theoretische analyse daaromtrent biedt: L. van den Berge, ‘'Der Staat soll Rechtsstaat seyn'. Loeff, Struycken en de Duitse staatsfilosofie', R.M. Themis 2014, pp. 80- 88.Een belangrijk pleitbezorger in Nederland was Buys, die als lid van de staatscommissie grondwetsherziening van 1883 in belangrijke mate bijdroeg aan de introductie van administratieve rechtspraak. Zie tevens J.T. Buijs, De Grondwet. Toelichting en kritiek, Deel II, Arnhem: 1887, pp. 324- 333.
 8. Vgl. de voorstellen van minister van Justitie J.A. Loeff, voor een dergelijk stelsel van bestuursrechtelijke kamers die onderdeel zouden moeten zijn van de rechterlijke macht. Zie: ‘Wetboek van administratieve rechtsvordering (Ontwerp I)’, in: Wettelijke maatregelen tot regeling der administratieve rechtspraak. Deel I, Den Haag: Belinfante 1906.Daarover o.a.: R.J.N. Schlössels, ‘Loeff versus Struycken: wie had gelijk’, AAe 2009, p. 686- 690.
 9. A.A.H. Struycken, Administratie of rechter?, Arnhem: Gouda Quint 1910.
 10. Vgl. o.a.. H. Krabbe, ‘Administratieve Rechtspraak’, R.M. Themis 1911, p. 432.
 11. R. Kranenburg, Het Nederlandsch Staatsrecht Deel II, 5e (herziene) druk, Haarlem: H.D. Tjeenk Willink 1938, p. 65.
 12. Kamerstukken II 1979/ 1980, 16 162, nr. 3, p. 15.
 13. F.A.M. Stroink, ‘Administratief beroep als voorportaal van beroep op afdeling rechtspraak’, Tijdschrift voor openbaar bestuur 1982, pp. 341- 342.
 14. EHRM 29 april 1988, nr. 10328/ 83 (Belilos t. Zwitserland).
 15. Vgl. o.a. EHRM 8 juni 2006, nr. 22860/ 02, EHRC 2006/ 99 (Wós t. Polen).
 16. Vgl. o.a. ECRM 18 juni 1981, nr. 2899/ 66, Series A, vol. 12 (De Wilde, Ooms & Versyp t. België).
 17. E.A. Alkema, Studies over Europese grondrechten (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 1978, p. 65; G.J. Wiarda, ‘De betekenis van artikel 6, eerste lid van het Europese Verdrag voor de rechten van de mens voor de Nederlandse administratieve rechtsgangen’, in: P.Abas e.a. (red.), Non sine causa (G.J. Scholten- bundel), Zwolle: W.E.J. Tjeenk WIllink 1979, p. 459.
 18. Zie commentaar onder artikel 112 Grondwet, nr. 6.
 19. Zie daarover A.J. Bok, ‘Canon van het recht - Het Benthem- arrest (1985)’, AAe 2010, pp. 354- 357.
 20. EHRM 23 oktober 1985, nr. 8848/ 80, NJ 1986, 102, m.nt. EAA (Benthem t. Nederland).
 21. EHRM 23 juni 1981, nr. 6878/ 75, NJ 1982, 602 (Le Compte, Van Leuven en De Meyere t. België).
 22. Ibid.
 23. Iets soortgelijks deed zich overigens voor ten aanzien van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), dat in het arrest Van de Hurk t. Nederland niet voor ‘vol’ werd aangezien omdat de Kroon kon interveniëren. Zie EHRM 19 april 1994, NJ 1995/ 462, m.nt. EAA. Die mogelijkheid is vervolgens geschrapt. Ook in dit geval verklaarde de burgerlijke rechter vorderingen tegen beslissingen van het CBb ontvankelijk en liet hij de leer van de formele rechtskracht (tijdelijk) los. Vgl. HR 23 januari 1998, AB 1998/ 144 m.nt. Drupsteen (Productschap Zuivel/ Van Eijk).
 24. HR 15 december 1950, NJ 1951/ 221; HR 28 februari 1992, NJ 1992/ 687 m.nt. MS (Changoe/ Staat).
 25. Vgl. o.a. HR 23 maart 1917, W 10128.
 26. HR 12 december 1986, NJ 1986 m.nt. MS (Dekker/ Barneveld).
 27. Zo gold de koerswijziging niet voor overheden, die geen beroep op het EVRM konden doen. Zie HR 6 juni 1987, NJ 1988/ 926 m.nt. MS (Den Haag/ Aral).
 28. Vgl. ABRvS 20 februari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ1662, AB 2013/110 m.nt. Koenraad & J.A.F. Peters.
 29. E.J. Daalder en G.R.J. de Groot, Parlementaire geschiedenis van de Algemene wet bestuursrecht (Eerste tranche), Alphen aan den Rijn: Samson H.D. Tjeenk Willink 1993, p. 362.
 30. Vgl. Rongen 2007, p. 116.
 31. Aldus Rongen 2007, p. 119.
 32. Rongen 2007; Verheij 2007.
 33. Vgl. voor dit pleidooi: Verheij 2007.

 

 • Citeer
  Citeer suggestie
  J. Uzman, Commentaar op artikel 115 van de Grondwet, in: E.M.H. Hirsch Ballin en G. Leenknegt (red.), Artikelsgewijs commentaar op de Grondwet, webeditie 2021 (www.Nederlandrechtsstaat.nl).
 • Deel
 • PDF
 • Terug
MEER OVER DIT ONDERWERP
THEMA IN HET KORT
ACHTER-GRONDEN
Reageer!
Thema in het kort

Administratief beroep

Administratief beroep is de mogelijkheid om een besluit van een bestuursorgaan door een ander, gewoonlijk hoger bestuursorgaan te laten toetsen. Daarna is meestal beroep bij de bestuursrechter mogelijk.
 
In het verleden stond tegen veel besluiten van bestuursorganen in hoogste instantie administratief beroep bij de regering open: het zogenoemde Kroonberoep. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in 1985 dat een beroepsgang tegen bestuurshandelen bij het hoogste bestuursorgaan onvoldoende garanties voor een onafhankelijk oordeel bood. Het beginsel van de scheiding van machten, een van de fundamenten van de rechtsstaatgedachte, was in het geding. Naar aanleiding daarvan is het Kroonberoep uiteindelijk vervangen door een beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, die wel onafhankelijk is.
 
Tegenwoordig zijn er nog maar weinig besluiten waartegen een vorm van administratief beroep openstaat. De gebruikelijke weg in het bestuursrecht is dat een burger die ontevreden is over een besluit van een bestuursorgaan eerst bezwaar aantekent bij het bestuursorgaan dat het besluit nam. Daarna staat gewoonlijk beroep open bij de rechtbank en ten slotte hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak of bij een gespecialiseerd bestuursrechtelijk gerecht.

Plaats Uw Reactie

*Verplicht invulveld straks zijn alleen uw naam en reactie zichtbaar.

Er kan enige tijd overheengan tot uw reactie zichtbaar is.

Reageer!

Administratief beroep

0 reacties
Klassieke uitspraken
Recente Recht- spraak
Politiek
Klassieke uitspraken

Administratief beroep

Recente rechtspraak

Administratief beroep

Politiek

Administratief beroep

Video
Blogs
IN DE WERELD
Blogs

Administratief beroep

In de wereld

Administratief beroep