CATEGORIE
 • CATEGORIE
 • Adviesorganen
 • Burgerrechten
 • Decentralisatie
 • Eigendom
 • Gelijkheid
 • Godsdienst en levensovertuiging
 • Grondwetsherziening
 • Internationale rechtsorde
 • Privacy
 • Rechtspleging
 • Rechtspraak
 • Regering, Koning
 • Sociale rechtsstaat
 • Staten-Generaal
 • Uitingsrechten
 • Wetgeving en bestuur
AUTEUR
 • AUTEUR
 • M. Adams
 • B.C. van Beers
 • A.A.L. Beers & K.T. Meijer
 • A.A.L. Beers & J.C.A. de Poorter
 • S.C. van Bijsterveld & B.P. Vermeulen
 • G. Boogaard
 • G. Boogaard & J. Uzman
 • G. Boogaard, J. Uzman & J.J. But
 • G. Boogaard & J.J. But
 • S.S. Buisman & S.B.G. Kierkels
 • S. Daniëls
 • J.W.A. Fleuren
 • F. Fleurke
 • J.L.M. Gribnau & M.R.T Pauwels
 • M.M. Groothuis
 • E.M.H. Hirsch Ballin
 • H.G. Hoogers
 • M. Houwerzijl & N. Zekic
 • M. Houwerzijl & F. Vlemminx
 • P. Jacobs
 • N.M.C.P. Jägers & J.P. Loof
 • E.J. Janse de Jonge
 • S. Jellinghaus & E. Huisman
 • J. Kiewiet & G.F.M. van der Tang †
 • T. Kooijmans en J. van der Ham
 • E.J. Koops en R. Passchier
 • G. Leenknegt
 • K.T. Meijer
 • D. Mentink, B.P. Vermeulen & P.J.J. Zoontjens
 • B.M.J. van der Meulen
 • F.M.C. Vlemminx en R. Passchier
 • T. Peters
 • J.C.A. de Poorter
 • J.M. van Schooten, G. Leenknegt & M. Adams
 • G. van der Schyff
 • J. Uzman & G. Boogaard
 • J. Uzman
 • B.P. Vermeulen
 • F.M.C. Vlemminx
 • F.M.C. Vlemminx & G. van der Schyff
 • F.M.C. Vlemminx & A.C.M. Meuwese
 • W.J.M. Voermans
 • B.W.N. de Waard
 • W. van der Woude
ARTIKEL
 • ARTIKEL
 • Artikel 1  Gelijke behandeling
 • Artikel 2  Nederlandschap en vreemdelingen
 • Artikel 3  Gelijke benoembaarheid
 • Artikel 4  Kiesrecht
 • Artikel 5  Petitierecht
 • Artikel 6  Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging
 • Artikel 7  Vrijheid van meningsuiting
 • Artikel 8  Recht tot vereniging
 • Artikel 9  Recht tot vergadering en betoging
 • Artikel 10  Eerbiediging en bescherming persoonlijke levenssfeer
 • Artikel 11  Onaantastbaarheid van het lichaam
 • Artikel 12  Binnentreden woning
 • Artikel 13  Vertrouwelijke communicatie
 • Artikel 14  Onteigening
 • Artikel 15  Vrijheidsontneming
 • Artikel 16  Nulla poena
 • Artikel 17  Wettelijk toegekende rechter
 • Artikel 18  Rechtsbijstand
 • Artikel 19  Werkgelegenheid en arbeidskeuze
 • Artikel 20  Bestaanszekerheid
 • Artikel 21  Milieubescherming
 • Artikel 22  Volksgezondheid en woongelegenheid
 • Artikel 23  Onderwijs
 • Artikel 24  Koningschap
 • Artikel 25  Erfopvolging
 • Artikel 26  Status ongeboren kind Koning
 • Artikel 27  Afstand koningschap
 • Artikel 28  Afstand koningschap door huwelijk
 • Artikel 29  Uitsluiting troonopvolging
 • Artikel 30  Benoemde Koning
 • Artikel 31  Erfopvolging benoemde koning
 • Artikel 32  Inhuldiging Koning
 • Artikel 33  Koningschap en meerderjarigheid
 • Artikel 34  Ouderlijk gezag minderjarige Koning
 • Artikel 35  Buitenstaatverklaring
 • Artikel 36  Tijdelijke neerlegging koninklijk gezag
 • Artikel 37  Uitoefening koninklijk gezag door regent
 • Artikel 38  Uitoefening koninklijk gezag door RvS
 • Artikel 39  Lidmaatschap koninklijk huis
 • Artikel 40  Uitkering koninklijk huis
 • Artikel 41  Inrichting huis Koning
 • Artikel 42  Ministeriële verantwoordelijkheid
 • Artikel 43  Regering en ministers
 • Artikel 44  Ministeries
 • Artikel 45  Ministerraad
 • Artikel 46  Staatssecretarissen
 • Artikel 47  Ondertekening en contraseign
 • Artikel 48  Ontslag en benoeming ministers
 • Artikel 49  Ambtseed minister en staatssecretaris
 • Artikel 50  Vertegenwoordiging
 • Artikel 51  Eerste en Tweede Kamer
 • Artikel 52  Zittingsduur
 • Artikel 53  Evenredige vertegenwoordiging
 • Artikel 54  Verkiezing Tweede Kamer
 • Artikel 55  Verkiezing Eerste Kamer
 • Artikel 56  Vereisten voor lidmaatschap
 • Artikel 57  Incompatibiliteiten
 • Artikel 57a  Zwangerschap en ziekte
 • Artikel 58  Geloofsbrieven
 • Artikel 59  Kiesrecht en verkiezingen
 • Artikel 60  Ambtsaanvaarding
 • Artikel 61  Voorzitter en griffier
 • Artikel 62  Verenigde vergadering
 • Artikel 63  Geldelijke voorzieningen
 • Artikel 64  Ontbinding Kamers
 • Artikel 65  Troonrede
 • Artikel 66  Openbaarheid vergaderingen
 • Artikel 67  Quorum
 • Artikel 68  Inlichtingenplicht bewindslieden
 • Artikel 69  Aanwezigheid bewindslieden
 • Artikel 70  Recht van enquête
 • Artikel 71  Parlementaire onschendbaarheid
 • Artikel 72  Reglement van orde
 • Artikel 73  Taak Raad van State
 • Artikel 74  Rechtspositie leden
 • Artikel 75  Inrichting, samenstelling, bevoegdheid Raad van State
 • Artikel 76  Algemene rekenkamer
 • Artikel 77  Rechtpositie leden rekenkamer
 • Artikel 78  Inrichting, samenstelling, bevoegdheid Rekenkamer
 • Artikel 78a  Nationale ombudsman
 • Artikel 79  Vaste colleges van advies
 • Artikel 80  Openbaarmaking advies
 • Artikel 81  Wetgevende macht
 • Artikel 82  Indienen wetsvoorstel
 • Artikel 83  Toezending wetsvoorstel TK
 • Artikel 84  Wijziging wetsvoorstel
 • Artikel 85  Toezending wetsvoorstel EK
 • Artikel 86  Intrekking wetsvoorstel
 • Artikel 87  Aanneming en bekrachtiging
 • Artikel 88  Bekendmaking en inwerkingtreding
 • Artikel 89  Algemene maatregel van bestuur
 • Artikel 90  Bevordering internationale rechtsorde
 • Artikel 91  Goedkeuring verdrag
 • Artikel 92  Bevoegdheden volkenrechtelijke organisaties
 • Artikel 93  Verbindende kracht verdrag
 • Artikel 94  Verdrag boven wet
 • Artikel 95  Bekendmaking verdrag
 • Artikel 96  Oorlogsverklaring
 • Artikel 97  Krijgsmacht
 • Artikel 98  Samenstelling krijgsmacht
 • Artikel 99  Gewetensbezwaren militaire dienst
 • Artikel 99a  Civiele verdediging
 • Artikel 100  Inlichtingen over krijgsmacht
 • Artikel 101  [vervallen]
 • Artikel 102  [vervallen]
 • Artikel 103  Uitzonderingstoestand
 • Artikel 104  Belastingheffing
 • Artikel 105  Recht van begroting
 • Artikel 106  Geldstelsel
 • Artikel 107  Codificatie
 • Artikel 108  [vervallen]
 • Artikel 109  Rechtspositie ambtenaren
 • Artikel 110  Openbaarheid van bestuur
 • Artikel 111  Ridderorden
 • Artikel 112  Civiele en administratieve rechtspraak
 • Artikel 113  Strafrechtspraak
 • Artikel 114  Doodstraf
 • Artikel 115  Administratief beroep
 • Artikel 116  Rechterlijke macht
 • Artikel 117  Rechtspositie leden rechterlijke macht
 • Artikel 118  Hoge Raad
 • Artikel 119  Ambtsmisdrijven
 • Artikel 120  Toetsingsverbod
 • Artikel 121  Openbaarheid terechtzittingen
 • Artikel 122  Gratie
 • Artikel 123  Instelling provincies en gemeenten
 • Artikel 124  Autonomie en medebewind
 • Artikel 125  Organen decentrale besturen
 • Artikel 126  Ambtsinstructie commissaris koning
 • Artikel 127  Vaststelling verordening
 • Artikel 128  Toekenning bevoegdheden
 • Artikel 129  Verkiezing vertegenwoordigend orgaan
 • Artikel 130  Kiesrecht gemeenteraad niet-Nederlanders
 • Artikel 131  Aanstelling burgemeester en commissaris Koning
 • Artikel 132  Inrichting, samenstelling, bevoegdheid decentrale besturen
 • Artikel 132a  Caribische openbare lichamen
 • Artikel 133  Waterschappen
 • Artikel 134  Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
 • Artikel 135  Gemeenschappelijke regelingen
 • Artikel 136  Geschillen
 • Artikel 137  Grondwetswijziging
 • Artikel 138  Aanpassing niet gewijzigde bepalingen
 • Artikel 139  Bekendmaking en inwerkingtreding
 • Artikel 140  Handhaving bestaande regelgeving
 • Artikel 141  Bekendmaking herziene Grondwet
 • Artikel 142  Aanpassing Grondwet aan Statuut
 • Artikel IX - Berechting van misdrijven in oorlogstijd
 • Artikel XIX - Afkondigingsformulier
HOOFDSTUK
 • HOOFDSTUK
 • Hoofdstuk 1  Grondrechten
 • Hoofdstuk 2  Regering
 • Hoofdstuk 3  Staten-Generaal
 • Hoofdstuk 4  Adviesorganen
 • Hoofdstuk 5  Wetgeving en bestuur
 • Hoofdstuk 6  Rechtspraak
 • Hoofdstuk 7  Decentralisatie
 • Hoofdstuk 8  Herziening grondwet
 • Additionele artikelen

DE GRONDWET

HOOFDSTUK 1

Grondrechten

INLEIDING

Artikel 1 - Gelijke behandeling

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Artikel 2 - Nederlandschap en vreemdelingen

 1. De wet regelt wie Nederlander is.
 2. De wet regelt de toelating en de uitzetting van vreemdelingen.
 3. Uitlevering kan slechts geschieden krachtens verdrag. Verdere voorschriften omtrent uitlevering worden bij de wet gegeven.
 4. Ieder heeft het recht het land te verlaten, behoudens in de gevallen, bij de wet bepaald.

Artikel 3 - Gelijke benoembaarheid

Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar.

Artikel 4 - Kiesrecht

Iedere Nederlander heeft gelijkelijk recht de leden van algemeen vertegenwoordigende organen te verkiezen alsmede tot lid van deze organen te worden verkozen, behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen.

Artikel 5 - Petitierecht

Ieder heeft het recht verzoeken schriftelijk bij het bevoegd gezag in te dienen.

Artikel 6 - Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging

 1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
 2. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

Artikel 7 - Vrijheid van meningsuiting

 1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
 2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.
 3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.
 4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.

Artikel 8 - Recht tot vereniging

Het recht tot vereniging wordt erkend. Bij de wet kan dit recht worden beperkt in het belang van de openbare orde.

Artikel 9 - Recht tot vergadering en betoging

 1. Het recht tot vergadering en betoging wordt erkend, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
 2. De wet kan regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

Artikel 10 - Eerbiediging en bescherming persoonlijke levenssfeer

 1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.
 2. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.
 3. De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige gegevens.

Artikel 11 - Onaantastbaarheid van het lichaam

Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

Artikel 12 - Binnentreden woning

 1. Het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is alleen geoorloofd in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald, door hen die daartoe bij of krachtens de wet zijn aangewezen.
 2. Voor het binnentreden overeenkomstig het eerste lid zijn voorafgaande legitimatie en mededeling van het doel van het binnentreden vereist, behoudens bij de wet gestelde uitzonderingen.
 3. Aan de bewoner wordt zo spoedig mogelijk een schriftelijk verslag van het binnentreden verstrekt. Indien het binnentreden in het belang van de nationale veiligheid of dat van de strafvordering heeft plaatsgevonden, kan volgens bij de wet te stellen regels de verstrekking van het verslag worden uitgesteld. In de bij de wet te bepalen gevallen kan de verstrekking achterwege worden gelaten, indien het belang van de nationale veiligheid zich tegen verstrekking blijvend verzet.

Artikel 13 - Vertrouwelijke communicatie

 1. Het briefgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, op last van de rechter.
 2. Het telefoon- en telegraafgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, door of met machtiging van hen die daartoe bij de wet zijn aangewezen.

Artikel 14 - Onteigening

 1. Onteigening kan alleen geschieden in het algemeen belang en tegen vooraf verzekerde schadeloosstelling, een en ander naar bij of krachtens de wet te stellen voorschriften.
 2. De schadeloosstelling behoeft niet vooraf verzekerd te zijn, wanneer in geval van nood onverwijld onteigening geboden is.
 3. In de gevallen bij of krachtens de wet bepaald bestaat recht op schadeloosstelling of tegemoetkoming in de schade, indien in het algemeen belang eigendom door het bevoegd gezag wordt vernietigd of onbruikbaar gemaakt of de uitoefening van het eigendomsrecht wordt beperkt.

Artikel 15 - Vrijheidsontneming

 1. Buiten de gevallen bij of krachtens de wet bepaald mag niemand zijn vrijheid worden ontnomen.
 2. Hij aan wie anders dan op rechterlijk bevel zijn vrijheid is ontnomen, kan aan de rechter zijn invrijheidstelling verzoeken. Hij wordt in dat geval door de rechter gehoord binnen een bij de wet te bepalen termijn. De rechter gelast de onmiddellijke invrijheidstelling, indien hij de vrijheidsontneming onrechtmatig oordeelt.
 3. De berechting van hem aan wie met het oog daarop zijn vrijheid is ontnomen, vindt binnen een redelijke termijn plaats.
 4. Hij aan wie rechtmatig zijn vrijheid is ontnomen, kan worden beperkt in de uitoefening van grondrechten voor zover deze zich niet met de vrijheidsontneming verdraagt.

Artikel 16 - Nulla poena

Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling.

Artikel 17 - Wettelijk toegekende rechter

Niemand kan tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter die de wet hem toekent.

Artikel 18 - Rechtsbijstand

 1. Ieder kan zich in rechte en in administratief beroep doen bijstaan.
 2. De wet stelt regels omtrent het verlenen van rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen.

Artikel 19 - Werkgelegenheid en arbeidskeuze

 1. Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.
 2. De wet stelt regels omtrent de rechtspositie van hen die arbeid verrichten en omtrent hun bescherming daarbij, alsmede omtrent medezeggenschap.
 3. Het recht van iedere Nederlander op vrije keuze van arbeid wordt erkend, behoudens de beperkingen bij of krachtens de wet gesteld.

Artikel 20 - Bestaanszekerheid

 1. De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.
 2. De wet stelt regels omtrent de aanspraken op sociale zekerheid.
 3. Nederlanders hier te lande, die niet in het bestaan kunnen voorzien, hebben een bij de wet te regelen recht op bijstand van overheidswege.

Artikel 21 - Milieubescherming

De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.

Artikel 22 - Volksgezondheid en woongelegenheid

 1. De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.
 2. Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.
 3. Zij schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding.

Artikel 23 - Onderwijs

 1. Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering.
 2. Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en ander bij de wet te regelen.
 3. Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging, bij de wet geregeld.
 4. In elke gemeente en in elk van de openbare lichamen, bedoeld in artikel 132a, wordt van overheidswege voldoend openbaar algemeen vormend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal openbare scholen. Volgens bij de wet te stellen regels kan afwijking van deze bepaling worden toegelaten, mits tot het ontvangen van zodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven, al dan niet in een openbare school.
 5. De eisen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten dele uit de openbare kas te bekostigen onderwijs te stellen, worden bij de wet geregeld, met inachtneming, voor zover het bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid van richting.
 6. Deze eisen worden voor het algemeen vormend lager onderwijs zodanig geregeld, dat de deugdelijkheid van het geheel uit de openbare kas bekostigd bijzonder onderwijs en van het openbaar onderwijs even afdoende wordt gewaarborgd. Bij die regeling wordt met name de vrijheid van het bijzonder onderwijs betreffende de keuze der leermiddelen en de aanstelling der onderwijzers geëerbiedigd.
 7. Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de bij de wet te stellen voorwaarden voldoet, wordt naar dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd. De wet stelt de voorwaarden vast, waarop voor het bijzonder algemeen vormend middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs bijdragen uit de openbare kas worden verleend.
 8. De regering doet jaarlijks van de staat van het onderwijs verslag aan de Staten-Generaal.
HOOFDSTUK 2

Regering INLEIDING

Artikel 24 - Koningschap

Het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van Koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau.

Artikel 25 - Erfopvolging

Het koningschap gaat bij overlijden van de Koning krachtens erfopvolging over op zijn wettige nakomelingen, waarbij het oudste kind voorrang heeft, met plaatsvervulling volgens dezelfde regel. Bij gebreke van eigen nakomelingen gaat het koningschap op gelijke wijze over op de wettige nakomelingen eerst van zijn ouder, dan van zijn grootouder, in de lijn van erfopvolging, voor zover de overleden Koning niet verder bestaand dan in de derde graad van bloedverwantschap.

Artikel 26 - Status ongeboren kind Koning

Het kind, waarvan een vrouw zwanger is op het ogenblik van het overlijden van de Koning, wordt voor de erfopvolging als reeds geboren aangemerkt. Komt het dood ter wereld, dan wordt het geacht nooit te hebben bestaan.

Artikel 27 - Afstand koningschap

Afstand van het koningschap leidt tot erfopvolging overeenkomstig de regels in de voorgaande artikelen gesteld. Na de afstand geboren kinderen en hun nakomelingen zijn van de erfopvolging uitgesloten.

Artikel 28 - Afstand koningschap door huwelijk

 1. De Koning, een huwelijk aangaande buiten bij de wet verleende toestemming, doet daardoor afstand van het koningschap.
 2. Gaat iemand die het koningschap van de Koning kan beërven een zodanig huwelijk aan, dan is hij met de uit dit huwelijk geboren kinderen en hun nakomelingen van de erfopvolging uitgesloten.
 3. De Staten-Generaal beraadslagen en besluiten ter zake van een voorstel van wet, strekkende tot het verlenen van toestemming, in verenigde vergadering.

Artikel 29 - Uitsluiting troonopvolging

 1. Wanneer uitzonderlijke omstandigheden daartoe nopen, kunnen bij een wet een of meer personen van de erfopvolging worden uitgesloten.

 2. Het voorstel daartoe wordt door of vanwege de Koning ingediend. De Staten-Generaal beraadslagen en besluiten ter zake in verenigde vergadering. Zij kunnen het voorstel alleen aannemen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 30 - Benoemde Koning

 1. Wanneer vooruitzicht bestaat dat een opvolger zal ontbreken, kan deze worden benoemd bij een wet. Het voorstel wordt door of vanwege de Koning ingediend. Na de indiening van het voorstel worden de kamers ontbonden. De nieuwe kamers beraadslagen en besluiten ter zake in verenigde vergadering. Zij kunnen het voorstel alleen aannemen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.

 2. Indien bij overlijden van de Koning of bij afstand van het koningschap een opvolger ontbreekt, worden de kamers ontbonden. De nieuwe kamers komen binnen vier maanden na het overlijden of de afstand in verenigde vergadering bijeen ten einde te besluiten omtrent de benoeming van een Koning. Zij kunnen een opvolger alleen benoemen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 31 - Erfopvolging benoemde koning

 1. Een benoemde Koning kan krachtens erfopvolging alleen worden opgevolgd door zijn wettige nakomelingen.

 2. De bepalingen omtrent de erfopvolging en het eerste lid van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op een benoemde opvolger, zolang deze nog geen Koning is.

Artikel 32 - Inhuldiging Koning

Nadat de Koning de uitoefening van het koninklijk gezag heeft aangevangen, wordt hij zodra mogelijk beëdigd en ingehuldigd in de hoofdstad Amsterdam in een openbare verenigde vergadering van de Staten-Generaal. Hij zweert of belooft trouw aan de Grondwet en een getrouwe vervulling van zijn ambt. De wet stelt nadere regels vast.

Artikel 33 - Koningschap en meerderjarigheid

De Koning oefent het koninklijk gezag eerst uit, nadat hij de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt.

Artikel 34 - Ouderlijk gezag minderjarige Koning

De wet regelt het ouderlijk gezag en de voogdij over de minderjarige Koning en het toezicht daarop. De Staten-Generaal beraadslagen en besluiten ter zake in verenigde vergadering.

Artikel 35 - Buitenstaatverklaring

 1. Wanneer de ministerraad van oordeel is dat de Koning buiten staat is het koninklijk gezag uit te oefenen, bericht hij dit onder overlegging van het daartoe gevraagde advies van de Raad van State aan de Staten-Generaal, die daarop in verenigde vergadering bijeenkomen.

 2. Delen de Staten-Generaal dit oordeel, dan verklaren zij dat de Koning buiten staat is het koninklijk gezag uit te oefenen. Deze verklaring wordt bekend gemaakt op last van de voorzitter der vergadering en treedt terstond in werking.

 3. Zodra de Koning weer in staat is het koninklijk gezag uit te oefenen, wordt dit bij de wet verklaard. De Staten-Generaal beraadslagen en besluiten ter zake in verenigde vergadering. Terstond na de bekendmaking van deze wet hervat de Koning de uitoefening van het koninklijk gezag.

 4. De wet regelt zo nodig het toezicht over de persoon van de Koning indien hij buiten staat is verklaard het koninklijk gezag uit te oefenen. De Staten-Generaal beraadslagen en besluiten ter zake in verenigde vergadering.

Artikel 36 - Tijdelijke neerlegging koninklijk gezag

De Koning kan de uitoefening van het koninklijk gezag tijdelijk neerleggen en die uitoefening hervatten krachtens een wet, waarvan het voorstel door of vanwege hem wordt ingediend. De Staten-Generaal beraadslagen en besluiten ter zake in verenigde vergadering.

Artikel 37 - Uitoefening koninklijk gezag door regent

 1. Het koninklijk gezag wordt uitgeoefend door een regent:
  a. zolang de Koning de leeftijd van achttien jaar niet heeft bereikt;
  b. indien een nog niet geboren kind tot het koningschap geroepen kan zijn;
  c. indien de Koning buiten staat is verklaard het koninklijk gezag uit te oefenen;
  d. indien de Koning de uitoefening van het koninklijk gezag tijdelijk heeft neergelegd;
  e. zolang na het overlijden van de Koning of na diens afstand van het koningschap een opvolger ontbreekt.

 2. De regent wordt benoemd bij de wet. De Staten-Generaal beraadslagen en besluiten ter zake in verenigde vergadering.

 3. In de gevallen, genoemd in het eerste lid onder c en d, is de nakomeling van de Koning die zijn vermoedelijke opvolger is, van rechtswege regent indien hij de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt.

 4. De regent zweert of belooft trouw aan de Grondwet en een getrouwe vervulling van zijn ambt, in een verenigde vergadering van de Staten-Generaal. De wet geeft nadere regels omtrent het regentschap en kan voorzien in de opvolging en de vervanging daarin. De Staten-Generaal beraadslagen en besluiten ter zake in verenigde vergadering.

 5. Op de regent zijn de artikelen 35 en 36 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 38 - Uitoefening koninklijk gezag door RvS

Zolang niet in de uitoefening van het koninklijk gezag is voorzien, wordt dit uitgeoefend door de Raad van State.

Artikel 39 - Lidmaatschap koninklijk huis

De wet regelt, wie lid is van het koninklijk huis.

Artikel 40 - Uitkering koninklijk huis

 1. De Koning ontvangt jaarlijks ten laste van het Rijk uitkeringen naar regels bij de wet te stellen. Deze wet bepaalt aan welke andere leden van het koninklijk huis uitkeringen ten laste van het Rijk worden toegekend en regelt deze uitkeringen.

 2. De door hen ontvangen uitkeringen ten laste van het Rijk, alsmede de vermogensbestanddelen welke dienstbaar zijn aan de uitoefening van hun functie, zijn vrij van persoonlijke belastingen. Voorts is hetgeen de Koning of zijn vermoedelijke opvolger krachtens erfrecht of door schenking verkrijgt van een lid van het koninklijk huis vrij van de rechten van successie, overgang en schenking. Verdere vrijdom van belasting kan bij de wet worden verleend.

 3. De kamers der Staten-Generaal kunnen voorstellen van in de vorige leden bedoelde wetten alleen aannemen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 41 - Inrichting huis Koning

De Koning richt, met inachtneming van het openbaar belang, zijn Huis in.

Artikel 42 - Ministeriële verantwoordelijkheid

 1. De regering wordt gevormd door de Koning en de ministers.

 2. De Koning is onschendbaar; de ministers zijn verantwoordelijk.

Artikel 43 - Regering en ministers

De minister-president en de overige ministers worden bij koninklijk besluit benoemd en ontslagen.

Artikel 44 - Ministeries

 1. Bij koninklijk besluit worden ministeries ingesteld. Zij staan onder leiding van een minister.

 2. Ook kunnen ministers worden benoemd die niet belast zijn met de leiding van een ministerie.

Artikel 45 - Ministerraad

 1. De ministers vormen te zamen de ministerraad.

 2. De minister-president is voorzitter van de ministerraad.

 3. De ministerraad beraadslaagt en besluit over het algemeen regeringsbeleid en bevordert de eenheid van dat beleid.

Artikel 46 - Staatssecretarissen

 1. Bij koninklijk besluit kunnen staatssecretarissen worden benoemd en ontslagen.

 2. Een staatssecretaris treedt in de gevallen waarin de minister het nodig acht en met inachtneming van diens aanwijzingen, in zijn plaats als minister op. De staatssecretaris is uit dien hoofde verantwoordelijk, onverminderd de verantwoordelijkheid van de minister.

Artikel 47 - Ondertekening en contraseign

Alle wetten en koninklijke besluiten worden door de Koning en door een of meer ministers of staatssecretarissen ondertekend.

Artikel 48 - Ontslag en benoeming ministers

Het koninklijk besluit waarbij de minister-president wordt benoemd, wordt mede door hem ondertekend. De koninklijke besluiten waarbij de overige ministers en de staatssecretarissen worden benoemd of ontslagen, worden mede door de minister-president ondertekend.

Artikel 49 - Ambtseed minister en staatssecretaris

Op de wijze bij de wet voorgeschreven leggen de ministers en de staatssecretarissen bij de aanvaarding van hun ambt ten overstaan van de Koning een eed, dan wel verklaring en belofte, van zuivering af en zweren of beloven zij trouw aan de Grondwet en een getrouwe vervulling van hun ambt.
HOOFDSTUK 3

Staten-Generaal INLEIDING

Artikel 50 - Vertegenwoordiging

De Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk.

Artikel 51 - Eerste en Tweede Kamer

 1. De Staten-Generaal bestaan uit de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

 2. De Tweede Kamer bestaat uit honderdvijftig leden.

 3. De Eerste Kamer bestaat uit vijfenzeventig leden.

 4. Bij een verenigde vergadering worden de kamers als één beschouwd.

Artikel 52 - Zittingsduur

 1. De zittingsduur van beide kamers is vier jaren.
 2. Indien voor de provinciale staten bij de wet een andere zittingsduur dan vier jaren wordt vastgesteld, wordt daarbij de zittingsduur van de Eerste Kamer in overeenkomstige zin gewijzigd.

Artikel 53 - Evenredige vertegenwoordiging

 1. De leden van beide kamers worden gekozen op de grondslag van evenredige vertegenwoordiging binnen door de wet te stellen grenzen.
 2. De verkiezingen worden gehouden bij geheime stemming.

Artikel 54 - Verkiezing Tweede Kamer

 1. De leden van de Tweede Kamer worden rechtstreeks gekozen door de Nederlanders die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, behoudens bij de wet te bepalen uitzonderingen ten aanzien van Nederlanders die geen ingezetenen zijn.

 2. Van het kiesrecht is uitgesloten hij die wegens het begaan van een daartoe bij de wet aangewezen delict bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld tot een vrijheidsstraf van ten minste een jaar en hierbij tevens is ontzet van het kiesrecht.

Artikel 55 - Verkiezing Eerste Kamer

De leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van provinciale staten en de leden van een kiescollege als bedoeld in artikel 132a, derde lid. De verkiezing wordt, behoudens in geval van ontbinding der kamer, gehouden binnen drie maanden na de verkiezing van de leden van provinciale staten.

Artikel 56 - Vereisten voor lidmaatschap

Om lid van de Staten-Generaal te kunnen zijn is vereist dat men Nederlander is, de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en niet is uitgesloten van het kiesrecht.

Artikel 57 - Incompatibiliteiten

 1. Niemand kan lid van beide kamers zijn.

 2. Een lid van de Staten-Generaal kan niet tevens zijn minister, staatssecretaris, lid van de Raad van State, lid van de Algemene Rekenkamer, Nationale ombudsman of substituut-ombudsman, of lid van of procureur-generaal of advocaat-generaal bij de Hoge Raad.

 3. Niettemin kan een minister of staatssecretaris, die zijn ambt ter beschikking heeft gesteld, dit ambt verenigen met het lidmaatschap van de Staten-Generaal, totdat omtrent die beschikbaarstelling is beslist.

 4. De wet kan ten aanzien van andere openbare betrekkingen bepalen dat zij niet gelijktijdig met het lidmaatschap van de Staten-Generaal of van een der kamers kunnen worden uitgeoefend.

Artikel 57a - Zwangerschap en ziekte

De wet regelt de tijdelijke vervanging van een lid van de Staten-Generaal wegens zwangerschap en bevalling, alsmede wegens ziekte.

Artikel 58 - Geloofsbrieven

Elke kamer onderzoekt de geloofsbrieven van haar nieuwbenoemde leden en beslist met inachtneming van bij de wet te stellen regels de geschillen welke met betrekking tot de geloofsbrieven of de verkiezing zelf rijzen.

Artikel 59 - Kiesrecht en verkiezingen

Alles, wat verder het kiesrecht en de verkiezingen betreft, wordt bij de wet geregeld.

Artikel 60 - Ambtsaanvaarding

Op de wijze bij de wet voorgeschreven leggen de leden van de kamers bij de aanvaarding van hun ambt in de vergadering een eed, dan wel verklaring en belofte, van zuivering af en zweren of beloven zij trouw aan de Grondwet en een getrouwe vervulling van hun ambt.

Artikel 61 - Voorzitter en griffier

 1. Elk der kamers benoemt uit de leden een voorzitter.

 2. Elk der kamers benoemt een griffier. Deze en de overige ambtenaren van de kamers kunnen niet tevens lid van de Staten-Generaal zijn.

Artikel 62 - Verenigde vergadering

De voorzitter van de Eerste Kamer heeft de leiding van de verenigde vergadering.

Artikel 63 - Geldelijke voorzieningen

Geldelijke voorzieningen ten behoeve van leden en gewezen leden van de Staten-Generaal en van hun nabestaanden worden bij de wet geregeld. De kamers kunnen een voorstel van wet ter zake alleen aannemen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 64 - Ontbinding Kamers

 1. Elk der kamers kan bij koninklijk besluit worden ontbonden.

 2. Het besluit tot ontbinding houdt tevens de last in tot een nieuwe verkiezing voor de ontbonden kamer en tot het samenkomen van de nieuw gekozen kamer binnen drie maanden.

 3. De ontbinding gaat in op de dag waarop de nieuw gekozen kamer samenkomt.

 4. De wet stelt de zittingsduur van een na ontbinding optredende Tweede Kamer vast; de termijn mag niet langer zijn dan vijf jaren. De zittingsduur van een na ontbinding optredende Eerste Kamer eindigt op het tijdstip waarop de zittingsduur van de ontbonden kamer zou zijn geëindigd.

Artikel 65 - Troonrede

Jaarlijks op de derde dinsdag van september of op een bij de wet te bepalen eerder tijdstip wordt door of namens de Koning in een verenigde vergadering van de Staten-Generaal een uiteenzetting van het door de regering te voeren beleid gegeven.

Artikel 66 - Openbaarheid vergaderingen

 1. De vergaderingen van de Staten-Generaal zijn openbaar.

 2. De deuren worden gesloten, wanneer een tiende deel van het aantal aanwezige leden het vordert of de voorzitter het nodig oordeelt.

 3. Door de kamer, onderscheidenlijk de kamers in verenigde vergadering, wordt vervolgens beslist of met gesloten deuren zal worden beraadslaagd en besloten.

Artikel 67 - Quorum

 1. De kamers mogen elk afzonderlijk en in verenigde vergadering alleen beraadslagen of besluiten, indien meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden ter vergadering aanwezig is.

 2. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

 3. De leden stemmen zonder last.

 4. Over zaken wordt mondeling en bij hoofdelijke oproeping gestemd, wanneer één lid dit verlangt.

Artikel 68 - Inlichtingenplicht bewindslieden

De ministers en de staatssecretarissen geven de kamers elk afzonderlijk en in verenigde vergadering mondeling of schriftelijk de door een of meer leden verlangde inlichtingen waarvan het verstrekken niet in strijd is met het belang van de staat.

Artikel 69 - Aanwezigheid bewindslieden

 1. De ministers en de staatssecretarissen hebben toegang tot de vergaderingen en kunnen aan de beraadslaging deelnemen.

 2. Zij kunnen door de kamers elk afzonderlijk en in verenigde vergadering worden uitgenodigd om ter vergadering aanwezig te zijn.

 3. Zij kunnen zich in de vergaderingen doen bijstaan door de personen, daartoe door hen aangewezen.

Artikel 70 - Recht van enquête

Beide kamers hebben, zowel ieder afzonderlijk als in verenigde vergadering, het recht van onderzoek (enquête), te regelen bij de wet.

Artikel 71 - Parlementaire onschendbaarheid

De leden van de Staten-Generaal, de ministers, de staatssecretarissen en andere personen die deelnemen aan de beraadslaging, kunnen niet in rechte worden vervolgd of aangesproken voor hetgeen zij in de vergaderingen van de Staten-Generaal of van commissies daaruit hebben gezegd of aan deze schriftelijk hebben overgelegd.

Artikel 72 - Reglement van orde

De kamers stellen elk afzonderlijk en in verenigde vergadering een reglement van orde vast.
HOOFDSTUK 4

Adviesorganen INLEIDING

Artikel 73 - Taak Raad van State

 1. De Raad van State of een afdeling van de Raad wordt gehoord over voorstellen van wet en ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur, alsmede over voorstellen tot goedkeuring van verdragen door de Staten-Generaal. In bij de wet te bepalen gevallen kan het horen achterwege blijven.

 2. De Raad of een afdeling van de Raad is belast met het onderzoek van de geschillen van bestuur die bij koninklijk besluit worden beslist en draagt de uitspraak voor.

 3. De wet kan aan de Raad of een afdeling van de Raad de uitspraak in geschillen van bestuur opdragen.

Artikel 74 - Rechtspositie leden

 1. De Koning is voorzitter van de Raad van State. De vermoedelijke opvolger van de Koning heeft na het bereiken van de leeftijd van achttien jaar van rechtswege zitting in de Raad. Bij of krachtens de wet kan aan andere leden van het koninklijk huis zitting in de Raad worden verleend.

 2. De leden van de Raad worden bij koninklijk besluit voor het leven benoemd.

 3. Op eigen verzoek en wegens het bereiken van een bij de wet te bepalen leeftijd worden zij ontslagen.

 4. In de gevallen bij de wet aangewezen kunnen zij door de Raad worden geschorst of ontslagen.

 5. De wet regelt overigens hun rechtspositie

Artikel 75 - Inrichting, samenstelling, bevoegdheid Raad van State

 1. De wet regelt de inrichting, samenstelling en bevoegdheid van de Raad van State.

 2. Bij de wet kunnen aan de Raad of een afdeling van de Raad ook andere taken worden opgedragen.

Artikel 76 - Algemene rekenkamer

De Algemene Rekenkamer is belast met het onderzoek van de ontvangsten en uitgaven van het Rijk.

Artikel 77 - Rechtpositie leden rekenkamer

 1. De leden van de Algemene Rekenkamer worden bij koninklijk besluit voor het leven benoemd uit een voordracht van drie personen, opgemaakt door de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

 2. Op eigen verzoek en wegens het bereiken van een bij de wet te bepalen leeftijd worden zij ontslagen.

 3. In de gevallen bij de wet aangewezen kunnen zij door de Hoge Raad worden geschorst of ontslagen.

 4. De wet regelt overigens hun rechtspositie.

Artikel 78 - Inrichting, samenstelling, bevoegdheid Rekenkamer

 1. De wet regelt de inrichting, samenstelling en bevoegdheid van de Algemene Rekenkamer.

 2. Bij de wet kunnen aan de Algemene Rekenkamer ook andere taken worden opgedragen.

Artikel 78a - Nationale ombudsman

 1. De Nationale ombudsman verricht op verzoek of uit eigen beweging onderzoek naar gedragingen van bestuursorganen van het Rijk en van andere bij of krachtens de wet aangewezen bestuursorganen.
 2. De Nationale ombudsman en een substituut-ombudsman worden voor een bij de wet te bepalen termijn benoemd door de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Op eigen verzoek en wegens het bereiken van een bij de wet te bepalen leeftijd worden zij ontslagen. In de gevallen bij de wet aangewezen kunnen zij door de Tweede Kamer der Staten-Generaal worden geschorst of ontslagen. De wet regelt overigens hun rechtspositie.
 3. De wet regelt de bevoegdheid en werkwijze van de Nationale ombudsman.
 4. Bij of krachtens de wet kunnen aan de Nationale ombudsman ook andere taken worden opgedragen.

Artikel 79 - Vaste colleges van advies

 1. Vaste colleges van advies in zaken van wetgeving en bestuur van het Rijk worden ingesteld bij of krachtens de wet.

 2. De wet regelt de inrichting, samenstelling en bevoegdheid van deze colleges.

 3. Bij of krachtens de wet kunnen aan deze colleges ook andere dan adviserende taken worden opgedragen.

Artikel 80 - Openbaarmaking advies

 1. De adviezen van de in dit hoofdstuk bedoelde colleges worden openbaar gemaakt volgens regels bij de wet te stellen.

 2. Adviezen, uitgebracht ter zake van voorstellen van wet die door of vanwege de Koning worden ingediend, worden, behoudens bij de wet te bepalen uitzonderingen, aan de Staten-Generaal overgelegd.

HOOFDSTUK 5

Wetgeving en bestuur INLEIDING

Artikel 81 - Wetgevende macht

De vaststelling van wetten geschiedt door de regering en de Staten-Generaal gezamenlijk.

Artikel 82 - Indienen wetsvoorstel

 1. Voorstellen van wet kunnen worden ingediend door of vanwege de Koning en door de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

 2. Voorstellen van wet waarvoor behandeling door de Staten-Generaal in verenigde vergadering is voorgeschreven, kunnen worden ingediend door of vanwege de Koning en, voor zover de betreffende artikelen van hoofdstuk 2 dit toelaten, door de verenigde vergadering.

 3. Voorstellen van wet, in te dienen door de Tweede Kamer onderscheidenlijk de verenigde vergadering, worden bij haar door een of meer leden aanhangig gemaakt.

Artikel 83 - Toezending wetsvoorstel TK

Voorstellen van wet, ingediend door of vanwege de Koning, worden gezonden aan de Tweede Kamer of, indien daarvoor behandeling door de Staten-Generaal in verenigde vergadering is voorgeschreven, aan deze vergadering.

Artikel 84 - Wijziging wetsvoorstel

 1. Zolang een voorstel van wet, ingediend door of vanwege de Koning, niet door de Tweede Kamer onderscheidenlijk de verenigde vergadering is aangenomen, kan het door haar, op voorstel van een of meer leden, en vanwege de regering worden gewijzigd.

 2. Zolang de Tweede Kamer onderscheidenlijk de verenigde vergadering een door haar in te dienen voorstel van wet niet heeft aangenomen, kan het door haar, op voorstel van een of meer leden, en door het lid of de leden door wie het aanhangig is gemaakt, worden gewijzigd.

Artikel 85 - Toezending wetsvoorstel EK

Zodra de Tweede Kamer een voorstel van wet heeft aangenomen of tot indiening van een voorstel heeft besloten, zendt zij het aan de Eerste Kamer, die het voorstel overweegt zoals het door de Tweede Kamer aan haar is gezonden. De Tweede Kamer kan een of meer van haar leden opdragen een door haar ingediend voorstel in de Eerste Kamer te verdedigen.

Artikel 86 - Intrekking wetsvoorstel

 1. Zolang een voorstel van wet niet door de Staten-Generaal is aangenomen, kan het door of vanwege de indiener worden ingetrokken.

 2. Zolang de Tweede Kamer onderscheidenlijk de verenigde vergadering een door haar in te dienen voorstel van wet niet heeft aangenomen, kan het door het lid of de leden door wie het aanhangig is gemaakt, worden ingetrokken.

Artikel 87 - Aanneming en bekrachtiging

 1. Een voorstel wordt wet, zodra het door de Staten-Generaal is aangenomen en door de Koning is bekrachtigd.

 2. De Koning en de Staten-Generaal geven elkaar kennis van hun besluit omtrent enig voorstel van wet.

Artikel 88 - Bekendmaking en inwerkingtreding

De wet regelt de bekendmaking en de inwerkingtreding van de wetten. Zij treden niet in werking voordat zij zijn bekendgemaakt.

Artikel 89 - Algemene maatregel van bestuur

 1. Algemene maatregelen van bestuur worden bij koninklijk besluit vastgesteld.

 2. Voorschriften, door straffen te handhaven, worden daarin alleen gegeven krachtens de wet. De wet bepaalt de op te leggen straffen.

 3. De wet regelt de bekendmaking en de inwerkingtreding van de algemene maatregelen van bestuur. Zij treden niet in werking voordat zij zijn bekendgemaakt.

 4. Het tweede en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing op andere vanwege het Rijk vastgestelde algemeen verbindende voorschriften.

Artikel 90 - Bevordering internationale rechtsorde

De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde.

Artikel 91 - Goedkeuring verdrag

 1. Het Koninkrijk wordt niet aan verdragen gebonden en deze worden niet opgezegd zonder voorafgaande goedkeuring van de Staten-Generaal. De wet bepaalt de gevallen waarin geen goedkeuring is vereist.

 2. De wet bepaalt de wijze waarop de goedkeuring wordt verleend en kan voorzien in stilzwijgende goedkeuring.

 3. Indien een verdrag bepalingen bevat welke afwijken van de Grondwet dan wel tot zodanig afwijken noodzaken, kunnen de kamers de goedkeuring alleen verlenen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 92 - Bevoegdheden volkenrechtelijke organisaties

Met inachtneming, zo nodig, van het bepaalde in artikel 91, derde lid, kunnen bij of krachtens verdrag aan volkenrechtelijke organisaties bevoegdheden tot wetgeving, bestuur en rechtspraak worden opgedragen.

Artikel 93 - Verbindende kracht verdrag

Bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties, die naar haar inhoud een ieder kunnen verbinden, hebben verbindende kracht nadat zij zijn bekendgemaakt.

Artikel 94 - Verdrag boven wet

Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties.

Artikel 95 - Bekendmaking verdrag

De wet geeft regels omtrent de bekendmaking van verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties.

Artikel 96 - Oorlogsverklaring

 1. Het Koninkrijk wordt niet in oorlog verklaard dan na voorafgaande toestemming van de Staten-Generaal.

 2. De toestemming is niet vereist, wanneer het overleg met de Staten-Generaal ten gevolge van een feitelijk bestaande oorlogstoestand niet mogelijk is gebleken.

 3. De Staten-Generaal beraadslagen en besluiten ter zake in verenigde vergadering.

 4. Het bepaalde in het eerste en het derde lid is van overeenkomstige toepassing voor een verklaring dat een oorlog beëindigd is.

Artikel 97 - Krijgsmacht

 1. Ten behoeve van de verdediging en ter bescherming van de belangen van het Koninkrijk, alsmede ten behoeve van de handhaving en de bevordering van de internationale rechtsorde, is er een krijgsmacht.

 2. De regering heeft het oppergezag over de krijgsmacht.

Artikel 98 - Samenstelling krijgsmacht

 1. De krijgsmacht bestaat uit vrijwillig dienenden en kan mede bestaan uit dienstplichtigen.

 2. De wet regelt de verplichte militaire dienst en de bevoegdheid tot opschorting van de oproeping in werkelijke dienst.

Artikel 99 - Gewetensbezwaren militaire dienst

De wet regelt vrijstelling van militaire dienst wegens ernstige gewetensbezwaren.

Artikel 99a - Civiele verdediging

Volgens bij de wet te stellen regels kunnen plichten worden opgelegd ten behoeve van de civiele verdediging.

Artikel 100 - Inlichtingen over krijgsmacht

 1. De regering verstrekt de Staten-Generaal vooraf inlichtingen over de inzet of het ter beschikking stellen van de krijgsmacht ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde. Daaronder is begrepen het vooraf verstrekken van inlichtingen over de inzet of het ter beschikking stellen van de krijgsmacht voor humanitaire hulpverlening in geval van gewapend conflict.

 2. Het eerste lid geldt niet, indien dwingende redenen het vooraf verstrekken van inlichtingen verhinderen. In dat geval worden inlichtingen zo spoedig mogelijk verstrekt.

Artikel 101 - [vervallen]

Vervallen bij rijkswet van 20 juli 1995

Artikel 102 - [vervallen]

Vervallen bij rijkswet van 22 juni 2000

Artikel 103 - Uitzonderingstoestand

 1. De wet bepaalt in welke gevallen ter handhaving van de uit- of inwendige veiligheid bij koninklijk besluit een door de wet als zodanig aan te wijzen uitzonderingstoestand kan worden afgekondigd; zij regelt de gevolgen.

 2. Daarbij kan worden afgeweken van de grondwetsbepalingen inzake de bevoegdheden van de besturen van provincies, gemeenten, openbare lichamen als bedoeld in artikel 132a en waterschappen, van de grondrechten geregeld in de artikelen 6, voor zover dit de uitoefening buiten gebouwen en besloten plaatsen van het in dit artikel omschreven recht betreft, 7, 8, 9, 12, tweede en derde lid, en 13, alsmede van artikel 113, eerste en derde lid.
 3. Terstond na de afkondiging van een uitzonderingstoestand en voorts, zolang deze niet bij koninklijk besluit is opgeheven, telkens wanneer zij zulks nodig oordelen beslissen de Staten-Generaal omtrent het voortduren daarvan; zij beraadslagen en besluiten ter zake in verenigde vergadering.

Artikel 104 - Belastingheffing

Belastingen van het Rijk worden geheven uit kracht van een wet. Andere heffingen van het Rijk worden bij de wet geregeld.

Artikel 105 - Recht van begroting

 1. De begroting van de ontvangsten en de uitgaven van het Rijk wordt bij de wet vastgesteld.

 2. Jaarlijks worden voorstellen van algemene begrotingswetten door of vanwege de Koning ingediend op het in artikel 65 bedoelde tijdstip.

 3. De verantwoording van de ontvangsten en de uitgaven van het Rijk wordt aan de Staten-Generaal gedaan overeenkomstig de bepalingen van de wet. De door de Algemene Rekenkamer goedgekeurde rekening wordt aan de Staten-Generaal overgelegd.

 4. De wet stelt regels omtrent het beheer van de financiën van het Rijk.

Artikel 106 - Geldstelsel

De wet regelt het geldstelsel.

Artikel 107 - Codificatie

 1. De wet regelt het burgerlijk recht, het strafrecht en het burgerlijk en strafprocesrecht in algemene wetboeken, behoudens de bevoegdheid tot regeling van bepaalde onderwerpen in afzonderlijke wetten.

 2. De wet stelt algemene regels van bestuursrecht vast.

Artikel 108 - [vervallen]

Vervallen bij rijkswet van 25 februari 1999

Artikel 109 - Rechtspositie ambtenaren

De wet regelt de rechtspositie van de ambtenaren. Zij stelt tevens regels omtrent hun bescherming bij de arbeid en omtrent medezeggenschap.

 

Artikel 110 - Openbaarheid van bestuur

De overheid betracht bij de uitvoering van haar taak openbaarheid volgens regels bij de wet te stellen.

 

Artikel 111 - Ridderorden

Ridderorden worden bij de wet ingesteld.
HOOFDSTUK 6

Rechtspraak INLEIDING

Artikel 112 - Civiele en administratieve rechtspraak

 1. Aan de rechterlijke macht is opgedragen de berechting van geschillen over burgerlijke rechten en over schuldvorderingen.

 2. De wet kan de berechting van geschillen die niet uit burgerlijke rechtsbetrekkingen zijn ontstaan, opdragen hetzij aan de rechterlijke macht, hetzij aan gerechten die niet tot de rechterlijke macht behoren. De wet regelt de wijze van behandeling en de gevolgen van de beslissingen.

Artikel 113 - Strafrechtspraak

 1. Aan de rechterlijke macht is voorts opgedragen de berechting van strafbare feiten.

 2. Tuchtrechtspraak door de overheid ingesteld wordt bij de wet geregeld.

 3. Een straf van vrijheidsontneming kan uitsluitend door de rechterlijke macht worden opgelegd.

 4. Voor berechting buiten Nederland en voor het oorlogsstrafrecht kan de wet afwijkende regels stellen.

Artikel 114 - Doodstraf

De doodstraf kan niet worden opgelegd.

Artikel 115 - Administratief beroep

Ten aanzien van de in artikel 112, tweede lid, bedoelde geschillen kan administratief beroep worden opengesteld.

Artikel 116 - Rechterlijke macht

 1. De wet wijst de gerechten aan die behoren tot de rechterlijke macht.

 2. De wet regelt de inrichting, samenstelling en bevoegdheid van de rechterlijke macht.

 3. De wet kan bepalen, dat aan rechtspraak door de rechterlijke macht mede wordt deelgenomen door personen die niet daartoe behoren.

 4. De wet regelt het toezicht door leden van de rechterlijke macht met rechtspraak belast uit te oefenen op de ambtsvervulling door zodanige leden en door de personen bedoeld in het vorige lid.

Artikel 117 - Rechtspositie leden rechterlijke macht

 1. De leden van de rechterlijke macht met rechtspraak belast en de procureur-generaal bij de Hoge Raad worden bij koninklijk besluit voor het leven benoemd.

 2. Op eigen verzoek en wegens het bereiken van een bij de wet te bepalen leeftijd worden zij ontslagen.

 3. In de gevallen bij de wet bepaald kunnen zij door een bij de wet aangewezen, tot de rechterlijke macht behorend gerecht worden geschorst of ontslagen.

 4. De wet regelt overigens hun rechtspositie.

Artikel 118 - Hoge Raad

 1. De leden van de Hoge Raad der Nederlanden worden benoemd uit een voordracht van drie personen, opgemaakt door de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

 2. De Hoge Raad is in de gevallen en binnen de grenzen bij de wet bepaald, belast met de cassatie van rechterlijke uitspraken wegens schending van het recht.

 3. Bij de wet kunnen aan de Hoge Raad ook andere taken worden opgedragen.

Artikel 119 - Ambtsmisdrijven

De leden van de Staten-Generaal, de ministers en de staatssecretarissen staan wegens ambtsmisdrijven in die betrekkingen gepleegd, ook na hun aftreden terecht voor de Hoge Raad. De opdracht tot vervolging wordt gegeven bij koninklijk besluit of bij een besluit van de Tweede Kamer.

Artikel 120 - Toetsingsverbod

De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.

Artikel 121 - Openbaarheid terechtzittingen

Met uitzondering van de gevallen bij de wet bepaald vinden de terechtzittingen in het openbaar plaats en houden de vonnissen de gronden in waarop zij rusten. De uitspraak geschiedt in het openbaar.

Artikel 122 - Gratie

 1. Gratie wordt verleend bij koninklijk besluit na advies van een bij de wet aangewezen gerecht en met inachtneming van bij of krachtens de wet te stellen voorschriften.

 2. Amnestie wordt bij of krachtens de wet verleend.

HOOFDSTUK 7

Decentralisatie INLEIDING

Artikel 123 - Instelling provincies en gemeenten

 1. Bij de wet kunnen provincies en gemeenten worden opgeheven en nieuwe ingesteld.

 2. De wet regelt de wijziging van provinciale en gemeentelijke grenzen.

Artikel 124 - Autonomie en medebewind

 1. Voor provincies en gemeenten wordt de bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake hun huishouding aan hun besturen overgelaten.

 2. Regeling en bestuur kunnen van de besturen van provincies en gemeenten worden gevorderd bij of krachtens de wet.

Artikel 125 - Organen decentrale besturen

 1. Aan het hoofd van de provincie en de gemeente staan provinciale staten onderscheidenlijk de gemeenteraad. Hun vergaderingen zijn openbaar, behoudens bij de wet te regelen uitzonderingen.

 2. Van het bestuur van de provincie maken ook deel uit gedeputeerde staten en de commissaris van de Koning, van het bestuur van de gemeente het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester.

Artikel 126 - Ambtsinstructie commissaris koning

Bij de wet kan worden bepaald, dat de commissaris van de Koning wordt belast met de uitvoering van een door de regering te geven ambtsinstructie.

Artikel 127 - Vaststelling verordening

Provinciale staten en de gemeenteraad stellen, behoudens bij de wet of door hen krachtens de wet te bepalen uitzonderingen, de provinciale onderscheidenlijk de gemeentelijke verordeningen vast.

Artikel 128 - Toekenning bevoegdheden

Behoudens in de gevallen bedoeld in artikel 123, kan de toekenning van bevoegdheden, als bedoeld in artikel 124, eerste lid, aan andere organen dan die, genoemd in artikel 125, alleen door provinciale staten onderscheidenlijk de gemeenteraad geschieden.

Artikel 129 - Verkiezing vertegenwoordigend orgaan

 1. De leden van provinciale staten en van de gemeenteraad worden rechtstreeks gekozen door de Nederlanders, tevens ingezetenen van de provincie onderscheidenlijk de gemeente, die voldoen aan de vereisten die gelden voor de verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Voor het lidmaatschap gelden dezelfde vereisten.
 2. De leden worden gekozen op de grondslag van evenredige vertegenwoordiging binnen door de wet te stellen grenzen.
 3. De artikelen 53, tweede lid, en 59 zijn van toepassing. Artikel 57a is van overeenkomstige toepassing.
 4. De zittingsduur van provinciale staten en de gemeenteraad is vier jaren, behoudens bij de wet te bepalen uitzonderingen.
 5. De wet bepaalt welke betrekkingen niet gelijktijdig met het lidmaatschap kunnen worden uitgeoefend. De wet kan bepalen, dat beletselen voor het lidmaatschap voortvloeien uit verwantschap of huwelijk en dat het verrichten van bij de wet aangewezen handelingen tot het verlies van het lidmaatschap kan leiden.
 6. De leden stemmen zonder last.

Artikel 130 - Kiesrecht gemeenteraad niet-Nederlanders

De wet kan het recht de leden van de gemeenteraad te kiezen en het recht lid van de gemeenteraad te zijn toekennen aan ingezetenen, die geen Nederlander zijn, mits zij tenminste voldoen aan de vereisten die gelden voor ingezetenen die tevens Nederlander zijn.

Artikel 131 - Aanstelling burgemeester en commissaris Koning

De commissaris van de Koning en de burgemeester worden aangesteld, geschorst en ontslagen op een bij de wet te bepalen wijze. Krachtens de wet kunnen nadere regels worden gesteld over de daarbij te volgen procedures.

Artikel 132 - Inrichting, samenstelling, bevoegdheid decentrale besturen

 1. De wet regelt de inrichting van provincies en gemeenten, alsmede de samenstelling en bevoegdheid van hun besturen.

 2. De wet regelt het toezicht op deze besturen.

 3. Besluiten van deze besturen kunnen slechts aan voorafgaand toezicht worden onderworpen in bij of krachtens de wet te bepalen gevallen.

 4. Vernietiging van besluiten van deze besturen kan alleen geschieden bij koninklijk besluit wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

 5. De wet regelt de voorzieningen bij in gebreke blijven ten aanzien van regeling en bestuur, gevorderd krachtens artikel 124, tweede lid. Bij de wet kunnen met afwijking van de artikelen 125 en 127 voorzieningen worden getroffen voor het geval het bestuur van een provincie of een gemeente zijn taken grovelijk verwaarloost.

 6. De wet bepaalt welke belastingen door de besturen van provincies en gemeenten kunnen worden geheven en regelt hun financiële verhouding tot het Rijk.

Artikel 132a - Caribische openbare lichamen

 1. Bij de wet kunnen in het Caribische deel van Nederland andere territoriale openbare lichamen dan provincies en gemeenten worden ingesteld en opgeheven.

 2. De artikelen 124, 125 en 127 tot en met 132 zijn ten aanzien van deze openbare lichamen van overeenkomstige toepassing.

 3. In deze openbare lichamen worden verkiezingen gehouden voor een kiescollege voor de Eerste Kamer. Artikel 129 is van overeenkomstige toepassing.

 4. Voor deze openbare lichamen kunnen regels worden gesteld en andere specifieke maatregelen worden getroffen met het oog op bijzondere omstandigheden waardoor deze openbare lichamen zich wezenlijk onderscheiden van het Europese deel van Nederland.

Artikel 133 - Waterschappen

 1. De opheffing en instelling van waterschappen, de regeling van hun taken en inrichting, alsmede de samenstelling van hun besturen, geschieden volgens bij de wet te stellen regels bij provinciale verordening, voor zover bij of krachtens de wet niet anders is bepaald.

 2. De wet regelt de verordenende en andere bevoegdheden van de besturen van de waterschappen, alsmede de openbaarheid van hun vergaderingen.

 3. De wet regelt het provinciale en overige toezicht op deze besturen. Vernietiging van besluiten van deze besturen kan alleen geschieden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

Artikel 134 - Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie

 1. Bij of krachtens de wet kunnen openbare lichamen voor beroep en bedrijf en andere openbare lichamen worden ingesteld en opgeheven.

 2. De wet regelt de taken en de inrichting van deze openbare lichamen, de samenstelling en bevoegdheid van hun besturen, alsmede de openbaarheid van hun vergaderingen. Bij of krachtens de wet kan aan hun besturen verordenende bevoegdheid worden verleend.

 3. De wet regelt het toezicht op deze besturen. Vernietiging van besluiten van deze besturen kan alleen geschieden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

Artikel 135 - Gemeenschappelijke regelingen

De wet geeft regels ter voorziening in zaken waarbij twee of meer openbare lichamen zijn betrokken. Daarbij kan in de instelling van een nieuw openbaar lichaam worden voorzien, in welk geval artikel 134, tweede en derde lid, van toepassing is.

Artikel 136 - Geschillen

De geschillen tussen openbare lichamen worden bij koninklijk besluit beslist, tenzij deze behoren tot de kennisneming van de rechterlijke macht of hun beslissing bij de wet aan anderen is opgedragen.
HOOFDSTUK 8

Herziening grondwet INLEIDING

Artikel 137 - Grondwetswijziging

 1. De wet verklaart, dat een verandering in de Grondwet, zoals zij die voorstelt, in overweging zal worden genomen.

 2. De Tweede Kamer kan, al dan niet op een daartoe door of vanwege de Koning ingediend voorstel, een voorstel voor zodanige wet splitsen.

 3. Na de bekendmaking van de wet, bedoeld in het eerste lid, wordt de Tweede Kamer ontbonden.

 4. Nadat de nieuwe Tweede Kamer is samengekomen, overwegen beide kamers in tweede lezing het voorstel tot verandering, bedoeld in het eerste lid. Zij kunnen dit alleen aannemen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.

 5. De Tweede Kamer kan, al dan niet op een daartoe door of vanwege de Koning ingediend voorstel, met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen een voorstel tot verandering splitsen.

Artikel 138 - Aanpassing niet gewijzigde bepalingen

 1. Voordat de in tweede lezing aangenomen voorstellen tot verandering in de Grondwet door de Koning worden bekrachtigd, kunnen bij de wet:

  a. de aangenomen voorstellen en de ongewijzigd gebleven bepalingen van de Grondwet voor zoveel nodig aan elkaar worden aangepast;

  b. de indeling in en de plaats van hoofdstukken, paragrafen en artikelen, alsmede de opschriften worden gewijzigd.

 2. Een voorstel van wet, houdende voorzieningen als bedoeld in het eerste lid onder a, kunnen de kamers alleen aannemen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 139 - Bekendmaking en inwerkingtreding

De veranderingen in de Grondwet, door de Staten-Generaal aangenomen en door de Koning bekrachtigd, treden terstond in werking, nadat zij zijn bekendgemaakt.

Artikel 140 - Handhaving bestaande regelgeving

Bestaande wetten en andere regelingen en besluiten die in strijd zijn met een verandering in de Grondwet, blijven gehandhaafd, totdat daarvoor overeenkomstig de Grondwet een voorziening is getroffen.

Artikel 141 - Bekendmaking herziene Grondwet

De tekst van de herziene Grondwet wordt bij koninklijk besluit bekendgemaakt, waarbij hoofdstukken, paragrafen en artikelen kunnen worden vernummerd en verwijzingen dienovereenkomstig kunnen worden veranderd.

Artikel 142 - Aanpassing Grondwet aan Statuut

De Grondwet kan bij de wet met het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in overeenstemming worden gebracht. De artikelen 139, 140 en141 zijn van overeenkomstige toepassing.

WETENSCHAPPELIJK COMMENTAAR

B.C. van Beers

ARTIKEL 11 - Onaantastbaarheid van het lichaam

INHOUD
 1. Inleiding
 2. Historische ontwikkeling
 3. Basisbegrip en functie
 4. Reikwijdte en betekenis
 5. Afweerrecht of beschikkingsrecht?
 6. Lichamelijke integriteit na de dood
 7. Toekomstbestendigheid van het recht op lichamelijke integriteit in het licht van technologische ontwikkelingen
 8. Het menselijk lichaam als een op onderdelen te optimaliseren of economiseren goed
 9. Jurisprudentie
 10. Literatuur
 
Editie november 2020

  1            Inleiding

 
In de hedendaagse context van grond- en mensen rechten neemt de bescherming van lijf en leden een prominente plaats in. De lichamelijke en biologische aspecten van het leven worden beschermd door meerdere fundamentele rechten, zoals het recht op leven, het verbod op slavernij, het verbod op foltering en onmenselijke of vernederende behandeling, het recht op menselijke integriteit, en tot slot de menselijke waardigheid.[1] Daarnaast duidt de plaatsing van deze rechten en beginselen aan het begin van verdragen als het EVRM, IVBPR en het Handvest van de Grondrechten van de EU op de bijzondere status van deze rechten. In de Nederlandse grondrechtencatalogus volstaat men echter ter bescherming van het lichaam vooralsnog[2] met het in artikel 11 Grondwet neergelegde recht op onaantastbaarheid van het lichaam.
 
De vooraanstaande positie van het recht op lichaam en leven te midden van grond- en mensenrechten laat zich ongetwijfeld verklaren door de innige verbondenheid van de mens met zijn lichaam. Meer algemeen wordt de bescherming van de lichamelijke integriteit in een liberale rechtsorde tot de kerntaken van de overheid gerekend, zoals onder meer tot uitdrukking komt via de strafrechtelijke en civielrechtelijke bepalingen rondom lichamelijk letsel. Daarnaast kan het fundamentele belang van dit beginsel voor de rechtsorde worden uitgelegd aan de hand van de klassieke, sociale contracttheorie. Binnen deze invloedrijke traditie, die teruggaat op het gedachtegoed van filosofen als Hobbes, Locke en Rousseau, wordt lijfsbehoud opgevoerd als een van de ontstaansgronden voor het overheidsgezag. Immers, in de natuurtoestand is men niet zeker van zijn leven en lichamelijke integriteit. De ondertekenaars van het sociaal contract stemmen daarom in met het afstaan van een deel van hun vrijheid aan een op te richten overheid, die deze fundamentele belangen voortaan voor hen zal waarborgen.
 
Hoewel men in de literatuur artikel 11 soms als een bepaling van weinig juridische betekenis beschouwt,[3] is de aparte vermelding van de onaantastbaarheid van het lichaam in deze tijd geen overbodige luxe gebleken. Kwesties over lichaam, leven en dood komen lijken steeds vaker op de agenda van de wetgever te komen.[4] Zo is op het terrein van strafrecht en opsporingsbevoegdheden wetgeving tot stand gebracht die als basis dient voor onder meer DNA-onderzoek, bloedproeven, speekseltesten, vingerafdrukken, urinecontrole, fouilleren en inwendig onderzoek.[5] Daarnaast zijn op medisch vlak tal van voorbeelden te noemen van wetten die raken aan de fysieke aspecten van het menselijk bestaan, of het nu gaat om voortplanting[6] of dood,[7] medische experimenten[8] of bevolkingsonderzoek,[9] en vrijwillige[10] of gedwongen zorg.[11]
 
Het grondwettelijke recht op lichamelijke integriteit staat dan ook in de publieke belangstelling. Een treffend voorbeeld is de rol die artikel 11 vervulde in debatten over het nieuwe beslissysteem voor postmortale orgaandonatie dat in 2020 werd geïntroduceerd (meer hierover in paragraaf 6). Deze belangstelling is verder toegenomen tijdens de coronacrisis. Een pandemie roept onder meer de vraag op hoever de overheid mag gaan met het treffen van fysieke maatregelen ter bestrijding van infectieziekten, bijvoorbeeld in de vorm van een vaccinatie - of testplicht. De bevoegdheid voor overheidsingrijpen bij besmettelijke ziekten is neergelegd in de Wet publieke gezondheid, ‘die beoogt een evenwicht te vinden tussen de grondrechten van het individu (op privacy en fysieke integriteit) en de plicht van de overheid om de gezondheid van burgers te beschermen.’[12] De vraag is of een uitzonderlijke situatie als die van de coronacrisis noopt tot een uitbreiding van die bevoegdheden, en daarmee eveneens tot een verdere inperking van het recht op lichamelijke integriteit, en of een dergelijke uitbreiding wel via noodwetgeving tot stand mag worden gebracht in een democratische rechtsstaat.[13]
 
Hierna wordt allereerst stilgestaan bij de historische ontwikkeling (paragraaf 2) en het basisbegrip (paragraaf 3) van artikel 11. Vervolgens wordt de actuele betekenis van het recht op lichamelijke integriteit op verschillende niveaus besproken. Ofschoon over de reikwijdte en betekenis van dit grondrecht discussie mogelijk is (paragraaf 4), met name ten aanzien van de vraag of dit artikel ook een recht op lichamelijke zelfbeschikking omvat (paragraaf 5), staat vast dat het recht op lichamelijke integriteit in het geding is in tal van bio-ethische vraagstukken, niet alleen bij leven, maar ook na de dood (paragraaf 6). Meer algemeen is duidelijk dat de waarde van respect voor de lichamelijke integriteit ten gevolge van technologische en economische ontwikkelingen een nieuwe betekenis en urgentie begint te krijgen (paragraaf 7 en 8). Als gevolg van deze ontwikkelingen wordt het menselijk lichaam steeds meer als een op onderdelen te optimaliseren of economiseren zaak beschouwd.
 
 

2            Historische ontwikkeling

 
Het recht op onaantastbaarheid van het lichaam is in Nederland pas sinds 1983 grondwettelijk verankerd. Sterker nog, dit grondrecht is in een laat stadium van de grondwetsherziening aan de ontwerptekst toegevoegd.[14] In dat proces heeft de Tweede Kamer een “motorfunctie”[15] vervuld, zoals een van de betrokken kamerleden het destijds formuleerde. Voor die tijd hadden noch de auteurs van Proeve van een nieuwe grondwet, noch de leden van de staatscommissie Cals/Donner, reden gezien voor de verankering van een recht op lichamelijke integriteit in de Grondwet. Pas in 1976 werd door een amendement van Kamerlid Kappeyne van de Coppello c.s. die mogelijkheid voor het eerst serieus overwogen. In de toelichting stelden de indieners van het amendement “dat het menselijk lichaam extra bescherming verdient en dat inbreuken daarop zonder instemming van de betrokkene in principe slechts bij in de wet geregelde gevallen mogen plaatsvinden.”[16] Om die reden zou er een tweede lid moeten worden toegevoegd aan artikel 10 (het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer).
 
Kappeyne van de Coppello’s voorstel tot een “recht op eigen lijf”, zoals zij het later zelf zou noemen,[17] werd op advies van de regering door de Kamer verworpen. De regering had opneming in de Grondwet in de vorm van een apart grondrecht ontraden, in de eerste plaats omdat de lichamelijke integriteit reeds werd beschermd door het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.[18] Desondanks keerde het recht op lichamelijke integriteit in 1978 terug op de politieke agenda naar aanleiding van een nota[19] over dit recht. Tijdens het kamerdebat in 1976 over het amendement-Kappeyne van de Coppello had de toenmalige staatssecretaris van Justitie Zeevalking een studie in het vooruitzicht gesteld naar de mogelijke consequenties van de grondwettelijke verankering van het recht op onaantastbaarheid van het lichaam. De nota van 1978 was daar het resultaat van. Hoewel ook in deze nota werd afgeraden om het recht op lichamelijke integriteit op te nemen in de Grondwet wegens de bescherming die de Grondwet reeds bood aan de persoonlijke levenssfeer, was het in deze studie dat de onaantastbaarheid van het lichaam voor het eerst nadere contouren kreeg en de gedaante aannam die het in de nieuwe Grondwet zou behouden.
 
Aanvankelijk nam de regering het negatieve advies van de nota over, en bleef bij haar eerdere standpunt. Dat het grondrecht uiteindelijk toch zijn weg naar de Grondwet vond, is te danken aan het verzet van een vrijwel unanieme Tweede Kamer. Een motie die ertoe strekte “dat het beginsel van de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam zo belangrijk is, dat het als grondrecht afzonderlijk in de Grondwet behoort te worden vermeld”[20] werd in 1979 met algemene stemmen aangenomen.[21] Het daaropvolgende wetsontwerp[22] stond een probleemloze behandeling in de Kamers te wachten, en werd op 16 december 1980 door de Eerste Kamer aanvaard.
 
 

3 Basisbegrip en functie

 
Artikel 11 biedt bescherming aan de lichamelijke levenssfeer in de vorm van een recht op lichamelijke integriteit. Hoewel een complex begrip als ‘lichamelijke integriteit’ voor meerdere uitleg vatbaar is,[23] bestaat er eensgezindheid over de kerngedachte van dit klassieke grondrecht. In de grondwetsgeschiedenis is te lezen “dat het bij het recht op onaantastbaarheid van het lichaam gaat om het recht op afweer van invloeden van buitenaf op het lichaam.”[24] Met andere woorden, dit grondrecht biedt burgers bescherming tegen ongewilde bemoeienis met het lichaam door derden.
 
Zoals reeds gesteld, geniet de lichamelijke integriteit eveneens grondwettelijke bescherming als onderdeel van de privésfeer (artikel 10). Sterker nog, aangezien er weinig persoonlijker is dan het eigen lichaam, kan de lichamelijke integriteit worden opgevat als “een kernelement van de persoonlijke levenssfeer”.[25] Op een vergelijkbare manier wordt de lichamelijke integriteit in de systematiek van het EVRM in de eerste plaats beschermd door het in artikel 8 EVRM neergelegde recht op respect voor privéleven. Volgens vaste Straatsburgse jurisprudentie moet onder de term ‘privéleven’ mede worden begrepen “the physical and moral integrity of the person.”[26]
 
Desondanks heeft dit grondrecht een aparte vermelding in de Grondwet gekregen, en wel wegens “de belangrijke betekenis in onze rechtsorde van het recht op onaantastbaarheid van het lichaam” en om “onzekerheid over de grondwettelijke bescherming van dat recht”[27] uit te sluiten. In dat opzicht heeft artikel 11 vooral een explicatieve betekenis ten opzichte van artikel 10 Grondwet[28] en is het artikel te beschouwen als een lex specialis van artikel 10. De auteurs van het Handboek van het Nederlandse Staatsrecht leiden hieruit af dat artikel 11 “juridisch [...] niet van groot belang”[29] is.
 
Toch zijn er verschillende redenen om het juridisch belang van artikel 11 juist te onderstrepen. Ten eerste wordt de bescherming van de lichamelijke sfeer, zoals reeds opgemerkt, in de mensenrechtenverdragen door meerdere bepalingen gewaarborgd. Zo kent het EVRM ook het verbod van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling (artikel 3 EVRM) en het recht op leven (artikel 2 EVRM). Vanuit dat perspectief is het niet minder dan terecht dat het recht op lichamelijke integriteit in de Grondwet een aparte vermelding heeft gekregen.
 
Ten tweede is duidelijk dat kwesties die spelen rondom lichamelijke integriteit in veel gevallen wezenlijk verschillen van discussies over de overige aspecten van de persoonlijke levenssfeer.[30]Immers, wanneer men over het lichaam van een ander beschikt, zonder diens toestemming of zonder hem goed in te lichten, is dat niet alleen een aantasting van het privéleven, maar dreigt bovendien het gevaar van objectivering of instrumentalisering van de persoon in kwestie. Die laatste aspecten worden tot uitdrukking gebracht via het recht op lichamelijke integriteit, en in extreme gevallen via het verbod op martelen enonmenselijke of vernederende behandeling.[31] Een goed voorbeeld zijn medische experimenten met mensen, waarvoor de proefpersoon geen toestemming heeft gegeven of die de proefpersoon aan grote risico’s blootstellen.[32] Om te voorkomen dat de proefpersoon wordt geobjectiveerd tot louter wetenschappelijk testmateriaal, wordt sinds de Code van Neurenberg (1947) wereldwijd in recht en ethiek de geïnformeerde toestemming van de proefpersoon als absoluut noodzakelijk gezien, en worden experimenten die een gevaar voor de lichamelijke integriteit vormen, ontoelaatbaar geacht.[33] In artikel 7 IVBPR[34] worden experimenten met mensen zonder hun vrijwillige toestemming dan ook in één adem genoemd met het verbod op foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing.
 
Uit de formulering “recht op onaantastbaarheid van het lichaam” kan men indirect de noviteit van dit grondrecht voor de Nederlandse rechtsorde afleiden.[35] Die formulering is in taalkundig opzicht opvallend. Op het eerste gezicht lijkt zij een contaminatie van de formuleringen “ieder heeft recht op lichamelijke integriteit” en “het lichaam is onaantastbaar”. Zo wordt in artikel 13 Grondwet gesteld “het briefgeheim is onschendbaar”, en niet “ieder heeft recht op onschendbaarheid van het briefgeheim”. De gekozen bewoording duidt op schatplichtigheid aan het Duitse Grundgesetz.[36] In artikel 2, tweede lid, Grundgesetz wordt gesproken van “das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit.” Op verschillende plaatsen in de grondwetsgeschiedenis wordt de Duitse Grondwet dan ook als de voornaamste inspiratiebron genoemd voor artikel 11.[37]
 
Hoewel de invloed van het Duitse recht duidelijk zichtbaar is, zou het te ver gaan om te concluderen dat met de grondwettelijke erkenning van het grondrecht op lichamelijke integriteit een nieuwe waarde in de Nederlandse rechtsorde werd geïntroduceerd. Bijvoorbeeld werd reeds in het Fluorideringsarrest[38] uit 1973 op de erkenning van deze fundamentele waarde gewezen. Belangrijker nog is dat de lichamelijke integriteit in andere gebieden van het recht al sinds de wet van de Twaalf Tafelen wordt beschermd, zoals Advocaat-Generaal Koopmans in zijn conclusie schrijft bij het hierna te bespreken arrest Aidstest I.[39] Immers, kernbepalingen in het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Strafrecht, zoals de wetsartikelen betreffende mishandeling en lichamelijk letsel, kunnen eveneens worden opgevat als een uitwerking van dit fundamentele belang. Zo bezien is de bescherming van de lichamelijke integriteit langs de weg van het privaatrecht en het strafrecht in de Grondwet geïntroduceerd. Volgens Koopmans heeft de lichamelijke integriteit wat dat betreft een omgekeerde weg afgelegd ten opzichte van andere grondrechten zoals de godsdienstvrijheid, die juist vanuit het constitutionele recht in het privaatrecht zijn binnengedrongen. Als men ervan uitgaat dat de lichamelijke integriteit in de verhouding tussen burgers onderling reeds sinds lang wordt beschermd, dan zou men de introductie van artikel 11 in de Grondwet kunnen opvatten als het resultaat van een verticale werking van het recht op lichamelijke integriteit dat in de horizontale verhouding tussen burgers reeds in het strafrecht en privaatrecht werd beschermd.
 
In dat licht is niet onmiddellijk duidelijk wat de meerwaarde is van directe horizontale werking van artikel 11 Grondwet in het privaatrecht,[40] zoals ook is opgemerkt[41] naar aanleiding van het eerdergenoemde Aidstest-arrest. In deze zaak vorderde het slachtoffer van een verkrachting niet alleen schadevergoeding, maar eiste zij eveneens dat de dader een aidstest zou ondergaan. Eiseres had reeds een test ondergaan, maar die test gaf in verband met de incubatietijd van aids geen uitsluitsel over besmetting met het virus. De dader verzette zich met een beroep op artikel 11 tegen de test. De Hoge Raad stelde het slachtoffer in het gelijk. Door de open norm van de onrechtmatige daad uit het Burgerlijk Wetboek daarbij als toelaatbare wettelijke beperking van het recht op lichamelijke integriteit te erkennen, “in elk geval tussen burgers onderling”[42], aanvaardde de Hoge Raad impliciet horizontale werking van artikel 11. Deze aanpak heeft de Hoge Raad voortgezet in het arrest Aidstest II.[43] In dat arrest wordt ook de contractuele redelijkheid en billijkheid erkend als wettelijke beperkingsgrond.
 
Een ander duidelijk voorbeeld van horizontale werking is de toepassing van artikel 11 op de relatie tussen arts en patiënt. Niet alleen ligt artikel 11 ten grondslag aan de wettelijke regeling[44] van de geneeskundige behandelingsovereenkomst,[45] maar ook heeft de Hoge Raad in het Dwarslaesie-arrest uit artikel 11 afgeleid dat een arts verplicht is zijn patiënt op duidelijke wijze in te lichten over de mogelijke risico’s van een medische behandeling, zodat de patiënt een weloverwogen beslissing kan nemen of hij hier al dan niet zijn toestemming voor verleent (ook wel bekend als het vereiste van informed consent).[46]
 
 

4. Reikwijdte en betekenis

 
Doordat artikel 11 zich richt op normering van handelingen met het menselijk lichaam, raakt deze bepaling aan veelal ethisch beladen en controversiële kwesties. Het grondrecht vormt een argument in discussies over onder meer jongensbesnijdenis,[47] orgaandonatie (zie paragraaf 6), de mogelijkheid van een vaccinatieplicht,[48] gedwongen anticonceptie voor potentiële probleem-ouders,[49] dwangbehandeling van zwangere vrouwen[50] en draagmoederschap (zie paragraaf 8). De beladenheid en complexiteit van veel van deze debatten hangt voor een belangrijk deel samen met de speciale positie die het menselijk lichaam in samenleving, recht en cultuur heeft. Het menselijk lichaam vormt het snijpunt van diepgewortelde, veelal symbolische en culturele waarden. Veel van deze waarden hebben ook hun weg gevonden naar het recht, getuige de bijzondere juridische status die het lichaam geniet in verschillende rechtsgebieden,[51] zowel bij leven als na de dood (hierna in paragraaf 6).
 
Het is een lastige opgave gebleken om tot een precieze duiding van de reikwijdte en betekenis van het recht op lichamelijke integriteit te komen. Het is onbetwist dat het recht op lichamelijke integriteit het domein van het menselijk lichaam beschermt, maar onduidelijk blijft hoe dat domein, juridisch gezien, exact moet worden geduid. Het lichaam is moeilijk onder te brengen in de juridische summa divisio tussen subject en object, persoon en zaak, être enavoir.[52] Enerzijds vertegenwoordigt het menselijk lichaam de stoffelijke en objectiveerbare aspecten van het menselijk bestaan; anderzijds is het lichaam niet gelijk aan een willekeurig gebruiksvoorwerp. Zo is het naar nationaal en internationaal recht verboden om delen van het menselijk lichaam, zoals organen en bloed, te verkopen (zie paragraaf 8).
 
Duidelijk is dat persoon en lichaam met elkaar zijn verbonden, ook op juridisch niveau.[53] Vanuit die gedachte is te verklaren dat lichamelijk letsel in het privaatrecht wordt gekwalificeerd als aantasting in de persoon (artikel 6:106 lid 1 sub b BW); dat het recht op lichamelijke integriteit geen vermogensrecht, maar een persoonlijkheidsrecht vormt; en dat persoonlijkheidsrechten doorwerken in het lijk (paragraaf 6) en in van het lichaam afgescheiden materiaal (paragraaf 7).
 
De juridische ambiguïteit van het menselijk lichaam werkt ook door bij de afbakening van artikel 11 Grondwet. Volgens de Memorie van Toelichting is een duidelijke scheidslijn tussen de lichamelijke en de geestelijke integriteit niet altijd mogelijk. Wanneer een verdachte zich bijvoorbeeld verzet tegen leugendetectie of wanneer een gelovige inenting weigert, is zowel de lichamelijke als de geestelijke integriteit in het geding.[54] In de Memorie van Toelichting wordt daarom benadrukt dat de mens als eenheid van geest en lichaam functioneert. Immers: “Lichamelijke processen houden verband met psychische processen. Psychische processen hebben anderzijds hun samenhang met en uitwerking in lichamelijke processen.”[55] Op vergelijkbare wijze worden de lichamelijke en de geestelijke integriteit in het Handvest van de Grondrechten van de EU (artikel 3 lid 1) gezamenlijk beschermd onder de noemer van het recht op menselijke integriteit (zie titel van artikel 3). Tegelijkertijd is volgens de Memorie duidelijk dat binnen het systeem van de Grondwet de lichamelijke integriteit primair wordt beschermd door artikel 11 Grondwet, en de geestelijke integriteit primair door grondrechten als de vrijheid van godsdienst, meningsuiting en onderwijs.[56]
 
Daarnaast is op basis van de grondwetsgeschiedenis niet op voorhand duidelijk wat de precieze, normatieve betekenis van artikel 11 is voor de regulering van veel van de eerdergenoemde bio-ethische vraagstukken. Zoals wordt gesteld in de voorbereidende studie over de mogelijke opneming in de Grondwet van een recht op onaantastbaarheid van het lichaam, “valt niet met zekerheid aan te geven welke concrete toepassingsmogelijkheden dit recht heeft.”[57] Wel biedt deze nota uit 1978 een lijst[58] van terreinen waarop de onaantastbaarheid van het lichaam betrekking heeft. Genoemd worden: “foltering, lijfstraffen, lichamelijke en geestelijke mishandeling, gedwongen medische experimenten, toedienen van electroshocks aan psychisch gestoorden, gedwongen behandeling van lijders aan venerische ziekten, gedwongen toediening van voedsel tijdens een hongerstaking, toedienen van waarheidsserum aan verdachten, leegpompen van de maag, encefalografie, bloedafname, inenting, röntgenologisch onderzoek, verwondingen, operaties, behandeling door een arts, knippen van de haren.” Daaraan is tijdens de behandeling van het uiteindelijke wetsvoorstel nog een aantal andere kwesties toegevoegd, zoals orgaantransplantatie,[59] en abortus en euthanasie.[60]
 
Voor het overige is uit de totstandkomingsgeschiedenis geen nadere afbakening of definitie van het grondrecht af te leiden. In de Memorie van Toelichting bij het voorstel tot opneming van artikel 11 wordt in dat verband gesteld dat “het begrip ‘onaantastbaarheid van het lichaam’ in de toepassingspraktijk verder [zal] moeten worden geconcretiseerd.”[61] De regering waagt zich niet aan verdere uitspraken over de precieze relatie van het grondrecht tot de genoemde onderwerpen. Bovendien wordt niet alleen de concretisering van artikel 11 aan de rechtspraktijk overgelaten, zoals de Memorie stelt, maar blijft ook de meer abstracte betekenis van dit grondrecht tijdens de totstandkoming onderbelicht. In zijn advies over het wetsvoorstel formuleert de Raad van State dan ook als belangrijkste punt van kritiek “dat in de Memorie van Toelichting amper wordt ingegaan op [...] de reikwijdte van de voorgestelde bepaling.”[62]
 
Hoewel men in de Memorie bij het bepalen van de reikwijdte een taak voor de rechter zag weggelegd,[63] kan er decennia later worden geconstateerd dat de rechtspraak nog weinig verheldering of systematisering heeft gebracht. Uit de jurisprudentie blijkt dat het werkingsterrein van artikel 11 vooral in de sfeer van het gezondheids- en strafrecht is gelegen.[64] Ook is duidelijk is dat het vereiste van geïnformeerde toestemming deel uitmaakt van de werkingssfeer van artikel 11, zoals blijkt uit uitspraken over lichamelijke ingrepen in onder meer strafrechtelijke,[65] psychiatrische[66] en chirurgische[67] context. In samenhang daarmee kunnen patiënten aan wie dwangbehandeling is opgelegd aan artikel 11 het recht ontlenen dat de periode van dwangbehandeling schriftelijk is vastgelegd en is gebonden aan een termijn.[68]
Van een beperking van het grondrecht kan volgens de rechtspraak worden gesproken bij het afnemen van wangslijm,[69] bloed,[70] haren,[71] alsmede lichaamsmateriaal ten behoeve van DNA-onderzoek om afstammingsgegevens te verkrijgen.[72] In veel van deze zaken wordt het afnemen van het lichaamsmateriaal als een dermate geringe aantasting van de lichamelijke integriteit beschouwd, dat de lichamelijke integriteit in deze zaken niet opweegt tegen andere rechten, zoals het recht om te weten van wie men afstamt.[73] Daarnaast kunnen vrijheidsbeperkende maatregelen, zoals het plaatsen van patiënten in isoleercellen[74] of het boeien van een verdachte,[75] als een beperking van dit grondrecht worden opgevat. Uit het Rails-arrest blijkt dat de confrontatie met beelden die voor iemand dermate schokkend zijn dat die persoon daardoor geestelijk ontredderd raakt, daarentegen niet als een inbreuk op artikel 11 kan gelden.[76] Tot slot kan de toevoeging van stoffen aan leidingwater blijkens het Fluorideringsarrest[77] in verband worden gebracht met de onaantastbaarheid van het lichaam.
 
Hieruit kunnen weinig conclusies worden getrokken ten aanzien van de betekenis van artikel 11 voor principiële kwesties als bijvoorbeeld de toelaatbaarheid van jongensbesnijdenis of een vaccinatieplicht. In wezen wordt de afbakening van dit grondrecht grotendeels de facto aan de wetgever overgelaten. Het recht op lichamelijke integriteit is immers geen absoluut recht, doordat artikel 11 ruimte laat voor “bij of krachtens de wet te stellen beperkingen”. Gezien deze formulering kan de formele wetgever zijn bevoegdheid om beperkingen aan dit grondrecht te stellen, delegeren aan lagere regelgevende organen.
 
Het primaat van de politiek dat in de huidige Grondwet is neergelegd, heeft daarmee duidelijk zijn sporen achtergelaten op artikel 11. In de literatuur wordt dan ook geopperd dat “de juridische betekenis van deze bepaling voor de wetgever [...] beperkt is”,[78] en dat reeds bij de totstandkoming van deze bepaling duidelijk was dat “artikel 11 voor de oplossing van [...] controversiële maatschappelijke vraagstukken geen duidelijk richtsnoer zou bieden.”[79] Inmiddels is er in Nederland na vele parlementaire debatten, wetgeving tot stand gekomen op de eerder genoemde terreinen van orgaandonatie,[80] abortus[81] en euthanasie.[82] Echter, ook bij de totstandkoming van deze regelgeving fungeerde artikel 11 Grondwet niet zozeer als een juridisch, maar vooral een politiek en moreel argument.[83] Kortom, “of en in welke mate de Nederlandse wetgever een relevante grondwetsbepaling als artikel 11 [...] respecteert is aan de wetgever zelf om uit te maken”.[84]
 
Daar staat tegenover dat de wetgever niet lichtzinnig kan omspringen met dit grondrecht. Zoals Dute terecht schrijft, “vereist artikel 11 Grondwet dat ook een deugdelijke inhoudelijke afweging wordt gemaakt – het Grondwetsartikel wordt anders gereduceerd tot een procedurele bepaling, waarmee het veel van zijn betekenis zou verliezen. Dat de wetgever deze afweging zelf maakt, maakt dat niet anders.”[85] Zo dient wetgeving die een inbreuk maakt op artikel 11 te voldoen aan de vereisten van relevantie, proportionaliteit en subsidiariteit. Daarbij is van belang dat een beperking van het recht op lichamelijke integriteit al gauw een vrij invasieve vorm van overheidsbemoeienis is, aangezien, in de woorden van Den Boer, ‘de mens in zijn fysieke verschijningsvorm in het geding is’.[86]
 
Binnen het bestek van dit commentaar is dan ook meer te zeggen over de betekenis van het recht op lichamelijke integriteit voor veelbesproken bio-ethische kwesties. Hierna wordt een aantal aspecten van de reikwijdte van artikel 11 Grondwet besproken die van belang zijn voor de regulering van actuele kwesties die spelen rondom het menselijk lichaam. Eerst wordt ingegaan op de vraag of in artikel 11 een recht op lichamelijke zelfbeschikking besloten ligt (paragraaf 5). Daarna wordt de postmortale werking van dit grondrecht besproken aan de hand van onder meer de donorwet die in juli 2020 in werking is getreden (paragraaf 6). Tot slot wordt de betekenis van lichamelijke integriteit bekeken in het licht van recente neurotechnologische en biomedische ontwikkelingen (paragraaf 7 en 8).
 
 

5. Afweerrecht of beschikkingsrecht?

 
In de Nederlandse traditie van het gezondheidsrecht en de gezondheidsethiek, de disciplines bij uitstek waarin de normering van handelingen met het menselijk lichaam centraal staat, worden autonomie en zelfbeschikking traditioneel als leidende beginselen opgevat. Daarmee doelt men op de gedachte dat individuen zelf mogen bepalen hoe zij hun leven willen inrichten. In dat verband wordt soms zelfs gesproken van een zelfbeschikkingsrecht met betrekking tot lichaam en leven. Deze term is eveneens vaak te horen in politieke discussies over kwesties als euthanasie, abortus en orgaandonatie. Dit recht om over het eigen lichaam te beschikken wordt ook wel in verband gebracht met artikel 11 Grondwet.[87] Dat roept de vraag op of in artikel 11, strikt genomen, niet alleen een afweerrecht, maar ook een beschikkingsrecht besloten ligt.
 
Wanneer het recht op lichamelijke integriteit wordt uitgelegd als een afweerrecht, dan biedt dit grondrecht bescherming tegen ongewilde invloeden op het lichaam van buitenaf, ofwel een recht op de vrijheid van deze invloeden (negatief recht, schildrecht, afweerrecht). Binnen die benadering kunnen lichamelijke interventies slechts plaatsvinden met de vrijwillige, geïnformeerde toestemming van het individu in kwestie. Wanneer het recht op lichamelijke integriteit wordt opgevat als een beschikkingsrecht, dan heeft men op grond hiervan niet alleen het recht om bepaalde lichamelijke ingrepen te weigeren, maar ook een recht op de vrijheid om bepaalde keuzes met betrekking tot het eigen lichaam te maken (positief recht, beschikkingsrecht, bevoegdheden).[88]
 
Als beschikkingsrecht zou artikel 11 een fundamenteel groter bereik hebben dan als afweerrecht. Artikel 11 zou dan eveneens kunnen worden ingeroepen als basis voor het recht op het gebruik van controversiële technologieën waarmee men diep in het menselijk lichaam en leven kan ingrijpen, zoals genetische modificatie of ‘neural engineering’ (daarover meer in paragraaf 7 en 8). Daarnaast impliceert het recht op onaantastbaarheid van het lichaam, geïnterpreteerd als beschikkingsrecht, uiteindelijk eveneens een recht op het spiegelbeeld, namelijk het recht om het eigen lichaam aan te tasten door bijvoorbeeld deelname aan riskante experimenten.
 
De onderliggende vraag van deze discussie is of de lichamelijke integriteit die door artikel 11 wordt beschermd een persoonlijke, subjectieve waarde is, of juist een objectief, onvervreemdbaar rechtsgoed vertegenwoordigt.[89] De eerste, op zelfbeschikking geënte benadering wordt ook wel een persoonsgerichte visie op lichamelijke integriteit genoemd. De tweede benadering, waarbinnen lichamelijke integriteit als een objectief rechtsgoed wordt opgevat, staat daar tegenover als een lichaamsgerichte visie.[90] De wortels van dit interpretatieconflict gaan voor een deel terug op de ontstaansgeschiedenis van artikel 11. Ten eerste draagt de gekozen, hybride formulering van artikel 11 bij aan de verwarring. Enerzijds lijkt de formulering “onaantastbaarheid van het lichaam” te duiden op een lichaamsgerichte benadering.[91] Anderzijds is er sprake van een recht op onaantastbaarheid, hetgeen weer zou kunnen wijzen op een meer persoonsgerichte visie. Ten tweede wordt in de grondwetsgeschiedenis de volgende, veelbesproken uitleg van artikel 11 gegeven:
 
“[…] bij het recht op onaantastbaarheid van het lichaam gaat [het] om het recht op afweer van invloeden van buitenaf op het lichaam. Het recht op onaantastbaarheid van het lichaam betreft, aldus opgevat, twee terreinen:
- het recht te worden gevrijwaard van schendingen van en inbreuken op het lichaam door anderen;
- het recht zelf over het lichaam te beschikken.”[92]
 
Deze uitleg is tegenstrijdig. Eerst wordt artikel 11 gekwalificeerd als louter afweerrecht, om vervolgens te worden uitgebreid tot een beschikkingsrecht. Voor deze schijnbaar plotselinge uitbreiding worden echter geen redenen gegeven. Welke opvatting is nu juist?
 
Op het eerste gezicht lijkt de zelfbeschikkingsthese vanzelfsprekend. Hebben we niet de vrijheid om over de meest intieme sfeer van ons leven te beschikken, ook als dat gevaarlijk is voor de eigen gezondheid? Worden bijvoorbeeld zelfverminking en zelfmoord niet ongemoeid gelaten in het Nederlandse recht? Het feit dat deze handelingen niet zijn verboden duidt evenwel niet noodzakelijkerwijs op een recht op deze handelingen. Zo zijn hulp bij zelfdoding en zelfmutilatie wel degelijk strafbaar. Daarnaast worden de huidige wettelijke regelingen met betrekking tot euthanasie en orgaandonatie weleens opgevoerd als sprekende voorbeelden van de Nederlandse erkenning van het zelfbeschikkingsrecht. Echter, in het licht van de grondwettelijke beperkingssystematiek, zouden deze wetten ook kunnen worden opgevat als formeel-wettelijke beperkingen van het recht op lichamelijke integriteit in de lichaamsgerichte betekenis. Bovendien, de opvatting dat deze wetten zelfbeschikking als kerngedachte uitdragen, is op zichzelf reeds discutabel. Gezien het uitgebreide wettelijke kader van deze wetgeving, met tal van voorwaarden en beperkingen, is het ongegrond om te spreken van een recht op euthanasie of op het doneren van organen. Men komt voor beide slechts onder strikte voorwaarden in aanmerking.[93]
 
In de gezondheidsrechtelijke[94] en rechtsfilosofische[95] literatuur wordt de zelfbeschikkingsleer dan ook al sinds enige tijd ter discussie gesteld, onder meer door te benadrukken dat artikel 11 Grondwet in wezen een klassiek grondrecht is met uitsluitend een afweerfunctie.[96] In de staatsrechtelijke literatuur is men echter minder uitgesproken over de relatie tussen zelfbeschikking en artikel 11 Grondwet. De meeste auteurs zijn eigenlijk alleen zeker over het toestemmingsvereiste als consequentie van de zelfbeschikkingscomponent van artikel 11.[97] Zoals in het Handboek van het Nederlandse staatsrecht wordt gesteld, kan de vraag of men het recht heeft om over het eigen lichaam te beschikken, niet alleen worden beantwoord aan de hand van artikel 11.[98] Mendelts komt in zijn proefschrift langs een andere weg tot dezelfde conclusie. Hij baseert zich daarbij op een uitvoerig onderzoek naar de betekenis van artikel 11.[99]
 
Het startpunt voor Mendelts’ analyse van artikel 11 wordt gevormd een discussie, destijds door Vermeulen aangezwengeld, over de vraag in hoeverre de rechter bij het bepalen van de reikwijdte van een grondrecht rekening dient te houden met de subjectieve interpretatie van degene die zich op dat grondrecht beroept.[100] Vermeulen illustreert de problematiek aan de hand van een interessante maar enigszins merkwaardige Franse kwestie, die aan het recht op lichamelijke integriteit gelieerd is. De vraag in deze zaak was of men een dwerg, die zich publiekelijk tegen betaling laat werpen door bezoekers van entertainment-gelegenheden (ook wel dwergwerpen genoemd), in naam van diens menselijke waardigheid mag verbieden zijn werkzaamheden voort te zetten. De plaatselijke autoriteiten in twee Franse dorpjes waren van mening dat het in strijd is met de menselijke waardigheid om mensen als projectiel te gebruiken. De dwerg zelf stelde dat het daarentegen in strijd is met de menselijke waardigheid om mensen niet op zelfverkozen wijze hun eigen geld te laten verdienen.
 
De botsing van deze twee lezingen[101] van de menselijke waardigheid werpt de vraag op in hoeverre de visie van het rechtssubject in kwestie meegewogen dient te worden bij de interpretatie van grondrechten. De zaak in kwestie is uiteindelijk terechtgekomen bij de Conseil d’État. De hoogste administratieve rechter van Frankrijk besloot in zijn oordeel geen aansluiting te zoeken bij de subjectieve lezing van de menselijke waardigheid door de dwerg. In plaats daarvan werd het oordeel gebaseerd op een ‘objectieve’ uitleg van de menselijke waardigheid, die zich verzet tegen instrumentalisering en objectivering van mensen. Het resultaat was dat de autoriteiten in het gelijk werden gesteld.[102]
 
In de context van artikel 11 is de vraag of lichamelijke integriteit een begrip is dat onafhankelijk van de betrokkene moet worden uitgelegd, of dat artikel 11 iedere vrije keuze met betrekking tot het eigen lichaam beschermt, zelfs als men besluit het eigen lichaam schade toe te brengen of aan schade bloot te stellen. Mendelts’ proefschrift biedt uiteindelijk geen duidelijk antwoord op deze vraag, aangezien zijn analyse van de bestaande jurisprudentie geen uitsluitsel geeft over de vraag of de subjectieve interpretatie van artikel 11 wordt aanvaard. Volgens hem is slechts helder dat het zelfbeschikkingsrecht niet zover zal kunnen gaan dat iemand alles met zijn lichaam zal mogen doen wat hem goeddunkt.[103]
 
Sinds Mendelts zijn onderzoek afrondde, hebben zich evenwel nog relevante ontwikkelingen voorgedaan in de jurisprudentie over artikel 11 Grondwet. Ook in de rechtspraak wordt artikel 11 inmiddels in verband gebracht met zelfbeschikking. De Hoge Raad heeft in het eerdergenoemde Dwarslaesie-arrest[104] het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt expliciet afgeleid uit artikel 11 Grondwet (en overigens ook artikel 10). In deze zaak hield een patiënt een dwarslaesie over aan een operatie aan de wervelkolom. Van tevoren was zij niet goed ingelicht over het risico op een dwarslaesie dat zij bij deze ingreep liep. De Hoge Raad oordeelde niet alleen dat het onthouden van deze informatie een aantasting van het zelfbeschikkingsrecht van eiseres vormde, maar bracht dit zelfbeschikkingsrecht bovendien in verband met het recht op onaantastbaarheid van het lichaam zoals in artikel 11 neergelegd.
 
Heeft de Hoge Raad in deze zaak op die manier uit artikel 11 Grondwet een recht om vrijelijk over het eigen lichaam te beschikken afgeleid? En is artikel 11 daarmee niet langer louter een afweerrecht, maar ook een beschikkingsrecht? Een nadere blik op het arrest leert dat dat niet het geval is. Onder het zelfbeschikkingsrecht wordt blijkens de feiten en overwegingen van het arrest uitsluitend zeggenschap van de patiënt in de vorm van het vereiste van informed consent verstaan. Het gaat in deze kwestie daarom niet om een vrije beschikking over het eigen lichaam en leven, maar het recht op informatie en het recht om zich op basis daarvan te kunnen verzetten tegen een medische ingreep, zoals beide vastgelegd in de wettelijke bepalingen rondom de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Met andere woorden, een afweerrecht.[105]
 
Wellicht is daarom wat meer stelligheid in de rechtsdogmatiek op haar plaats over de omvang van de zelfbeschikkingsdimensie van artikel 11 Grondwet. Het recht op lichamelijke integriteit is en blijft naar Nederlands recht een afweerrecht. De zelfbeschikkingscomponent waarover in de grondwetsgeschiedenis wordt gesproken, moet, mede gezien de jurisprudentie, worden begrepen als het vereiste van informed consent. Wat dat betreft is de term zelfbeschikkingsrecht enigszins misleidend. Tot slot, artikel 11 beschermt de onschendbaarheid van het lichaam, “en niet precies het tegenovergestelde, de “schendbaarheid” ervan, zelfs niet door of met instemming van de betrokkene.”[106]
 
Interessant genoeg heeft het recht op de ‘schendbaarheid’ van het lichaam binnen de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) over artikel 8 EVRM (het recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven) inmiddels wel degelijk erkenning gevonden. Het startschot voor deze ontwikkeling werd gevormd door het baanbrekende Pretty-arrest. Diane Pretty leed aan een ernstige aandoening (motor neurone disease, een ziektedie verlamming van de spieren veroorzaakt, uiteindelijk resulterend in een fatale verstikking). Haar lijden was inmiddels zo ondraaglijk dat zij met de hulp van haar man een einde aan haar leven wenste te maken. Dit werd haar echter juridisch onmogelijk gemaakt door de Britse autoriteiten. Voor het EHRM stelde Pretty dat deze weigering een aantasting vormde van onder meer haar recht op leven (artikel 2 EVRM) en haar recht op eerbiediging van het privéleven (artikel 8 EVRM).
 
In zijn uitspraak ontkent het Hof dat het recht op leven ook een recht op het spiegelbeeld omvat, namelijk een recht op de dood. Evenmin kan aan het recht op leven een recht op zelfbeschikking worden ontleend in de vorm van een aanspraak om de dood boven het leven te verkiezen.[107] Het recht op leven is dus geen beschikkingsrecht volgens het Hof. Echter, in zijn toetsing aan artikel 8 aanvaardt de Straatsburgse rechter deze ‘spiegelbenadering’ opvallend genoeg wel. Na allereerst de persoonlijke autonomie als een belangrijk beginsel bij de uitleg van artikel 8 te hebben genoemd,[108] stelt het Hof dat op basis daarvan ook handelingen die schadelijk of gevaarlijk zijn voor de eigen gezondheid of de lichamelijke integriteit worden beschermd door het recht op eerbiediging van het privéleven.[109] Uiteindelijk oordeelt het Hof weliswaar dat deze aantasting geoorloofd was op grond van het tweede lid van artikel 8; toch is met de overwegingen van het Hof over het eerste lid van dit artikel vast komen te staan dat handelingen waarmee de eigen lichamelijke integriteit worden aangetast eveneens passen binnen de reikwijdte van het recht op privéleven.
 
Daarbij moet worden aangetekend dat dit recht om keuzes te maken die gevaarlijk zijn voor de eigen gezondheid of zelfs levensbedreigend, niet wordt gepresenteerd als onderdeel van het recht op lichamelijke integriteit, maar als onderdeel van een ander aspect van de privésfeer, namelijk de persoonlijke autonomie. Net als in de Nederlandse benadering refereert het Hof in andere arresten, en overigens ook in Pretty zelf, aan het recht op lichamelijke integriteit als een afweerrecht. Daarbij leidt het Hof uit het recht op lichamelijke integriteit bovendien, net als in het Nederlandse recht, het vereiste van informed consent voor medische ingrepen af.[110]
 
Na de Pretty-zaak heeft het EHRM deze zelfbeschikkingsbenadering voortgezet en zelfs uitgebreid. Inmiddels spreekt het Hof ook van een recht op persoonlijke autonomie,[111] alsmede een recht op zelfbeschikking.[112] Deze lijn is eveneens doorgetrokken in kwesties rondom onder meer transgender-wetgeving,[113] abortus,[114] kunstmatige voortplanting[115] en toegang tot experimentele medicijnen.[116] Daarnaast is het recht om de eigen gezondheid en lichamelijke integriteit aan te tasten in andere arresten bevestigd, zoals in de context van zeer gewelddadige maar vrijwillige vormen van sadomasochisme.[117] Tot slot is het recht op lichamelijke zelfbeschikking bij toetsing aan minder voor de hand liggende verdragsartikelen (de vrijheid van godsdienst en vereniging van respectievelijk artikel 9 en 11 EVRM) inmiddels tot een van de grondbeginselen van het Verdrag uitgeroepen, en zelfs in verband gebracht met “the right to make choices that accord with [one’s] own views and values, regardless of how irrational, unwise or imprudent such choices may appear to others.”[118]
 
 

6. Lichamelijke integriteit na de dood

 
Artikel 11 Grondwet werkt ook na de dood door.[119] Volgens de grondwetsgeschiedenis “eindigt het recht op onaantastbaarheid van het lichaam – opgevat als het recht op afweer van inbreuken van buitenaf op het lichaam – niet op het moment van iemands overlijden, maar blijft het daarna in beginsel voortbestaan. Dit betekent dat na iemands overlijden de staat of derden niet zonder meer over het stoffelijk overschot of bepaalde organen van het lichaam kunnen beschikken.”[120] Dankzij de aldus “nawerkende persoonlijkheidsrechten van de overledene”[121] wordt het lijk grondwettelijk beschermd. Daarin wijkt de Nederlandse benadering af van de Straatsburgse benadering van het dode lichaam. Uit de jurisprudentie van het EHRM blijkt dat artikel 3 en 8 EVRM niet doorwerken na de dood,[122] ook al kan het gestorven lichaam wel degelijk worden beschermd via de mensenrechten van bijvoorbeeld de nabestaanden.[123]  
 
De postmortale werking van het recht op lichamelijke integriteit, en het daaraan ontleende toestemmingsbeginsel, is in diverse wettelijke regelingen te herkennen. Zo bestaat er een wettelijke plicht om rekening te houden met de (vermoedelijke) wens van de overledene bij begrafenissen en crematies.[124] Daarnaast kan ontleding van een lijk in het belang van de wetenschap of het wetenschappelijk onderwijs slechts plaatsvinden, ‘indien de overledene zijn lijk daartoe heeft bestemd’.[125] Ook is postmortale spermadonatie in Nederland uitsluitend mogelijk wanneer de donor bij leven daarvoor toestemming heeft gegeven.[126] Tot slot mag postmortale orgaandonatie op grond van de Wet op de orgaandonatie alleen plaatsvinden wanneer de donor daarvoor bij leven toestemming heeft gegeven.[127]
 
Tegen de achtergrond van artikel 11 is het moeilijk te begrijpen dat het Nederlands recht geen overkoepelend verbod op lijkschennis kent, maar enkel het verbod op grafschennis en andere verstoringen van de laatste rustplaats.[128] Eveneens opvallend is de afwezigheid van een expliciet verbod op commercialisering van het lijk. De Minister van Volksgezondheid wees in 2019 op deze leemte naar aanleiding van kamervragen over een in Nederland actieve ‘body broker’, ofwel, een bedrijf dat geld verdient door (delen van) lijken aan derde partijen te verkopen.[129] 
 
Al met al is onbetwist dat het uit artikel 11 voortvloeiende vereiste van vrijwillige, geïnformeerde toestemming ook geldt voor veel handelingen met het gestorven lichaam. Tegelijkertijd is het onvermijdelijk dat het recht op lichamelijke integriteit na de dood een gedeeltelijk andere invulling en betekenis krijgt. In de woorden van Duijst en Krap: “Het overlijden verandert […] de status van het lichaam zodanig dat het begrip ‘lichamelijke integriteit’ na het overlijden anders moet worden ingevuld”.[130] Zo kunnen “onderzoekshandelingen aan het lichaam bij leven, zoals fouillering of onderzoek in het lichaam, slechts uitgevoerd worden met toestemming” van degene om wie het gaat, terwijl voor de wettelijk verplichte lijkschouw geen toestemming nodig is.[131]
 
Het verschil tussen lichamelijke integriteit voor en na de dood is eveneens zichtbaar in de in 2020 herziene wetgeving rondom orgaandonatie. Orgaandonatie bij leven kan slechts met de expliciete toestemming van de donor plaatsvinden.[132] Postmortale orgaandonatie, daarentegen, is sinds de inwerkingtreding van de veelbesproken donorwet eveneens mogelijk na veronderstelde toestemming: als een burger niet tijdig laat weten of hij al dan niet toestemming geeft voor orgaandonatie na zijn dood, ‘wordt hij in het donorregister geregistreerd als een persoon die geen bezwaar heeft tegen het na zijn overlijden verwijderen van zijn organen’.[133] Daarmee is het uitgangspunt voor postmortale orgaandonatie veranderd van een ‘nee, tenzij’ in een ‘ja, tenzij’, ofwel, van een ‘opt-in’ naar ‘opt-out’ systeem. Een systeem van stilzwijgende, vooronderstelde toestemming voor orgaanuitname is ondenkbaar in het geval van orgaandonatie bij leven.
 
Deze veelbesproken wetswijziging is het gevolg van een initiatiefwetsvoorstel van D66-Kamerlid Pia Dijkstra. Dit ‘voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem’, beter bekend als ‘de donorwet’, werd in 2018 met nipte meerderheid aangenomen na verhitte politieke en maatschappelijke discussies. Het hoofddoel van de donorwet is het aantal postmortale donoren en postmortale transplantatie structureel te doen toenemen[134] in het licht van de lange wachtlijsten voor beschikbare organen, en de levens die daarbij op het spel staan.
 
In de discussies over de donorwet vervulde artikel 11 een spilfunctie. Wanneer zonder uitdrukkelijke toestemming organen kunnen worden uitgenomen na de dood, is de kern van het recht op lichamelijke integriteit in het geding. Zoals de Raad van State in zijn advies over het wetsvoorstel schrijft, “kent het voorstel in zoverre een vorm van dwang, dat uitblijven van een reactie wordt verondersteld toestemming voor orgaandonatie in te houden”.[135] Volgens zowel de initiatiefneemster zelf[136] als de Raad van State[137] kan deze dwang worden opgevat als een inbreuk op het recht op lichamelijke integriteit.
 
Tegelijkertijd is duidelijk dat de wetswijziging nu juist een wettelijke basis voor deze inbreuk biedt, in overeenstemming met de beperkingsclausule van artikel 11. Toch zijn de meningen over het nieuwe systeem verdeeld, niet alleen in maatschappij en politiek, maar ook in de rechtswetenschappelijke literatuur.[138] Sommige voorstanders van het nieuwe systeem benadrukken dat andere grondrechten dan het recht op lichamelijke integriteit in deze kwestie zwaarder dienen te wegen, zoals het recht op toegang tot gezondheidszorg en het recht op leven van patiënten die wachten op een orgaan,[139] mede omdat volgens hen de lichamelijke integriteit niet onverkort van toepassing zou zijn op overledenen.[140] Daar kan tegenin worden gebracht dat, zolang onduidelijk is of een opt-out systeem daadwerkelijk meer beschikbare organen oplevert,[141] het recht op lichamelijke integriteit meer gewicht in de schaal dient te leggen dan deze andere grondrechten.[142]
 
Een ander meningsverschil betreft de relatie tussen artikel 11 en de door de donorwet geïntroduceerde keuzeplicht. Volgens de initiatiefneemster wordt ook binnen het nieuwe toestemmingssysteem “orgaandonatie nadrukkelijk beschouwd als een gift uit vrije wil, waarbij zelfbeschikking voorop staat”.[143] En inderdaad, wat de burger kiest is nog altijd aan hem of haar; alleen dat de burger kiest wordt door het wetsvoorstel verplicht gesteld. Van een dergelijke keuzeplicht gaat evenwel nog altijd dwang uit, zoals hierboven besproken.
Daarnaast, als iedereen moet kiezen, is het in het licht van artikel 11 van essentieel belang dat iedereen die keuze goed geïnformeerd kan maken.[144] In die zin schept de keuzeplicht voor de burger ook een informatieplicht voor de overheid.[145] De vraag is in hoeverre de overheid aan deze verplichting voldoet en kan voldoen. Met name twee complicerende factoren spelen daarbij. Ten eerste kan men zich afvragen hoe men ervoor kan zorgen dat deze voorlichting ook haar werk doet in het geval van laaggeletterden en wilsonbekwamen. Meer algemeen is een belangrijke vraag of de lichamelijke integriteit van wilsonbekwamen voldoende kan worden beschermd onder het nieuwe systeem.[146] Ten tweede gaat het bij orgaandonatie om een hoogtechnologische praktijk, waarin diverse doodscriteria worden gehanteerd en waarin de ontwikkelingen snel op elkaar volgen. Dit blijkt de voorlichting in de praktijk te bemoeilijken. Zo hebben de Reclame Code Commissie en het College van Beroep in verschillende uitspraken geoordeeld dat overheidsvoorlichting over orgaandonatie op het punt van doodscriteria onvoldoende duidelijk is en verwarring kan veroorzaken bij het publiek over de omstandigheden waaronder het uitnemen van organen kan plaatsvinden.[147]
 
Een laatste terugkerend punt van discussie betreft de ruimte voor keuzevrijheid onder het oude en het nieuwe beslissysteem. Volgens Den Hartogh[148] en Gevers[149] was ook onder het oude systeem reeds sprake van een aantasting van de lichamelijke integriteit, omdat bij afwezigheid van geregistreerde toestemming voor donatie de nabestaanden veelal het laatste woord kregen. Zo bezien is het op artikel 11 berustende bezwaar tegen een opt-out systeem eveneens van toepassing op het vroegere systeem. Volgens Sijmons wordt met een dergelijke redenering evenwel voorbijgegaan aan een fundamenteel verschil: door nabestaanden, die de persoon van de overledene kennen, kan meer recht worden gedaan aan “het individuele karakter van zelfbeschikking” dan door de instanties die zijn betrokken bij orgaandonatie. Sterker nog, wanneer men “zelfbeschikking met een opt-out systeem [gaat] bureaucratiseren”, dan schuilt daarin volgens Sijmons “iets buitengewoon bevoogdends”.[150]
 
Inmiddels is de invoering van het nieuwe donorregistratiesysteem een feit, en vraagt de volgende kwestie op het terrein van orgaandonatie alweer om aandacht: orgaandonatie gecombineerd met euthanasie. In Nederland heeft orgaanuitname reeds een aantal keer plaatsgevonden na euthanasie. In 2017 is zelfs een Richtlijn orgaandonatie na euthanasie[151] tot stand gekomen om handvatten te bieden voor deze opkomende medische praktijk. In de meest recente versie is te lezen dat “orgaandonatie na euthanasie niet [wordt] gepropageerd door overheid of zorgverleners als bijdrage aan de bestrijding van de schaarste aan organen voor transplantatiedoeleinden.” Een van de vermoedelijke redenen hiervoor is dat het combineren van levensbeëindiging met orgaandonatie een precaire aangelegenheid vormt, mede in het licht van het recht op lichamelijke integriteit. Sommigen beschrijven het belang van artikel 11 voor deze discussie in termen van het beginsel van autonomie, op grond waarvan “mensen in beginsel te allen tijde zelf over hun lichaam [moeten] kunnen beschikken, en dus ook de mogelijkheid hebben om hun organen te doneren indien zij voor euthanasie kiezen”.[152] Echter, zoals in paragraaf 5 is besproken, is die uitleg van artikel 11 problematisch. Vanuit het perspectief van artikel 11 is de grootste zorg veeleer dat de procedures van euthanasie en orgaandonatie elkaar niet elkaar beïnvloeden. Uiterste voorzichtigheid is daarom geboden. Zodra het verzoek om euthanasie is ingegeven door de wens om organen te doneren, kan niet langer sprake zijn van een volledig in vrijheid totstandgekomen verzoek tot euthanasie,[153] zodat niet is voldaan aan het vereiste van vrijwillige toestemming dat besloten ligt in artikel 11.
 

 
7. Toekomstbestendigheid van het recht op lichamelijke integriteit in het licht van technologische ontwikkelingen

 
In de rechtswetenschappelijke literatuur wordt tot nu toe vrij weinig aandacht besteed aan de betekenis van artikel 11 in technologische context. Waar diverse commissies[154] en auteurs hun gedachten hebben laten gaan over de werking van het recht op vrijheid van meningsuiting, privéleven en briefgeheim in het digitale tijdperk,[155] daar heeft er tot nu toe relatief weinig juridische reflectie plaats gevonden over de toekomstbestendigheid van lichamelijke onaantastbaarheid in het digitale, neurotechnologische of genetische tijdperk.
 
Het uitblijven van fundamentele reflectie over de betekenis van artikel 11 in technologische context is opmerkelijk. Ontwikkelingen op het terrein van nano-, bio-, informatie- en neurotechnologie kunnen verreikende gevolgen hebben voor de betekenis van artikel 11. Als gevolg van de opkomst van deze technologieën is niet langer op voorhand duidelijk waar het menselijk lichaam, en daarmee eveneens de lichamelijke integriteit, begint en ophoudt.[156] Hierna worden drie niveaus besproken waarop technologische ontwikkelingen kunnen leiden tot een vervaging van de contouren van de lichamelijke integriteit: de integratie van technologische hulpmiddelen in het menselijk lichaam; de onttrekking van neurowetenschappelijke en genetische informatie aan het lichaam; en hergebruik van lichaamsdelen en -weefsels.
 
Ten eerste werpt de integratie van techniek in het menselijk lichaam de vraag op in hoeverre in het lichaam aangebrachte technische hulpmiddelen, zoals hersenimplantaten, ‘nanobots’, prothesen of chips, eveneens worden beschermd door artikel 11. Hoewel het tijdperk van de cyborg nog lang niet is aangebroken, is de opmars van technologische prothesen en implantaten onmiskenbaar. Deze implantaten staan veelal in contact met een computer of netwerk, zoals in het geval van elektronische implantaten in de hersenen. Als gevolg van ontwikkelingen op het terrein van onder meer ‘deep brain stimulation’ en ‘brein-computer interfaces’ is het niet langer uitgesloten dat men in een nabije toekomst zelfs in staat zal zijn om gedachtes te lezen, delen en sturen, hetgeen tal van nieuwe juridische vragen opwerpt,[157] ook ten aanzien van het bereik van artikel 11. Men kan zich bijvoorbeeld voorstellen dat de verbinding tussen hersenen en computers wordt gehackt. In dat verband wordt reeds gesproken in termen van ‘brainhacking’ en ‘hersenvredebreuk’.[158] Biedt het recht op lichamelijke integriteit eveneens bescherming tegen een dergelijke inbreuk op de persoonlijke levenssfeer?[159]
 
Ten tweede wordt het door technologische ontwikkelingen mogelijk om nieuwe vormen van persoonlijke informatie uit het menselijk lichaam af te lezen. Zo hebben ontwikkelingen op het terrein van neurotechnologie geleid tot nieuwe typen van hersenscans en neurotests, waaronder leugendetectietests, geheugendetectietests en neuro-predictietests. Daarnaast kunnen sinds de ontsluiering van het menselijk genoom in 2003 genetische profielen niet alleen steeds gedetailleerder en sneller in kaart worden gebracht, maar ook steeds beter worden geduid en in verband worden gebracht met bepaalde aandoeningen en eigenschappen.
 
Voor het verkrijgen van dergelijke informatie over brein en genoom wordt veelal onderzoek in en aan het lichaam verricht, waardoor er geen twijfel bestaat dat deze gevallen raken aan de lichamelijke integriteit. Zo valt het afnemen van een PET-scan van de hersenen direct onder de reikwijdte van artikel 11 omdat voor het uitvoeren van een dergelijke hersenscan radioactieve contrastvloeistof dient te worden ingebracht in de bloedbaan van het subject.[160] En zo kan in het kader van forensisch DNA-onderzoek wangslijm worden afgenomen, hetgeen volgens de Hoge Raad, zoals besproken, eveneens een inbreuk op de lichamelijke integriteit vormt.[161] Bovendien geldt hierbij dat artikel 11 ook van toepassing is op vormen van onderzoek aan het lichaam door apparaten die straling door het lichaam zenden,[162] zoals röntgenapparatuur,[163] echoscopie en MRI-scans. Kennelijk is een dergelijke vorm van straling al voldoende om te kunnen spreken van ‘invloeden van buitenaf op het lichaam’.
 
De vraag is evenwel in hoeverre de beschikking over deze hoogstpersoonlijke informatie binnen het bereik van artikel 11 valt, nog los van de handelingen aan het lichaam die men verricht om deze informatie te verkrijgen. Anders gezegd: werkt artikel 11 door in aan het lichaam onttrokken persoonlijke gegevens? Genetische informatie kan bijvoorbeeld ook worden verkregen zonder handelingen te verrichten aan het lichaam: door onderzoek te doen naar de DNA-sporen die men achterlaat. Een enkele haar kan reeds een schat aan genetische informatie opleveren. Eveneens kan informatie over het lichaam worden verkregen door apparatuur die het lichaam niet binnendringt, zoals infraroodcamera’s of gezichtsherkenning. Werkt artikel 11 door in de data die langs deze weg worden verkregen?
 
Koops en Prinsen pleiten ervoor om “de interpretatie van het grondrecht op lichamelijke integriteit uit te breiden, in de zin dat het ook omvat de enkele registratie van het lichaam of van informatie uit het lichaam afkomstig.”[164] Vooralsnog heeft het recht op lichamelijke integriteit zich echter niet in deze richting ontwikkeld. Zo oordeelde de Hoge Raad in het Tandenborstel-arrest dat in het geval van forensisch onderzoek naar DNA-sporen op in beslag genomen voorwerpen, zoals de tandenborstel van de verdachte, “van enigerlei inbreuk op de lichamelijke integriteit van de verdachte […] niet [kan] worden gesproken”.[165] Daarmee ligt het meer voor de hand om de beschikking over persoonlijke gegevens die onttrokken zijn aan het lichaam onder te brengen onder de informationele privacy van artikel 10 Grondwet, bijvoorbeeld onder de noemer van lichamelijke privacy, in plaats van onder artikel 11.
 
Ten derde is het door medisch-technologische ontwikkelingen mogelijk geworden dat lichaamsdelen en -weefsels nog ‘een tweede leven’ krijgen buiten het lichaam, zoals in het kader van onderzoek of medische behandeling. Een goede illustratie biedt de biomedische industrie, waarin medische producten worden vervaardigd op basis van menselijke ‘grondstoffen’, zoals tissue engineered producten, stamceltherapie en gentherapie. Bij dit hergebruik van lichaamsmateriaal (ook wel ‘nader gebruik’[166] genoemd) verkrijgt het menselijk lichaam niet alleen een nieuwe wetenschappelijke en medische waarde, maar dikwijls ook een economische en industriële. Een indicatie daarvan is dat de genoemde therapeutische producten van menselijke origine in Europese regelgeving reeds worden opgevat als onderdeel van de interne markt.[167] Meer algemeen wordt inmiddels gesproken van een wereldwijde markt in lichaamsmateriaal, van “tissue economies” en van de opkomst van “biocapitalism”.[168] Het gevolg is dat traditionele, meer lichaamsgerichte benaderingen van de lichamelijke integriteit, die uitgaan van een zekere eenheid en heelheid van het menselijk lichaam, aan het wankelen worden gebracht. Zoals de Britse bio-ethica Donna Dickenson treffend schrijft: “de nieuwe biotechnologieën delen het lichaam op, beroven het van zijn organische eenheid en bevorderen een kijk op lichaamsdelen als afzonderlijke onderdelen van een geheel dat niet meer is dan de som daarvan.”[169]
 
Dat roept de vraag op in hoeverre artikel 11 doorwerkt in van het lichaam afgescheiden lichaamsmateriaal.[170] Deze vraag kwam expliciet aan de orde tijdens discussies eind jaren ‘80 over een voorstel tot onderzoek op anoniem, opgeslagen menselijk lichaamsmateriaal naar de prevalentie van het HIV-virus. De vraag was of dat wel zou mogen zonder toestemming van de donor. In de kamerstukken over deze kwestie werd een onderscheid gemaakt tussen twee visies op de verhouding van het in artikel 11 neergelegde toestemmingsbeginsel tot vervreemd lichaamsmateriaal.[171] Volgens de eerste visie geldt de bescherming van artikel 11 niet voor dit soort gevallen, omdat het onwaarschijnlijk is dat de rechter zou oordelen dat dergelijk onderzoek met anoniem materiaal in strijd is met de eisen van redelijkheid en billijkheid die aan de geneeskundige behandelingsovereenkomst worden gesteld. Volgens de tweede visie daarentegen, valt dergelijk onderzoek wel degelijk binnen de reikwijdte van artikel 11, zodat onderzoek op anoniem lichaamsmateriaal zonder toestemming van de donor een aantasting zou vormen van het recht op lichamelijke integriteit.
 
Inmiddels is in artikel 7:467 BW een geen-bezwaar regeling neergelegd voor onderzoek op niet tot de persoon herleidbaar lichaamsmateriaal. Voor gebruik van lichaamsmateriaal dat wel op de persoon te herleiden is moet de sinds lang aangekondigde Wet zeggenschap lichaamsmateriaal nadere regels gaan bieden. In de Memorie van Toelichting bij de meest recente versie van het voorstel voor een dergelijke wet wordt uitgegaan van de gedachte dat artikel 11 doorwerkt in lichaamsmateriaal dat geen deel meer van het lichaam uitmaakt:
 
“Voor nader gebruik [van herleidbaar materiaal] geldt de eis dat daarvoor expliciet toestemming moet zijn gegeven. Deze eis staat niet als zodanig in de wet, maar wordt afgeleid uit het systeem van de wetgeving en het recht op lichamelijke integriteit en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.”[172]
 
Zolang er geen Wet zeggenschap lichaamsmateriaal bestaat, heerst er evenwel onduidelijkheid over de precieze regels voor nader gebruik van lichaamsmateriaal. Het tekort aan regelgeving op dit vlak is met name nijpend in het licht van zogeheten biobanken: grootschalige opslagplaatsen voor menselijk lichaamsmateriaal bestemd voor wetenschappelijke doeleinden. Daarbij rijst onder meer de vraag in welke fasen van het wetenschappelijk gebruik van lichaamsmateriaal de toestemming van de donor is vereist. Daarnaast wordt er discussie gevoerd over de vraag of justitie ook toegang zou moeten krijgen tot dergelijke biobanken.[173]
 
Meer algemeen klinkt sinds de successen met grootschalig verwantschapsonderzoek (zoals in 2012 in de bekende Vaatstra-zaak) de roep om de oprichting van een nationale DNA-bank voor forensische doeleinden steeds luider. Een van de kernvragen is of het recht op privéleven en lichamelijke integriteit bij het gebruik van deze banken wel afdoende zal kunnen worden gewaarborgd.
 
Een laatste punt betreft de differentiatie van lichaamsmateriaal in het licht van artikel 11. Zelfs als er overeenstemming bestond over de vraag of artikel 11 doorwerkt in afgestaan lichaamsmateriaal, blijft onduidelijk of die doorwerking voor elke type lichaamsmateriaal gelijk is. Zo is het waarschijnlijk dat het recht op lichamelijke integriteit verschillende gradaties kent voor bijvoorbeeld menselijke haren, eicellen of nieren. Immers, deze lichaamsdelen en -materialen zijn op wezenlijk verschillende wijzen met de menselijke persoon verbonden.
 

 
8. Het menselijk lichaam als een op onderdelen te optimaliseren of economiseren goed

 
De toepassing van nieuwe technologieën op het menselijk lichaam roept eveneens fundamentele vragen op over de betekenis van artikel 11 voor discussies over de maakbare en mens en ‘mensverbetering’ (in het Engels human enhancement), en de daaraan verwante discussies over de ‘commodificatie’ en vermarkting van het menselijk lichaam. Deze ontwikkelingen versterken, al dan niet gecombineerd, het beeld van het lichaam als een bouwpakket,[174] dat op onderdelen, en veelal tegen betaling, kan worden geoptimaliseerd.
 
Het antwoord op de vraag wat artikel 11 betekent voor de maakbare mens hangt nauw samen met de discussie over lichamelijke zelfbeschikking (zie paragraaf 5). Als de interpretatie van artikel 11 als beschikkingsrecht juist was, dan zou dat enorme consequenties hebben voor de huidige juridische beperkingen die momenteel gelden voor het gebruik van technieken ter verbetering of verandering van het lichaam. Koops leidt op grond van een op zelfbeschikking geënte lezing zelfs “een recht op maakbaarheid” uit artikel 11 af. Volgens hem impliceert het recht op lichamelijke integriteit “dat burgers in principe het recht hebben hun lichaam te verbeteren, van plastische chirurgie via bionische armen tot breinimplantaten toe.”[175] Echter, zoals eerder werd betoogd, ligt in artikel 11 geen recht op lichamelijke zelfbeschikking besloten, zodat aan dit grondrecht evenmin een recht op maakbaarheid kan worden ontleend.[176]
 
In paragraaf 5 is eveneens besproken dat het recht op lichamelijke zelfbeschikking in de context van Europese mensenrechten wel degelijk aan een opmars bezig is. Koops’ visie op maakbaarheid als mensenrecht is daar dus meer op haar plaats. Bij de bespreking van de Straatsburgse rechtspraak bleek niet alleen dat het zelfbeschikkingsrecht sterk aan invloed wint, maar ook dat het Hof deze benadering reeds toepast op technologische kwesties. Wanneer men bij de regulering van technologische vraagstukken uitgaat van een dergelijke benadering, zullen restricties aan de toegang tot controversiële technieken eerder worden opgevat als een inbreuk op het aan artikel 8 ontleende recht op persoonlijke autonomie en ontplooiing. Een goed voorbeeld van een en ander zijn de genoemde zaken rondom voortplantingstechnologie. Daarin heeft het Europese Hof uit artikel 8 het recht op toegang tot IVF (in vitro fertilisatie), prenatale diagnostiek en embryoselectie afgeleid. Daarmee heeft het ‘recht op voortplanting’ inmiddels de trekken gekregen van een positief recht op toegang tot voortplantingstechnieken. Overigens leidt dit in de meeste gevallen nog niet tot het rechterlijk oordeel dat artikel 8 is geschonden. Dat is het gevolg van beperkingsclausule uit het tweede lid, die ruimte laat voor beperkingen van het recht op privéleven die noodzakelijk zijn in een democratische samenleving ter behartiging van de aldaar genoemde belangen. Bovendien, juist in deze ethisch gevoelige kwesties, waarover onder verdragsstaten weinig eensgezindheid bestaat, en waarbij de wetenschappelijke ontwikkelingen snel op elkaar volgen, laat het Hof bij toetsing aan lid 2 een relatief brede beoordelingsmarge aan verdragsstaten.[177]
 
Sterker nog, in recente internationale regelgeving wordt in het licht van technologische ontwikkelingen juist onderstreept dat het recht op lichamelijke integriteit niet synoniem is aan een recht op lichamelijke zelfbeschikking. Het duidelijkste voorbeeld biedt artikel 3 van het Handvest van de Grondrechten van de EU. In dit artikel is de bescherming van de menselijke integriteit neergelegd, waaronder blijkens lid 1 het recht op lichamelijke en geestelijke integriteit wordt verstaan. In het tweede lid wordt gesteld dat in het kader van de geneeskunde en de biologie in het bijzonder een aantal aspecten in acht genomen moet worden: het toestemmingsbeginsel (sub a); het verbod van eugenetische praktijken, met name die welke selectie van personen tot doel hebben (sub b); het verbod om het menselijk lichaam en bestanddelen daarvan als zodanig als bron van financieel voordeel aan te wenden (sub c); en het verbod op het reproductief kloneren van mensen (sub d).
 
Op deze manier wordt in het Handvest het toenemende belang van het recht op lichamelijke integriteit benadrukt bij de regulering van de biomedische praktijk. Meer in het bijzonder worden in lid 2 sub b, c en d in naam van de menselijke integriteit beperkingen aan lichamelijke zelfbeschikking gesteld. Immers, zelfs wanneer men op geheel vrijwillige basis zou meewerken aan eugenetische praktijken,[178] zich zou inlaten met de verkoop van eigen lichaamsdelen of –materiaal, of zijn voortplantingsmateriaal zou afstaan om zich te laten klonen, zou artikel 3 Handvest zich hiertegen verzetten. Daarmee volgt artikel 3 de lijn van internationale regelgeving op dit terrein, zoals het Verdrag inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde (1997) van de Raad van Europa en de Universele verklaring over het menselijk genoom en de mensenrechten (1997) van UNESCO. Daarin worden vergelijkbare grenzen aan lichamelijke zelfbeschikking en menselijke maakbaarheid gesteld.[179]
 
Deze opsomming laat zien dat het begrip ‘lichamelijke integriteit’ van hernieuwde betekenis is geworden in het biomedische tijdperk. Wat dat betreft is de stelling van de regering bij de grondwetsherziening bewaarheid dat het mogelijk is “dat bijvoorbeeld in verband met toekomstige medische en/ of technische ontwikkelingen, geheel nieuwe aspecten aan het begrip onaantastbaarheid van het menselijk lichaam worden toegevoegd.”[180] Met name het verbod om het menselijk lichaam als bron van financieel voordeel aan te wenden (artikel 3 lid 2 sub c Handvest), ook wel het non-commercialiteitsbeginsel genoemd, geeft aanleiding tot nadere reflectie over de normatieve werking van het recht op lichamelijke integriteit in het biomedische tijdperk. Zoals door vele auteurs geconstateerd, is er op het moment sprake van een bloeiende markt in menselijk lichaamsmateriaal, lichaamsdelen en voortplantingsmateriaal (eicellen, sperma, embryo’s). In die markt heeft de biotech-sector een flink aandeel. In zowel nationale als internationale[181] regelgeving worden reeds grenzen aan deze vermarkting van het lichaam en de voortplanting gesteld, die teruggaan op dit non-commercialiteitsbeginsel. Ook in Nederland wordt het lichaam in diverse bepalingen aan het handelsverkeer onttrokken.[182]
 
Men kan zich afvragen hoe de grenzen aan markten in menselijk lichaamsmateriaal zich verhouden tot het door artikel 11 gewaarborgde recht op lichamelijke integriteit. Zoals reeds meermalen is besproken, vormt het vereiste van informed consent voor lichamelijke ingrepen een van de kernaspecten van artikel 11. Een van de terugkerende vragen in discussies over de vermarkting van het menselijk lichaam is of betaling voor het afstaan van lichaamsmateriaal en lichaamsdelen de vrijwillige en geïnformeerde toestemming ondermijnt van degenen die dat materiaal afstaan. Van tijd tot tijd komen schrijnende gevallen in het nieuws, die illustreren hoe illusoir lichamelijke zelfbeschikking en vrijwillige toestemming kunnen worden, wanneer individuen, veelal afkomstig uit arme landen, zich door financiële omstandigheden genoodzaakt zien om bijvoorbeeld hun nieren of eicellen te verkopen, of om zichzelf tegen betaling aan te bieden als draagmoeder aan patiënten of wensouders uit rijkere landen. Daarbij stellen zij zichzelf bloot aan medische risico’s, die hun leven op korte en lange termijn in negatieve zin vergaand kunnen beïnvloeden. Dergelijke kwesties laten zien hoe armoede en sociaal-economische verschillen als gevolg van technologische ontwikkelingen op steeds verdergaande wijze het lichaam beginnen binnen te dringen. Gezien de samenhang tussen artikel 11 en het toestemmingsbeginsel, en de manier waarop het non-commercialiteitsbeginsel is ingebed in artikel 3 Handvest Grondrechten EU, is het aannemelijk dat het recht op lichamelijke integriteit zich eveneens verzet tegen dergelijke financieel gemotiveerde inmenging met het menselijk lichaam.
 
Toch wordt door sommige auteurs[183] ook wel betoogd dat financiële prikkels niet noodzakelijkerwijze het vrijwillige karakter aan donatie ontnemen. Daarnaast wordt betaling ook wel overwogen wegens de grote vraag naar en het beperkte aanbod van bijvoorbeeld organen en eicellen. Tot slot blijft onduidelijk waar de precieze grenzen liggen tussen het openlijk kopen van menselijk lichaamsmateriaal en het uitsluitend vergoeden van de onkosten die verbonden zijn aan donaties. Ook in Nederland bestaat die onduidelijkheid, zoals blijkt in maatschappelijke en politieke discussies over de toelaatbaarheid van verschillende vormen van vergoedingen en beloning bij onder meer orgaandonatie,[184] eiceldonatie[185] en draagmoederschap.[186]
 
Bovendien dreigen de bestaande juridische grenzen aan de markt in lichaams- en voortplantingsmateriaal te worden opgerekt of zelfs opgeheven als gevolg van een aantal ontwikkelingen. Ten eerste neemt de vraag naar lichaamsmateriaal, zoals organen en eicellen toe door de mogelijkheden die de transplantatiegeneeskunde, regeneratieve geneeskunde en voortplantingstechnologie bieden. Ten tweede weerhoudt nationale regelgeving Nederlandse burgers er niet van om naar het buitenland te reizen om dit materiaal aldaar te bemachtigen. Inmiddels zijn ‘orgaantoerisme’, ‘eiceltoerisme’ en ‘draagmoederschapstoerisme’ veelbesproken fenomenen in de pers geworden. Beide ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat sommige auteurs reeds pleiten voor regulering van financiële transacties in lichaamsmateriaal, in plaats van een verbod daarop.[187] Anderen wijzen er evenwel op dat een dergelijke pragmatische aanpak kan leiden tot een verschraling van de beschermende taak van wetgeving op dit terrein, en een uitholling van mensenrechten zoals het recht op lichamelijke integriteit.[188]
 
Kortom, in deze tijd, waarin technologie nieuwe en vergaande mogelijkheden biedt om het menselijk lichaam op te delen, conserveren, doneren, hergebruiken, bewerken, verbeteren en exploiteren, lijkt het recht op onaantastbaarheid van het lichaam relevanter dan ooit. In het licht van deze ontwikkelingen en nieuwe vraagstukken lijkt de tijd rijp voor een commissie Grondrechten in het biotechnologische tijdperk.[189]
 
 

9. Jurisprudentie

 
CE ass., 27 oktober 1995, Recueil Dalloz 1996, Jur. p. 177, m.nt. G. Lebreton (Commune de Morsang-sur-Orge en Ville d’Aix-en-Provence; JCP 1996, II, no. 22630, m.nt. F. Hamon)
EHRM 26 maart 1985, ECLI:NL:XX:1985:AC8813, NJ 1985, 525, m.nt. E.A. Alkema (X en Y t. Nederland)
EHRM 29 april 2002, ECLI:NL:XX:2002:AP0678, NJ 2004, 543, m.nt. EAA (Pretty t. Verenigd Koninkrijk; NJCM-Bull. 2002, p. 910, m.nt. E. Myjer; EHRC 2002, 47, m.nt. J.H. Gerards en H.L. Janssen)
EHRM (Grote Kamer) 11 juli 2002, NJCM-Bull. 2003, 330, m.nt. P. van Dijk (Christine Goodwin t. Verenigd Koninkrijk; EHRC 2002, 74, m.nt. H. Janssen en J. van der Velde)
EHRM 12 juni 2003, ECLI:NL:XX:2003:AN9404, AB 2003, 437, m.nt. B.C. van Beers en B.P. Vermeulen (Van Kück t. Duitsland; EHRC 2003, 61, m.nt. Gerards)
EHRM 22 juli 2003, ECLI:CE:ECHR:2003:0722JUD002420994, (Y.F. t. Turkije)
EHRM 9 maart 2004, ECLI:CE:ECHR:2004:0309JUD006182700, NJ 2005, 14 (Glass t. Verenigd Koninkrijk)
EHRM 17 februari 2005, EHRC 2005, ECLI:CE:ECHR:2005:0217JUD004275898, 38 (K.A. en A.D. t. België)
EHRM 16 juni 2005, ECLI:CE:ECHR:2005:0616JUD006160300, EHRC 2005, 82, m.nt. J. van der Velde (Storck t. Duitsland)
EHRM 17 januari 2006 (Elli Poluhas Dödsbo t. Zweden)
EHRM 7 maart 2006, EHRC 2006, 47, m.nt. E. Brems (Evans t. Verenigd Koninkrijk; NJCM-bull. 2006, p. 863, m.nt. C. Forder en J. Whittingham)
EHRM 5 oktober 2006 (ontv. besl.), EHRM 15 mei 2006, ontv. besl. (Estate of Kresten Filtenborg Mortensen t. Denemarken)
EHRM 27 februari 2007, nr. 56760/00 (Akpinar en Altun t. Turkije)
EHRM (Grote Kamer) 10 april 2007, ECLI:NL:XX:2007:BA6787, NJ 2007, 459, m.nt. J. De Boer (Evans t. Verenigd Koninkrijk; EHRC 2007, 73, m.nt. E. Brems)
EHRM 13 mei 2008, ECLI:CE:ECHR:2008:0513JUD005251599, EHRC 2008, 82, m.nt. E. Brems (Juhnke t. Turkije)
EHRM 1 april 2010, ECLI:NL:XX:2010:BM6912, EHRC 2010, 64, m.nt. A.C. Hendriks (S.H. e.a. t. Oostenrijk)
EHRM 13 november 2012, NJ 2014/203 (Hristozov e.a. t. Bulgarije).
EHRC 13 juli 2006, ECLI:CE:ECHR:2006:0713JUD005875700, 111 (Jäggi t. Zwitserland)
EHRC 2007, 23, m.nt. A.C. Hendriks (Trocellier t. Frankrijk)
EHRC 10 juni 2010, ECLI:CE:ECHR:2010:0610JUD000030202, EHRC 2010, 89 m.nt. J. Gerards (Jehova’s Witnesses of Moscow t. Rusland)
EHRC 2015, 232, m.nt B.C. van Beers  (Parrillo t. Italië)
EHRC 6 april 2017, ECLI:CE:ECHR:2017:0406JUD007988512, 128 (A.P., Garçon en Nicot t. Frankrijk)
EHRM 16 december 2010, ECLI:NL:XX:2010:BP5954, EHRC 2011, 40, m.nt. J. Gerards en m.nt. A.C. Hendriks (A, B en C t. Ierland)
EHRM 26 mei 2011, ECLI:CE:ECHR:2011:0526JUD002761704, EHRC 2011, 109, m.nt. A.C. Hendriks (R.R. tegen Polen)
EHRM 3 november 2011 (Grote Kamer), ECLI:CE:ECHR:2011:1103JUD005781300, EHRC 2012, 38, m.nt. B.C. van Beers (S.H. e.a. t. Oostenrijk)
EHRM 3 juli 2012, ECLI:NL:XX:2012:BX3398, EHRC 2012, 157, m.nt. A.C. Hendriks (X. t. Finland)
EHRM 28 augustus 2012,ECLI:CE:EC HR:2012:0828JUD003427010, EHRC2012, 222, m.nt. N.R. Koffemann (Costa en Pavan t. Italië)
Hof Arnhem 12 juli 1988, ECLI:NL:GHARN:1988:AC2591, NJ 1989, 761
Hof ‘s-Hertogenbosch 10 juli 2012,ECLI:NL:GHSHE:2012:BX2343, LJN: BX2343
HR 22 juni 1973, ECLI:NL:HR:1973:AD2208, NJ 1973, 386, m.nt. A.R. Bloembergen (Fluoridering)
HR 2 juli 1990, ECLI:NL:HR:1990:ZC8571, NJ 1990, 751, m.nt. Schalken (Wangslijm)
HR 18 juni 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1002, NJ 1994, 347, m.nt. CJHB en EAA (Aidstest I)
HR 21 oktober 1994, NJ 1996, 346, m.nt. CJHB (RAILS)
HR 29 juni 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZD2213, NJ 2000/10, m.nt. A.C. ’t Hart (Tandenborstel)
HR 23 november 2001, ECLI:NL:PHR:2001:AD3963, NJ 2002, 386 en 387, m.nt. Vranken
HR 12 december 2003,ECLI:NL:PHR:2003:AL8442,  NJ 2004, 117 (AIDS-test II; RvdW 2003, 193, AB 2004, 93, ECLI:NL:PHR:2003:AL8442, m.nt. T. Zwart; NTBR 2004/4, p. 188-194, m.nt. O. Cherednychenko)
HR 10 juli 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI5924 , NJ 2010/1, m.nt. J. Legemaate
HR 14 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2370, NJ 2017/224 m.nt. J. Legemaate.
Ktr. Nijmegen 18 mei 1990, ECLI:NL:KTGNMG:1990:AI8310, Prg. 1990, 3312
Nationale Ombudsman 3 maart 2008, ECLI:NL:XX:2008:BD1584, AB 2008, 162
Rb. Arnhem 1 december 2006, ECLI:NL:RBARN:2006:AZ8629, LJN: AZ8629
Rb. ‘s-Gravenhage 25 januari 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BV6061, LJN: BV6061
Rb. Leeuwarden 25 augustus 2005, ECLI:NL:RBLEE:2005:AU1493, LJN: AU1493
Rb. Utrecht 16 januari 2007, ECLI:NL:RBUTR:2007:AZ6826, LJN: AZ6826
Rb. Zutphen 2 maart 2011, ECLI:NL:RBZUT:2011:BQ1266, LJN: BQ1266
 

10. Literatuur

 
H. Akveld & M. Buijsen, Een juridische verkenning inzake alternatieve beslissystemen rondom orgaandonatie en inzake financiële incentives, Den Haag: Ministerie VWS 2008, p. 2.
F. Ambagtsheer and W. Weimar, "A criminological perspective: why prohibition of organ trade is not effective and how the Declaration of Istanbul can move forward", Am J Transplant, 2012 12(3), p. 571-5.
P.H. Banda, “Het recht op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam”, in: A.K. Koekkoek, W. Konijnenbelt en F.C.L.M. Crijns (red.), Grondrechten. Commentaar op Hoofdstuk 1 van de herziene Grondwet (Jeukens-bundel), p. 25-252.
E.B. Beenakker, “Lichamelijke integriteit bij de ontwikkeling van de medische wetenschap”, RegelMaat 2017 (32) 6, p. 419-431.
B.C. van Beers, “Donorwet wringt met lichamelijke integriteit”. Volkskrant, 21 september 2016.
B.C. van Beers, “Menselijke maakbaarheid, menselijke waardigheid en de mensenrechten. Over de maakbare mens en conflicterende interpretaties van de menselijke waardigheid”, NTM/NJCM-Bull. 2010, 35(8), p. 997-1016.
B.C. van Beers, Persoon en lichaam in het recht. Menselijke waardigheid en zelfbeschikking in het tijdperk van de medische biotechnologie (diss. VU Amsterdam), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2009.
B.C. van Beers en L.C. Bosch, “A revolution by stealth. A legal-ethical analysis of the rise of pre-conception authorization of surrogacy arrangements”, The New Bioethics 2020 (advance access).
B.C. van Beers (2009a), De humaniteit van humane biotechnologie. Juridische perspectieven op menselijke waardigheid en medische biotechnologie (Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging 2009-I), Deventer: Kluwer 2009, p. 97-145.
P.H. Blok, “Is er privé-leven na de dood?”, NJB 2003, nr. 6, p. 273-278; Van Beers 2009, p. 555-564
M.M. den Boer, “Wetgeving op het domein van de onaantastbaarheid van het lichaam”, RegelMaat 2017 (32) 6, p. 401; C. van Oort, “Sdu Commentaar Grondwet art. 11”, in: M.M. Boone e.a. (red.) Sdu Commentaar Strafvordering, Den Haag: Sdu 2019.
J.A.M. Bollen, L.W.E. van Heurn, D. Ysebaert, W.N.K.A. van Mook en M.M. ten Hoopen, “Orgaandonatie na euthanasie: juridische overwegingen en vraagstukken”, TvGR 2019 (43) 2, p. 119.
J.A. Bovenberg, Het Antoni van Leeuwenhoek-recht: pleidooi voor een nieuw grondrecht (Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging 2009-I), Deventer: Kluwer 2009.
M. Buijsen, “Actieve donorregistratie en de rechten vans de mens”, ZIP 2017, nr.1
D.E. Bunschoten, “Onaantastbaarheid lichaam” in: P.P.T. Bovend’Eert e.a., Tekst & Commentaar Grondwet en Statuut, Deventer: Kluwer 2018;
W. van der Burg en H. Oevermans, “Grondrechten in de gezondheidszorg. Beperkingen van de gangbare grondslagenbenadering”, in: W. van der Burg en P. Ippel (red.), De Siamese tweeling. Recht en moraal in de biomedische praktijk, Assen 1994, p. 187-202.
W. Dekkers, C. Hoffer en J.-P. Wils, Besnijdenis, lichamelijke integriteit en multiculturalisme. Een empirische en normatief-ethische studie, Budel: Damon 2006.
D. Dickenson, Lichaam en eigendom, Amsterdam: Boom 2006.
W. Duijst en T. Krap, “Lichamelijke integriteit bij leven en na de dood””, NJB 2017/774. Anders: A.C. Hendriks,”Initiatiefwetsvoorstel over orgaandonatie doet grondrechten geen geweld aan”, TvCR april 2017 p. 134.
J.C.J. Dute, “Het inititatiefvoorstel over orgaandonatie is in strijd met artikel 11 Grondwet”, TvCR, april 2017, p. 130.
J. Dute, ‘Verplichte coronatest is haalbaar noch zinvol’, NRC Handelsblad, 17 augustus 2020; Raad van State, “Voorlichting over de grondwettelijke aspecten van (voor)genomen crisismaatregelen”, W04.20.0139/I/Vo, 25 mei 2020.
D.P. Engberts,Met permissie. Morele argumentaties inzake het toestemmingsbeginsel bij de totstandkoming van de Wet Geneeskundige Behandelings-Overeenkomst (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 1997.
D.J. Elzinga, R. de Lange en H.G. Hoogers, Van der Pot – Handboek van het Nederlandse staatsrecht, Kluwer: Deventer 2014, p. 413.
D.P. Engberts en L.E. Kalkman-Bogerd (red.), Gezondheidsrecht, Houten: Bohn Stafleu van Loghum 2006, p. 23
C. Fabre, Whose body is it anyway? Justice and the integrity of the person, Oxford: Clarendon Press 2006
B.J.M. Frederiks, “Rechtspositie van mensen met een verstandelijke beperking en ouderen met dementie; vrijheid gewaarborgd?”, RegelMaat 2017 (32) 6, p. 432-441.
I. Geesink and C. Steegers, Nier te koop - Baarmoeder te huur. Wereldwijde handel in lichaamsmateriaal, Amsterdam: Bert Bakker 2011.
J.K.M. Gevers, Beschikken over cellen en weefsels (oratie UvA), Deventer: Kluwer 1990.
J.K.M. Gevers, “Gezondheidsrecht: ontwikkelingen en reflecties: Henk Leenen-lezing”, TvG 2010, 34(5), p. 363-371
J.K.M. Gevers, “De herziening van de Wet op de orgaandonatie: een terugblik”, TvGR 2018 (42) 5, p. 387-400.
B. de Graaff, “Pas op voor hersenvredebreuk”, Groene Amsterdammer, 9 september 2015.
S. Gutwirth en P. de Hert, “De seks is hard maar seks (dura sex, sed sex). Het arrest K.A. en A.D. tegen België”, Panopticon 2005-3, p. 1-14; M. Fabre-Magnan, “Le sadisme n’est pas un droit de l’homme”, Recueil Dalloz 2005, Chron. p. 2973-2981
J. Harris and C. Erin, “An ethically defensable market in human organs”, British Medical Journal 2002, 325, p. 114-115
G. den Hartogh, Gift of bijdrage? Over morele aspecten van orgaandonatie, Den Haag 2003.
G. den Hartogh, “Het ADR-systeem voor orgaanverwerving en de onaantastbaarheid van het lichaam”, NJB 2017/2277.
G.A. den Hartogh, “Het Europese Hof over hulp bij suïcide”, Ars Aequi 2003, p. 96-101
A.C. Hendriks, In beginsel. De gezondheidsrechtelijke beginselen uitgediept (oratie Leiden), Leiden: NJCM-Boekerij 2006
A.C. Hendriks, B.J.M. Frederiks en M.A. Verkerk, “Het recht op autonomie in samenhang met goede zorg bezien”, TvGR 2008-1, p. 2-18.
M. Ienca en R. Andorno, “Towards new human rights in the age of neuroscience and neurotechnology”, Life Sciences, Society and Policy 2017, 13:5
KNMG, Niet-therapeutische circumcisie bij minderjarige jongens, 2010, p. 13; A. Nieuwenhuis, “De grondrechtelijke positie van de jongensbesnijdenis”, Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2014(1), p. 18-33.
E.M. Kool, R. van der Graaf, A.M.E. Bos, B.C.J.M. Fauser en A.L. Bredenoord, Ethisch verantwoorde organisatie van eiceldonatie via eicelbanken in Nederland, Utrecht 2018.
B.J. Koops, “Over ‘mensen’ en ‘mensen’-rechten. De maakbare mens bezien vanuit het perspectief van grondrechten”, in: B.J. Koops, C. Lüthy, A. Nelis en C. Sieburgh (red.), De maakbare mens. Tussen fictie en fascinatie, Amsterdam: Bert Bakker 2009, p. 307.
B.J. Koops en M. Prinsen, “Glazen woning, transparant lichaam. Een toekomstblik op huisrecht en lichamelijke integriteit”, NJB 2005, p. 624-630.
B.J. Koops, H. van Schooten en M. Prinsen, Recht naar binnen kijken. Een toekomstverkenning van huisrecht, lichamelijke integriteit en opsporingstechnieken, Den Haag: SDU 2004, ITeR sel 70, p. 117.
A. Kors, “Recht op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam”, NCJM-bull. 1981, p. 106-115.
C.A.J.M. Kortmann, P.P.T. Bovend’Eert, J.L.W. Broeksteeg, C.J.N. Kortmann en B.P. Vermeulen, Constitutioneel recht, Deventer: Kluwer 2016, p. 500, onder noot 908.
J.S. Kortmann, “Nogmaals de verplichte medewerking aan een HIV-test”, WPNR 2004/6566, p. 135-137.
H.J.J. Leenen, J. Legemaate, J. Dute, E.J.C. de Jong, M.E. Gelpke, J.K.M. Gevers en G.R.J. de Groot, Handboek gezondheidsrecht, Boom Juridische Uitgevers 2014.
S.L.T.J. Ligthart, “Freedom of thought in Europe: do advances in ‘brain-reading’ technology call for revision?”, Journal of Law and the Biosciences 2020 (advance access), https://doi.org/10.1093.
S.L.T.J. Ligthart, T. Kooijmans en G. Meynen, “Neurotests in de Nederlandse strafrechtspleging: een verkenning van juridische mogelijkheden en uitdagingen”, DD 2017/56.
C. Mak, Fundamental rights in European contract law. A comparison of the impact of fundamental rights on contractual relationships in Germany, the Netherlands, Italy and England (diss. Amsterdam UvA), Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2008, p. 90-95.
P. Mendelts, Interpretatie van grondrechten. Grondrechtenclaims en verschuivingen in de reikwijdte van grondrechten (diss. Utrecht), Deventer 2002.
G. Meynen, “Accessing medical biobanks to solve crimes: ethical considerations”, Journal of Medical Ethics 2020 (advance access), doi:10.1136/medethics-2020-106133.
G. Meynen, “Neurorecht: hoop of hersenschim?” (oratie Utrecht), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2020
E.T.M. Olsthoorn-Heim en C. de Klerk, “Juridische analyse”, in: I. Geesink and C. Steegers (red.), Nader gebruik nader onderzocht. Zeggenschap over lichaamsmateriaal, Den Haag: Rathenau Instituut 2009, p. 53-91.
E. Pans, De normatieve grondslagen van het Nederlandse euthanasierecht (diss. Amsterdam VU), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2006, p. 325
J.J. Pelle, In de staatsrechtgeleerde wereld. De politieke geschiedenis van hoofdstuk 1 van de Grondwet 1983 (diss. Rotterdam), Arnhem: Gouda Quint 1998, p. 347-355
D.W.J.M. Pessers, Menselijke waardigheid en het persoonsbegrip in het recht (preadvies Christen-Juristen Vereniging), Utrecht: Lemma 2005
D.W.J.M. Pessers, Big Mother. Over de personalisering van de publieke sfeer (oratie VU), Den Haag: Boom 2003, m.n. p. 16-18
M.C. Ploem, “Een snel oprukkend virus”, TvGR 2020 (44) 2, p. 125.
C. Ploem & J. Dute, “Nieuwe wetgeving lichaamsmateriaal. Ophef over justitiële toegang terecht?”, NJB 2017, p. 1534.
A. de Ruijter, “Gelijke aanspraak op lichamelijke integriteit”, NJB 2015/1191.
P.B.C.D.F. van Sasse van Ysselt, “Realisering van het recht op onaantastbaarheid van het lichaam door middel van wetgeving”, RegelMaat 2017 (32) 6, p. 403-418.
J. Sijmons, “Beschikken over organen na overlijden: organen als collectieve nalatenschap?”, NTBR 2013/30. 
B. Sluijters, Geknipt verband (oratie Leiden), Deventer: Kluwer 1985
T. Swierstra, M. Boenink, B. Walhout en R. van Est (red.), Leven als bouwpakket. Ethisch verkennen van een nieuwe technologische golf, Den Haag: Rathenau Instituut 2009 (http://www.rathenau.nl/downloadfile.asp?ID=1725).
C. Trouet, Van lichaam naar lichaamsmateriaal. Recht en het nader gebruik van cellen en weefsels, Antwerpen: Intersentia 2003.
J. Velaers, “Het menselijk lichaam en de grondrechten”, in: J. Velaers (red.) Over zichzelf beschikken? Juridische en ethische bijdragen over het leven, het lichaam en de dood, Antwerpen: MAKLU 1996, p. 157.
L.F.M. Verhey, “Privacy en lichamelijke integriteit: op zoek naar evenwicht”, in: J. Ten Berge, P. Van Buuren, H. Kummeling en B. Vermeulen (red.), De Grondwet als voorwerp van aanhoudende zorg (Burkens-bundel), Zwolle: Tjeenk Willink 1995, p. 145-168.
B.P. Vermeulen (1992), “Wie bepaalt de reikwijdte van de grondrechten?” (Preadvies Vereniging Wijsbegeerte van het Recht 1992), R&R 1992 jrg. 21 afl. 1, p. 16-46.
H.Ph. Visser ’t Hooft, “De doolhof van het zelfbeschikkingsrecht”, in: J. ten Berge, G.J.H. van Hoof, A.Ph. Jaspers en A.H.J. Swart (red.), Recht als norm en aspiratie. Opstellen over recht en samenleving ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de Utrechtse Juridische Faculteit, Nijmegen: Ars Aequi 1986, p. 379-397.
M. Zuijderland, “Baas over eigen organen” NRC Handelsblad, 11 augustus 2011.
H. Zwart en C. Hoffer,Orgaandonatie en lichamelijke integriteit. Een analyse van christelijke, liberale en islamitische interpretaties, Best: Damon 1998; en W. Dekkers, C. Hoffer en J.-P. Wils, Besnijdenis, lichamelijke integriteit en multiculturalisme. Een empirische en normatief-ethische studie, Budel: Damon 2006.


Noten

 1. In het hoofdstuk Waardigheid (hoofdstuk 1) van het Handvest van de Grondrechten van de EU worden grondrechten samengebracht die zien op de bescherming van de lichamelijke en biologische aspecten van het leven, zoals het verbod op slavernij, het recht op leven en het recht op lichamelijke integriteit.
 2. In het rapport van de Staatscommissie Grondwet 2010 (Rapport Staatscommissie Grondwet, Den Haag 2010 (http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2010/11/11/rapport-staatscommissie-grondwet/rapport-staatscommissie-grondwet.pdf) wordt voorgesteld om het beginsel van eerbiediging van de menselijke waardigheid in een algemene bepaling op te nemen (zie par. 4.3.6 en 4.3.8). De helft van de commissieleden is bovendien van mening dat het recht op leven en het verbod op foltering en onmenselijke of vernederende behandeling, eveneens een plaats in de Grondwet verdienen (par. 7.4 en 7.5).
 3. D.E. Bunschoten, “Onaantastbaarheid lichaam” in: P.P.T. Bovend’Eert e.a., Tekst & Commentaar Grondwet en Statuut, Deventer: Kluwer 2018; D.J. Elzinga, R. de Lange en H.G. Hoogers, Van der Pot – Handboek van het Nederlandse staatsrecht, Kluwer: Deventer 2014, p. 413.
 4. P.B.C.D.F. van Sasse van Ysselt, “Realisering van het recht op onaantastbaarheid van het lichaam door middel van wetgeving”, RegelMaat 2017 (32) 6, p. 403-418.
 5. M.M. den Boer, “Wetgeving op het domein van de onaantastbaarheid van het lichaam”, RegelMaat 2017 (32) 6, p. 401; C. van Oort, “Sdu Commentaar Grondwet art. 11”, in: M.M. Boone e.a. (red.) Sdu Commentaar Strafvordering, Den Haag: Sdu 2019.
 6. Zie bijv. de Wet afbreking zwangerschap en de Embryowet. Staatsbladnumers van deze en de hierna genoemde wetten?
 7. Zie bijv. de Wet op de orgaandonatie en de Wet toetsing levensbeëindiging.
 8. Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.
 9. Wet op het bevolkingsonderzoek.
 10. Zie met name de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst.
 11. Wet zorg en dwang en Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. Zie voor een kritische beschouwing over deze wetten vanuit het perspectief van art. 11 Gw: B.J.M. Frederiks, “Rechtspositie van mensen met een verstandelijke beperking en ouderen met dementie; vrijheid gewaarborgd?”, RegelMaat 2017 (32) 6, p. 432-441.
 12. M.C. Ploem, “Een snel oprukkend virus”, TvGR 2020 (44) 2, p. 125.
 13. Zie bijv. J. Dute, ‘Verplichte coronatest is haalbaar noch zinvol’, NRC Handelsblad, 17 augustus 2020; Raad van State, “Voorlichting over de grondwettelijke aspecten van (voor)genomen crisismaatregelen”, W04.20.0139/I/Vo, 25 mei 2020.
 14. Voor een uitgebreidere beschrijving van de totstandkomingsgeschiedenis, zie A. Kors, “Recht op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam”, NCJM-bull. 1981, p. 106-115; J.J. Pelle, In de staatsrechtgeleerde wereld. De politieke geschiedenis van hoofdstuk 1 van de Grondwet 1983 (diss. Rotterdam), Arnhem: Gouda Quint 1998, p. 347-355; P.H. Banda, “Het recht op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam”, in: A.K. Koekkoek, W. Konijnenbelt en F.C.L.M. Crijns (red.), Grondrechten. Commentaar op Hoofdstuk 1 van de herziene Grondwet (Jeukens-bundel), p. 25-252; B.C. van Beers, Persoon en lichaam in het recht. Menselijke waardigheid en zelfbeschikking in het tijdperk van de medische biotechnologie (diss. VU Amsterdam), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2009, p. 110-114; en H.J.J. Leenen, J. Legemaate, J. Dute, E.J.C. de Jong, M.E. Gelpke, J.K.M. Gevers en G.R.J. de Groot, Handboek gezondheidsrecht, Boom Juridische Uitgevers 2014, par. 1.5.2.
 15. J.F. Wolff (Tweede Kamerlid voor de CPN), geciteerd in Pelle 1998, p. 354.
 16. Kamerstukken II 1976/77, 13 872, nr. 17.
 17. Handelingen II 1978/79, p. 935.
 18. Kamerstukken II 1976/77, 13 872, nr. 11.
 19. Kamerstukken II 1978/79, 15 463, nr. 2.
 20. Pelle 1998, p. 352.
 21. Handelingen II 1979/80, p. 5678.
 22. Kamerstukken II 1979/80, 16 086, nr. 2.
 23. Op de juridische interpretatieverschillen kom ik terug in m.n. par. 4-6. Zie over de verschillende ethische en religieuze interpretaties onder meer H. Zwart en C. Hoffer, Orgaandonatie en lichamelijke integriteit. Een analyse van christelijke, liberale en islamitische interpretaties, Best: Damon 1998; en W. Dekkers, C. Hoffer en J.-P. Wils, Besnijdenis, lichamelijke integriteit en multiculturalisme. Een empirische en normatief-ethische studie, Budel: Damon 2006, p. 166-167.
 24. Kamerstukken II 1978/79, 15 463, nr. 2, p. 5.
 25. Kamerstukken II 1979/80, 16 086, nr. 8, p. 1-2.
 26. EHRM 26 maart 1985, ECLI:NL:XX:1985:AC8813, NJ 1985, 525, m.nt. E.A. Alkema (X en Y t. Nederland).
 27. Kamerstukken II 1979/80, 16 086, nr. 3 (MvT), p. 3.
 28. Kamerstukken II 1978/79, 15 463, nr. 2, p. 7.
 29. Elzinga e.a. 2014, p. 413.
 30. Zie L.F.M. Verhey, “Privacy en lichamelijke integriteit: op zoek naar evenwicht”, in: J.B.J.M. ten Berge, P.J.J. van Buuren, H.R.B.M. Kummeling en B.P. Vermeulen (red.), De Grondwet als voorwerp van aanhoudende zorg (Burkens-bundel), Zwolle: Tjeenk Willink 1995, p. 158.
 31. Van Beers 2009, p. 100-101.
 32. Voor een nadere beschouwing over art. 11 Gw in deze context, zie E.B. Beenakker, “Lichamelijke integriteit bij de ontwikkeling van de medische wetenschap”, RegelMaat 2017 (32) 6, p. 419-431.
 33. Zie bijv. de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, de Verklaring van Helsinki van de World Medical Association, en het Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Biogeneeskunde. Zie Van Beers 2009, p. 105-109 voor een overzicht van de precieze bepalingen waarin deze beginselen en vereisten zijn neergelegd.
 34. ‘Niemand mag worden onderworpen aan folteringen, of aan wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. In het bijzonder mag niemand, zonder zijn in vrijheid gegeven toestemming, worden onderworpen aan medische of wetenschappelijke experimenten.’
 35. Kors 1981, p. 107; Van Beers 2009, p. 111.
 36. Zo ook Kors 1981, p. 107.
 37. Zie onder meer Kamerstukken II 1976/77, 13 872, nr. 10, p. 1 en de nota uit 1978 over de betekenis van het recht op onaantastbaarheid van het lichaam (Kamerstukken II 1978/79, 15 463, nr. 2, p. 4).
 38. Daarin overweegt de Hoge Raad “dat de toevoeging van stoffen aan het drinkwater teneinde daarmee een geheel buiten de eigenlijke drinkwatervoorziening gelegen doel te dienen daarom een maatregel is van zo ingrijpende aard dat, zonder wettelijke grondslag, niet kan worden aangenomen dat een waterleidingbedrijf daartoe bij de vervulling van de hem in art. 4 lid 1 van de Wet opgedragen taak de vrijheid heeft” (HR 22 juni 1973, NJ 1973, 386 m.nt. A.R. Bloembergen (Fluoridering), ECLI:NL:HR:1973:AD2208). Voor Kappeyne van de Coppello was deze zaak de belangrijkste aanleiding voor indiening van haar amendement.
 39. HR 18 juni 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1002, NJ 1994, 347, m.nt. CJHB en EAA (Aidstest I).
 40. Zie hierover ook: C. Mak, Fundamental rights in European contract law. A comparison of the impact of fundamental rights on contractual relationships in Germany, the Netherlands, Italy and England (diss. Amsterdam UvA), Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2008, p. 90-95.
 41. Zie C.A.J.M. Kortmann, P.P.T. Bovend’Eert, J.L.W. Broeksteeg, C.J.N. Kortmann en B.P. Vermeulen, Constitutioneel recht, Deventer: Kluwer 2016, p. 500, onder noot 908.
 42. Aidstest, r.o. 3.2.
 43. HR 12 december 2003, ECLI:NL:PHR:2003:AL8442, NJ 2004, 117 (AIDS-test II; RvdW 2003, 193, AB 2004, 93, ECLI:NL:PHR:2003:AL8442, m.nt. T. Zwart; NTBR 2004/4, p. 188-194, m.nt. O. Cherednychenko). Zie verder: J.S. Kortmann, “Nogmaals de verplichte medewerking aan een HIV-test”, WPNR 2004/6566, p. 135-137.
 44. Artt. 446 t/m 468 BW.
 45. Zie over de betekenis van artikel 11 bij de totstandkoming van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst: D.P. Engberts, Met permissie. Morele argumentaties inzake het toestemmingsbeginsel bij de totstandkoming van de Wet Geneeskundige Behandelings-Overeenkomst (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 1997.
 46. HR 23 november 2001, ECLI:NL:PHR:2001:AD3963, NJ 2002, 386 en 387, m.nt. Vranken, r.o. 3.5.2.
 47. KNMG, Niet-therapeutische circumcisie bij minderjarige jongens, 2010, p. 13; A. Nieuwenhuis, “De grondrechtelijke positie van de jongensbesnijdenis”, Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2014(1), p. 18-33.
 48. Zie bijv. R.H.M. Pierik, “Past een vaccinatieplicht binnen het EVRM-regime?”, TvGR 2019(43) 4, p. 322-339; A. Nieuwenhuis, “Het weigeren van bloedtransfusies en vaccinaties op grond van godsdienstige motieven. Een grondrechtelijk kader”, Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2017(8) 3, p. 27-41.
 49. Zie bijv. C. de Groot, “Sommige vrouwen mogen geen moeder worden”, NRC Handelsblad, 3 februari 2017. De auteur diende in 2020 een petitie in om verplichte anticonceptie mogelijk te maken (zie F. Bouma, “Oud-kinderrechter dient petitie in voor verplichte anticonceptie”, NRC Handelblad, 27 oktober 2020). Zie ook de Initiatiefnota Van Dijken (inmiddels Initiatiefnota Eijsink), waarin expliciet wordt ingegaan op artt. 3 en 8 EVRM (Kamerstukken II 2009-2010, 32 405, nr. 2, p. 11-12). Voor een nadere beschouwing over dergelijke voorstellen, zie L. ten Haaf, “Een slechte toekomst is geen toekomst. Het belang van het toekomstig kind als rechtvaardiging van gedwongen anticonceptie”, NJB 2012, p. 1176-1181.
 50. A. de Ruijter, “Gelijke aanspraak op lichamelijke integriteit”, NJB 2015/1191.
 51. Voor een overzicht, zie met name hoofdstuk 2, 3 en 8 in Van Beers 2009.
 52. Zie hierover onder meer D. Dickenson, Lichaam en eigendom, Amsterdam: Boom 2006; Van Beers 2009, hoofdstuk 2; J. Sijmons, “Beschikken over organen na overlijden: organen als collectieve nalatenschap?”, NTBR 2013/30.
 53. Zie hierover nader Van Beers 2009, par. 2.4.
 54. Kamerstukken II 1979/80, 16 068, nr. 3, p. 4-5; Kamerstukken II 1979/80, 16 068, nr. 8, p. 3.
 55. Kamerstukken II 1979/80, 16 068, nr. 3, p. 4-5.
 56. Idem.
 57. Kamerstukken II 1978/79, 15 463, nr. 2, p. 6.
 58. Kamerstukken II 1978/79, 15 463, nr. 2, p. 4). In de Memorie van Toelichting wordt naar deze opsomming uit de nota verwezen, zie Kamerstukken II 1979/80, 16 068, nr. 3, p. 6-7.
 59. Kamerstukken II 1979/80, 16 068, nr. 3, p. 7.
 60. Kamerstukken II 1979/80, 16 068, nr. 7, p. 4.
 61. Kamerstukken II 1979/80, 16 068, nr. 3, p. 7.
 62. Kamerstukken II 1979/80, 16 086, nr. 4, p. 11.
 63. Kamerstukken II 1979/80, 16 068, nr. 3, p. 7.
 64. B.C. van Beers, “Artikel 11”, in: E.H. Ballin, E.J. de Jonge, G.J. Leenknegt (red.), Uitleg van de Grondwet, Boom juridisch: Den Haag 2021. (webversie)
 65. Zie HR 2 juli 1990, ECLI:NL:HR:1990:ZC8571, NJ 1990, 751, m.nt. Schalken (Wangslijm), r.o. 3.2: “Bij de beoordeling van het middel dient uitgangspunt te zijn dat, ingevolge art. 11 Gr.w, ieder recht heeft op onaantastbaarheid van zijn lichaam, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen. Dit brengt mee dat een bevoegdheid tot het, zonder toestemming van de betrokkene, inbreuk maken op dat recht door het van zijn lichaam afnemen van daarvan deel uitmakend materiaal, zoals wangslijm, slechts kan berusten op een beperking van dat recht welke bij of krachtens de wet uitdrukkelijk is voorzien” (cursivering BvB).
 66. Hof Arnhem 12 juli 1988, ECLI:NL:GHARN:1988:AC2591, NJ 1989, 761.
 67. HR 23 november 2001, ECLI:NL:PHR:2001:AD3963, NJ 2002, 386 en 387, m.nt. Vranken. Voor een uitgebreidere beschouwing, zie onder 4.
 68. HR 10 juli 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI5924 , NJ 2010/1, m.nt. J. Legemaate; HR 14 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2370, NJ 2017/224 m.nt. J. Legemaate.
 69. HR 2 juli 1990, ECLI:NL:HR:1990:ZC8571, NJ 1990, 751, m.nt. Schalken (Wangslijm).
 70. HR 18 juni 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1002, NJ 1994, 347, m.nt. CJHB en EAA (Aidstest I); HR 12 december 2003, ECLI:NL:PHR:2003:AL8442, NJ 2004, 117 (AIDS-test II; RvdW 2003, 193, AB 2004, 93, ECLI:NL:PHR:2003:AL8442, m.nt. T. Zwart; NTBR 2004/4, p. 188-194, m.nt. O. Cherednychenko); Rb. Leeuwarden 25 augustus 2005, ECLI:NL:RBLEE:2005:AU1493, LJN: AU1493; Rb. Arnhem 1 december 2006, ECLI:NL:RBARN:2006:AZ8629, LJN: AZ8629; Rb. Utrecht 16 januari 2007, ECLI:NL:RBUTR:2007:AZ6826, LJN: AZ6826.
 71. Rb. ‘s-Gravenhage 25 januari 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BV6061, LJN: BV6061.
 72. Rb. Zutphen 2 maart 2011, ECLI:NL:RBZUT:2011:BQ1266, LJN: BQ1266; Hof ‘s-Hertogenbosch 10 juli 2012, ECLI:NL:GHSHE:2012:BX2343, LJN: BX2343.
 73. Zie bijv. Rechtbank Midden-Nederland, 9 mei 2019, FJR 2020/58.9, r.o. 4.8.
 74. Hof Arnhem 12 juli 1988, ECLI:NL:GHARN:1988:AC2591, NJ 1989, 761; Ktr. Nijmegen 18 mei 1990, ECLI:NL:KTGNMG:1990:AI8310, Prg. 1990, 3312.
 75. Nationale Ombudsman 3 maart 2008, ECLI:NL:XX:2008:BD1584, AB 2008, 162.
 76. HR 21 oktober 1994, NJ 1996, 346, m.nt. CJHB (RAILS).
 77. HR 22 juni 1973, ECLI:NL:HR:1973:AD2208NJ 1973, 386 m.nt. A.R. Bloembergen (Fluoridering).
 78. Kortmann e.a. 2016, p. 500.
 79. Verhey 1995, p. 160.
 80. Wet op de orgaandonatie. Staatsbladnummers (ook hieronder)?
 81. Wet afbreking zwangerschap.
 82. Wet toetsing levensbeëindiging.
 83. H. Akveld & M. Buijsen, Een juridische verkenning inzake alternatieve beslissystemen rondom orgaandonatie en inzake financiële incentives, Den Haag: Ministerie VWS 2008, p. 2.
 84. Idem.
 85. J.C.J. Dute, “Het inititatiefvoorstel over orgaandonatie is in strijd met artikel 11 Grondwet”, TvCR, april 2017, p. 130.
 86. Den Boer 2017, p. 401.
 87. Zie bijv. Leenen e.a. 2014, par. 1.5.2.; B.J. Koops, “Over ‘mensen’ en ‘mensen’-rechten. De maakbare mens bezien vanuit het perspectief van grondrechten”, in: B.J. Koops, C. Lüthy, A. Nelis en C. Sieburgh (red.), De maakbare mens. Tussen fictie en fascinatie, Amsterdam: Bert Bakker 2009, p. 290 e.v.
 88. Zie hierover uitgebreid Van Beers 2009, par. 3.1.3.
 89. In de woorden van Visser ’t Hooft: “In deze context [...] hebben we niet meer te maken met de traditionele ‘Abwehr’-functie van de vrijheidsrechten, maar met een veel lastiger konflikt tussen twee fundamentele uitgangspunten: tegenover een aan de integriteitsgedachte (‘inviolabilité’) gekoppeld onvervreemdbaarheidspostulaat (‘inaliénabilité’) staat het recht tot zelfbeschikking (‘auto-détermination’)” (H.Ph. Visser ’t Hooft, “De doolhof van het zelfbeschikkingsrecht”, in: J. ten Berge, G.J.H. van Hoof, A.Ph. Jaspers en A.H.J. Swart (red.), Recht als norm en aspiratie. Opstellen over recht en samenleving ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de Utrechtse Juridische Faculteit, Nijmegen: Ars Aequi 1986, p. 382).
 90. Dekkers, Hoffer en Wils 2006, p. 166-167.
 91. Tijdens de totstandkoming van het artikel heeft toenmalig Staatssecretaris van Justitie Haars nog een andere, meer lichaamsgerichte formulering van dit grondrecht voorgesteld: “De waarde van het menselijk lichaam wordt erkend en geëerbiedigd. Inbreuken zijn slechts toegestaan bij of krachtens de wet.” Zie hierover Pelle 1998, p. 351. Met “inbreuken” zijn hier uiteraard geen inbreuken, maar beperkingen bedoeld.
 92. Kamerstukken II 1978-1979, 15 463, nr. 2, p. 5.
 93. Zoals Esther Pans in haar proefschrift over de grondslagen van de Wet toetsing levensbeëindiging opmerkt: “Rechter en wetgever hebben bepaald dat euthanasie geen recht is van de patiënt, hetgeen op zichzelf al illustreert dat zelfbeschikking niet voorop staat” (E. Pans, De normatieve grondslagen van het Nederlandse euthanasierecht (diss. Amsterdam VU), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2006, p. 325).
 94. Zie met name B. Sluijters, Geknipt verband (oratie Leiden), Deventer: Kluwer 1985; A.C. Hendriks, In beginsel. De gezondheidsrechtelijke beginselen uitgediept (oratie Leiden), Leiden: NJCM-Boekerij 2006; A.C. Hendriks, B.J.M. Frederiks en M.A. Verkerk, “Het recht op autonomie in samenhang met goede zorg bezien”, TvG 2008, nr. 1, p. 2-18. Zie ook Gevers over de recente tendens tot relativering van het zelfbeschikkingsrecht (J.K.M. Gevers, “Gezondheidsrecht: ontwikkelingen en reflecties: Henk Leenen-lezing”, TvG 2010, 34(5), p. 363-371).
 95. D.W.J.M. Pessers, Big Mother. Over de personalisering van de publieke sfeer (oratie VU), Den Haag: Boom 2003, m.n. p. 16-18; B.C. van Beers, “Menselijke maakbaarheid, menselijke waardigheid en de mensenrechten. Over de maakbare mens en conflicterende interpretaties van de menselijke waardigheid”, NJCM-bulletin 2010-8, p. 997-1016, §3; Visser ‘t Hooft 1986; W. van der Burg en H. Oevermans, “Grondrechten in de gezondheidszorg. Beperkingen van de gangbare grondslagenbenadering”, in: W. van der Burg en P. Ippel (red.), De Siamese tweeling. Recht en moraal in de biomedische praktijk, Assen 1994, p. 187-202.
 96. D.P. Engberts, Met permissie. Morele argumentaties inzake het toestemmingsbeginsel bij de totstandkoming van de Wet Geneeskundige Behandelings-Overeenkomst (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 1997, p. 265; Van Beers 2009, §3.1; G.A. den Hartogh, Gift of bijdrage? Over morele aspecten van orgaandonatie, Den Haag: Rathenau Instituut 2003, p. 52-53. Bovenberg neem op dit punt een bijzondere positie in. Ook hij is van mening dat in artikel 11 louter een afweerrecht besloten ligt, maar pleit voor uitbreiding van het grondrecht richting een recht op zelfbeschikking (J.A. Bovenberg, Het Antoni van Leeuwenhoek-recht: pleidooi voor een nieuw grondrecht (Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging 2009-I), Deventer: Kluwer 2009, p. 92 e.v.
 97. Zie Verhey 1995, p. 160-161; Elzinga e.a. 2014, p. 414.
 98. Elzinga e.a. 2014, p. 414.
 99. Zie hoofdstuk 7 uit P. Mendelts, Interpretatie van grondrechten. Grondrechtenclaims en verschuivingen in de reikwijdte van grondrechten (diss. Utrecht), Deventer 2002.
 100. B.P. Vermeulen (1992), “Wie bepaalt de reikwijdte van de grondrechten?” (Preadvies Vereniging Wijsbegeerte van het Recht 1992), R&R 1992 jrg. 21 afl. 1, p. 16-46.
 101. Zie over deze twee aspecten van menselijke waardigheid onder meer: D.W.J.M. Pessers, Menselijke waardigheid en het persoonsbegrip in het recht (preadvies Christen-Juristen Vereniging), Utrecht: Lemma 2005; en B.C. van Beers (2009a), De humaniteit van humane biotechnologie. Juridische perspectieven op menselijke waardigheid en medische biotechnologie (Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging 2009-I), Deventer: Kluwer 2009, p. 97-145.
 102. CE ass., 27 oktober 1995, Recueil Dalloz 1996, Jur. p. 177, m.nt. G. Lebreton (Commune de Morsang-sur-Orge en Ville d’Aix-en-Provence; JCP 1996, II, no. 22630, m.nt. F. Hamon). Zie hierover uitgebreid Van Beers 2009, p. 58-66.
 103. Mendelts 2002, p. 220.
 104. HR 23 november 2001, ECLI:NL:PHR:2001:AD3963, NJ 2002, 386 en 387, m.nt. Vranken.
 105. Zo ook Engberts over de omvang van het zelfbeschikkingsrecht in art. 7:450 BW, waarin eveneens het toestemmingsvereiste is neergelegd: “Het is duidelijk dat het hier gaat om een negatieve keuzevrijheid: de patiënt blijft verschoond van verrichtingen die hij niet wenst te ondergaan. Het is goed om te bedenken dat wanneer met betrekking tot medische handeling wordt gesproken over autonomie of zelfbeschikking van de patiënt in feite wordt verwezen naar het uitgangspunt dat in art. 450 lid 1 WGBO is geformuleerd. Het toestemmingsvereiste brengt in lijn met art. 11 Gw derhalve een afweerrecht of schildrecht onder woorden, niet een claimrecht op grond waarvan aanspraken op bepaalde verrichtingen zouden kunnen worden afgedwongen” (D.P. Engberts en L.E. Kalkman-Bogerd (red.), Gezondheidsrecht, Houten: Bohn Stafleu van Loghum 2006, p. 23).
 106. J. Velaers, “Het menselijk lichaam en de grondrechten”, in: J. Velaers (red.) Over zichzelf beschikken? Juridische en ethische bijdragen over het leven, het lichaam en de dood, Antwerpen: MAKLU 1996, p. 157.
 107. EHRM 29 april 2002, ECLI:NL:XX:2002:AP0678, NJ 2004, 543, m.nt. EAA (Pretty t. Verenigd Koninkrijk; NJCM-Bull. 2002, p. 910, m.nt. E. Myjer; EHRC 2002, 47, m.nt. J.H. Gerards en H.L. Janssen), r.o. 39. Zie ook G.A. den Hartogh, “Het Europese Hof over hulp bij suïcide”, Ars Aequi 2003, p. 96-101; en Van Beers 2009, p. 183-189.
 108. Idem, r.o. 61.
 109. Idem, r.o. 62.
 110. Zie Pretty t. Verenigd Koninkrijk, r.o. 63: “The imposition of medical treatment, without the consent of a mentally competent adult patient, would interfere with a person’s physical integrity in a manner capable of engaging the rights protected under Article 8 §1 of the Convention.” Zie verder onder meer: EHRM 22 juli 2003, ECLI:CE:ECHR:2003:0722JUD002420994 (Y.F. t. Turkije), r.o. 33; EHRM 9 maart 2004, ECLI:CE:ECHR:2004:0309JUD006182700, NJ 2005, 14 (Glass t. Verenigd Koninkrijk), r.o. 70 en 82; EHRM 16 juni 2005, ECLI:CE:ECHR:2005:0616JUD006160300, EHRC 2005, 82, m.nt. J. van der Velde (Storck t. Duitsland); EHRM 5 oktober 2006 (ontv. besl.), EHRC 2007, 23, m.nt. A.C. Hendriks (Trocellier t. Frankrijk), r.o. 1; EHRM 13 mei 2008, ECLI:CE:ECHR:2008:0513JUD005251599, EHRC 2008, 82, m.nt. E. Brems (Juhnke t. Turkije), r.o. 71; EHRM 3 juli 2012, ECLI:NL:XX:2012:BX3398, EHRC 2012, 157, m.nt. A.C. Hendriks (X. t. Finland), r.o. 212
 111. Voor het eerst in EHRM 7 maart 2006, EHRC 2006, 47, m.nt. E. Brems (Evans t. Verenigd Koninkrijk; NJCM-bull. 2006, p. 863, m.nt. C. Forder en J. Whittingham). Bevestigd in hoger beroep: EHRM (Grote Kamer) 10 april 2007, ECLI:NL:XX:2007:BA6787, NJ 2007, 459, m.nt. J. De Boer (Evans t. Verenigd Koninkrijk; EHRC 2007, 73, m.nt. E. Brems).
 112. EHRM 1 april 2010, ECLI:NL:XX:2010:BM6912, EHRC 2010, 64, m.nt. A.C. Hendriks (S.H. e.a. t. Oostenrijk), r.o. 58. Bevestigd in hoger beroep: EHRM 3 november 2011 (Grote Kamer), ECLI:CE:ECHR:2011:1103JUD005781300, EHRC 2012, 38, m.nt. B.C. van Beers (S.H. e.a. t. Oostenrijk), r.o. 80.
 113. Zie onder meer EHRM 6 april 2017, ECLI:CE:ECHR:2017:0406JUD007988512, EHRC 2017, ECLI:CE:ECHR:2017:0406JUD007988512, 128 (A.P., Garçon en Nicot t. Frankrijk); EHRM (Grote Kamer) 11 juli 2002, NJCM-Bull. 2003, 330, m.nt. P. van Dijk (Christine Goodwin t. Verenigd Koninkrijk; EHRC 2002, 74, m.nt. H. Janssen en J. van der Velde); en EHRM 12 juni 2003, ECLI:NL:XX:2003:AN9404, AB 2003, AB 2003, 437, m.nt. B.C. van Beers en B.P. Vermeulen (Van Kück t. Duitsland; EHRC 2003, 61, m.nt. Gerards).
 114. EHRM 16 december 2010, ECLI:NL:XX:2010:BP5954, EHRC 2011, 40, m.nt. J. Gerards en m.nt. A.C. Hendriks (A, B en C t. Ierland).
 115. Zie bijv. EHRM (Grote Kamer) 10 april 2007, ECLI:NL:XX:2007:BA6787, NJ 2007/459, m.nt. J. de Boer (Evans t. Verenigd Koninkrijk); S.H. e.a. t. Oostenrijk; EHRM 26 mei 2011, ECLI:CE:ECHR:2011:0526JUD002761704, EHRC 2011, 109, m.nt. A.C. Hendriks (R.R. tegen Polen); EHRM 28 augustus 2012, ECLI:CE:EC HR:2012:0828JUD003427010, EHRC 2012, 222, m.nt. N.R. Koffemann (Costa en Pavan t. Italië); EHRM 26 mei 2011, ECLI:CE:ECHR:2011:0526JUD002761704, EHRC 2011, 109, m.nt. A.C. Hendriks (R.R. tegen Polen); EHRM (Grote Kamer) 27 augustus 2015, EHRC 2015, 232, m.nt B.C. van Beers (Parrillo t. Italië).
 116. EHRM 13 november 2012, NJ 2014/203 (Hristozov e.a. t. Bulgarije).
 117. EHRM 17 februari 2005, EHRC 2005, ECLI:CE:ECHR:2005:0217JUD004275898, 38 (K.A. en A.D. t. België), r.o. 83. Voor een uitgebreide beschouwing, zie S. Gutwirth en P. de Hert, “De seks is hard maar seks (dura sex, sed sex). Het arrest K.A. en A.D. tegen België”, Panopticon 2005-3, p. 1-14; M. Fabre-Magnan, “Le sadisme n’est pas un droit de l’homme”, Recueil Dalloz 2005, Chron. p. 2973-2981; en Van Beers 2009, p. 205-212.
 118. EHRC 10 juni 2010, ECLI:CE:ECHR:2010:0610JUD000030202, EHRC 2010, 89 m.nt. J. Gerards (Jehova’s Witnesses of Moscow t. Rusland), r.o. 136.
 119. P.H. Blok, “Is er privé-leven na de dood?”, NJB 2003, nr. 6, p. 273-278; Van Beers 2009, p. 555-564; Leenen et al. 2014, par. 1.5.2; W. Duijst en T. Krap, “Lichamelijke integriteit bij leven en na de dood””, NJB 2017/774. Anders: A.C. Hendriks,”Initiatiefwetsvoorstel over orgaandonatie doet grondrechten geen geweld aan”, TvCR april 2017 p. 134.
 120. Kamerstukken II 1978/79, 15 463, nr. 2, p. 5. Zie ook Kamerstukken II 1979/80, 16 086, nr. 8, p. 7.
 121. Leenen e.a. 2014, par. 1.5.2.
 122. Zie bijv. EHRM 15 mei 2006, ontv. besl. (Estate of Kresten Filtenborg Mortensen t. Denemarken); EHRM 13 juli 2006, EHRC 2006, ECLI:CE:ECHR:2006:0713JUD005875700, 111 (Jäggi t. Zwitserland); EHRM 27 februari 2007, nr. 56760/00 (Akpinar en Altun t. Turkije). Zie hierover nader Van Beers 2009, p. 212-217; en Hendriks 2017, p. 134.
 123. Zie bijv. EHRM 17 januari 2006 (Elli Poluhas Dödsbo t. Zweden); EHRM 13 januari 2015, EHRC 2015, 61 (Elberte t. Letland).
 124. Art. 18 lid 1.
 125. Art. 67 lid 2 en Wet op de lijkbezorging.
 126. Art. 7 Embryowet.
 127. Art. 9 Wet op de orgaandonatie.
 128. Art. 148 t/m 151 Sr.
 129. Aanhangsel Handelingen II 2018/19, 1367. Het verdienmodel van ‘body brokers’ is dubieus te noemen in het licht van het beginsel van vrijwillige en geïnformeerde toestemming dat in artikel 11 besloten ligt. Zo probeerde het bedrijf waarover kamervragen werden gesteld mensen over te halen hun lichaam na de dood ter ontleding af te staan onder het mom van een ‘budget-uitvaart’. Volgens de minister zet een dergelijke financiële prikkel de vrijwilligheid van de donatie onder druk. Daarnaast kan men vraagtekens plaatsen bij het geïnformeerde karakter van de toestemming: donoren blijken veelal geen idee te hebben dat hun lichaam na de dood in stukken verkocht wordt aan afnemers over de hele wereld.
 130. Duijst en Krap 2017, p. 926.
 131. Duijst en Krap 2017, p. 926.
 132. Art. 3 lid 1 Wet op de orgaandonatie.
 133. Art. 10a lid 2 Wet op de orgaandonatie.
 134. Kamerstukken II 2013/14, 33506, nr. 6 (gewijzigde MvT), p. 3.
 135. Kamerstukken II 2013/14, 33506, nr. 4, p. 5.
 136. Kamerstukken II 2013/14, 33506, nr. 6 (gewijzigde MvT), p. 14.
 137. Kamerstukken II 2013/14, 33506, nr. 4, p. 10; Kamerstukken I, vergaderjaar 1, 2017/17, 33506, E, p. 2.
 138. Voor een overzicht van de rechtswetenschappelijke en politieke discussie, zie J.K.M. Gevers, “De herziening van de Wet op de orgaandonatie: een terugblik”, TvGR 2018 (42) 5, p. 387-400.
 139. M. Buijsen, “Actieve donorregistratie en de rechten vans de mens”, ZIP 2017, nr.1; Hendriks 2017, p. 135.
 140. Hendriks 2017, p. 133-134.
 141. Dute 2017, p. 131.
 142. Sijmons 2013.
 143. Kamerstukken II 2013/14, 33506, nr. 6 (gewijzigde MvT), p. 13.
 144. Zoals de auteur van dit grondwetscommentaar heeft betoogd in de Eerste Kamer bij een deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel, zie Handelingen I, 2016/17, 33506, I, p. 6-8.
 145. B.C. van Beers, “Donorwet wringt met lichamelijke integriteit”. Volkskrant, 21 september 2016.
 146. Zie ook het tweede advies van de RvS hierover, Kamerstukken I, vergaderjaar 1, 2017/17, 33506, E, p. 2.
 147. Zie onder meer CvB, 22 augustus 2019, 2019/00341; CvB 8 november 2016, 2016/00445.
 148. G. den Hartogh, “Het ADR-systeem voor orgaanverwerving en de onaantastbaarheid van het lichaam”, NJB 2017/2277.
 149. Gevers 2018, p. 392-393.
 150. Sijmons 2013.
 151. Voor de meest recente versie, zie de website van de Nederlandse Transplantatie Stichting.
 152. J.A.M. Bollen, L.W.E. van Heurn, D. Ysebaert, W.N.K.A. van Mook en M.M. ten Hoopen, “Orgaandonatie na euthanasie: juridische overwegingen en vraagstukken”, TvGR 2019 (43) 2, p. 119.
 153. Bollen e.a. 2019, p. 108.
 154. Zie met name het rapport van de Commissie-Grondrechten in het digitale tijdperk (Kamerstukken II 2000/01, 27 460, nr. 1, bijlage 1); en van de Staatscommissie Grondwet 2010, hoofdstuk 8.
 155. Voor bronnen, zie het grondwetscommentaar over deze artikelen.
 156. B.J. Koops, H. van Schooten en M. Prinsen, Recht naar binnen kijken. Een toekomstverkenning van huisrecht, lichamelijke integriteit en opsporingstechnieken, Den Haag: SDU 2004, ITeR sel 70, p. 117.
 157. Zie hierover bijv. G. Meynen, “Neurorecht: hoop of hersenschim?” (oratie Utrecht), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2020; M. Ienca en R. Andorno, “Towards new human rights in the age of neuroscience and neurotechnology”, Life Sciences, Society and Policy 2017, 13:5; S.L.T.J. Ligthart, “Freedom of thought in Europe: do advances in ‘brain-reading’ technology call for revision?”, Journal of Law and the Biosciences 2020 (advance access), https://doi.org/10.1093.
 158. B. de Graaff, “Pas op voor hersenvredebreuk”, Groene Amsterdammer, 9 september 2015.
 159. B.-J. Koops en M.M. Prinsen, “Glazen woning, transparant lichaam. Een toekomstblik op huisrecht en lichamelijke integriteit’, NJB 2005, p. 624-630.
 160. S.L.T.J. Ligthart, T. Kooijmans en G. Meynen, “Neurotests in de Nederlandse strafrechtspleging: een verkenning van juridische mogelijkheden en uitdagingen”, DD 2017/56.
 161. Zie HR 2 juli 1990, ECLI:NL:HR:1990:ZC8571, NJ 1990, 751, m.nt. Schalken (Wangslijm), r.o. 3.2.
 162. Zie hierover nader Koops en Prinsen 2005; en Koops, Van Schooten en Prinsen 2004.
 163. In de grondwetsgeschiedenis worden röntgenonderzoek en encefalografie genoemd als terreinen waarop de onaantastbaarheid van het lichaam van toepassing is (Kamerstukken II 1978/79, 15 463, nr. 2, p. 4).
 164. B.J. Koops en M. Prinsen, “Glazen woning, transparant lichaam. Een toekomstblik op huisrecht en lichamelijke integriteit”, NJB 2005, p. 624-630, §3.3.
 165. HR 29 juni 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZD2213, NJ 2000/10, m.nt. A.C. ’t Hart (Tandenborstel), r.o. 5.3.
 166. Zie hierover onder meer C. Trouet, Van lichaam naar lichaamsmateriaal. Recht en het nader gebruik van cellen en weefsels, Antwerpen: Intersentia 2003.
 167. Verordening (EG) nr. 1394/2007 inzake geneesmiddelen voor geavanceerde therapie en tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG en van Verordening (EG) nr. 726/2004.
 168. Zie onder meer I. Geesink and C. Steegers, Nier te koop - Baarmoeder te huur. Wereldwijde handel in lichaamsmateriaal, Amsterdam: Bert Bakker 2011 ; C. Waldby and R. Mitchell, Tissue economies. Blood, organs, and cell lines in late capitalism, Durham/ London: Duke University Press 2007; D. Dickenson, Body shopping. Converting body parts to profit, Oxford: Oneworld Publications 2009.
 169. Dickenson 2006, p. 55.
 170. Zie met name J.K.M. Gevers, Beschikken over cellen en weefsels (oratie UvA), Deventer: Kluwer 1990; Verhey 1995, p. 161; Bovenberg 2009, p. 69-70; Leenen e.a. 2014, par. 1.5.2; E.T.M. Olsthoorn-Heim en C. de Klerk, “Juridische analyse”, in: I. Geesink and C. Steegers (red.), Nader gebruik nader onderzocht. Zeggenschap over lichaamsmateriaal, Den Haag: Rathenau Instituut 2009, p. 56-57.
 171. Zie Kamerstukken II 1989/90, 21 561, nr. 3, p. 49; en Kamerstukken II 1989/90, 19218, nr. 43. Zie ook Olsthoorn-Heim en De Klerk 2009, p. 56-57. Voor een overzicht van de wetenschappelijke discussie die daarop volgde, zie Bovenberg 2009, p. 69, voetnoot 18.
 172. Zie p. 3 van de MvT bij dit wetsvoorstel, zoals het ter consultatie is aangeboden via https://www.internetconsultatie.nl/zeggenschaplichaamsmateriaal/details.
 173. Zie hierover: C. Ploem & J. Dute, “Nieuwe wetgeving lichaamsmateriaal. Ophef over justitiële toegang terecht?”, NJB 2017, p. 1534.; en N.F. de Groot, B.C. van Beers, L. Decock en G. Meynen, “Accessing medical biobanks to solve crimes: ethical considerations”, Journal of Medical Ethics 2020 (advance access), doi:10.1136/medethics-2020-106133.
 174. Zie over het verband tussen NBIC-convergentie en veranderende opvattingen over het menselijk lichaam: T. Swierstra, M. Boenink, B. Walhout en R. van Est (red.), Leven als bouwpakket. Ethisch verkennen van een nieuwe technologische golf, Den Haag: Rathenau Instituut 2009 (http://www.rathenau.nl/downloadfile.asp?ID=1725). Zie met name de bijdrage van Schermer in deze bundel over veranderende opvattingen over lichamelijke integriteit in verband met brein-machine-interacties (p. 41-42).
 175. Zie B.J. Koops, “Over ‘mensen’ en ‘mensen’-rechten. De maakbare mens bezien vanuit het perspectief van grondrechten”, in: B.J. Koops, C. Lüthy, A. Nelis en C. Sieburgh (red.), De maakbare mens. Tussen fictie en fascinatie, Amsterdam: Bert Bakker 2009, p. 307.
 176. Zie voor een nadere analyse B.C. van Beers, “Menselijke maakbaarheid, menselijke waardigheid en de mensenrechten. Over de maakbare mens en conflicterende interpretaties van de menselijke waardigheid”, NTM/NJCM-Bull. 2010, 35(8), p. 997-1016.
 177. Zie met name Evans t. Verenigd Koninkrijk (Grote Kamer), r.o. 81.
 178. Onduidelijk is wat men hier verstaat onder ‘eugenetische praktijken’. In de literatuur wordt een onderscheid gemaakt tussen staatseugenetica en liberale eugenetica. Waarschijnlijk doelt men hier uitsluitend op staatseugenetica.
 179. Zie hierover ook Van Beers 2010.
 180. Kamerstukken II 1979/80, 16 086, nr. 4, p. 14.
 181. Zie onder meer art. 21 Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Biogeneeskunde; art. 15 lid 2 Universal Declaration on Bioethics and Human Rights; art. 4 Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights; art. 12 Richtlijn 2004/23/EC; art. 20 Richtlijn 2002/98. Zie ook Guiding Principle 5 of the World Health Organisation Guiding Principles on Human Cell, Tissue and Organ Transplantation (laatste versie 2010); en de Declaration of Istanbul on Organ Trafficking and Transplant Tourism.
 182. Zie onder meer art. 2 en 7 Wet op de orgaandonatie; art. 2 lid 1 en art. 4 lid 2 Wet inzake bloedvoorziening; art. 5 lid 2 en art. 8 lid 2 io. art. 27 Embryowet; en art. 9 Wet foetaal weefsel. Op het moment van schrijven is de Wet zeggenschap lichaamsmateriaal nog in voorbereiding, zodat het verbod op commerciële uitwinning van overig lichaamsmateriaal nog niet wettelijk is vastgelegd.
 183. Zie bijv. C. Fabre, Whose body is it anyway? Justice and the integrity of the person, Oxford: Clarendon Press 2006; J. Harris and C. Erin, “An ethically defensable market in human organs”, British Medical Journal 2002, 325, p. 114-115. Ook in Nederland is dit argument te horen, zie bijv. M. Zuijderland, “Baas over eigen organen” NRC Handelsblad, 11 augustus 2011.
 184. Zie bijv. G. den Hartogh, Gift of bijdrage? Over morele aspecten van orgaandonatie, Den Haag 2003.
 185. Zie bijv. E.M. Kool, R. van der Graaf, A.M.E. Bos, B.C.J.M. Fauser en A.L. Bredenoord, Ethisch verantwoorde organisatie van eiceldonatie via eicelbanken in Nederland, Utrecht 2018.
 186. Voor een analyse van de recente voorstellen tot een wettelijke regeling voor draagmoederschap in het licht van onder meer het non-commercialiteitsbeginsel en het recht op lichamelijke integriteit, zie B.C. van Beers en L.C. Bosch, “A revolution by stealth. A legal-ethical analysis of the rise of pre-conception authorization of surrogacy arrangements”, The New Bioethics 2020 (advance access).

 

 • Citeer
  Citeer suggestie
  B.C. van Beers, Commentaar op artikel 11 van de Grondwet, in: E.M.H. Hirsch Ballin en G. Leenknegt (red.), Artikelsgewijs commentaar op de Grondwet, webeditie 2021 (www.Nederlandrechtsstaat.nl).
 • Deel
 • PDF
 • Terug
MEER OVER DIT ONDERWERP
THEMA IN HET KORT
ACHTER-GRONDEN
Reageer!
Thema in het kort

Onaantastbaarheid van het lichaam

Het recht op lichamelijke integriteit biedt bescherming tegen schendingen van en inbreuken op het lichaam door anderen en geeft iedereen het recht zelf over het lichaam te beschikken. Dat recht eindigt niet door het overlijden: het brengt ook mee dat men niet zomaar over iemands stoffelijk overschot of organen kan beschikken.
 
Bij inbreuken op de lichamelijke integriteit kan worden gedacht aan lichamelijke of geestelijke mishandeling, lijfstraffen, medische experimenten en behandelingen, gedwongen inenting tegen besmettelijke ziekten, fouillering en onderzoek van het lichaam en afname van bloed of ander lichaamsmateriaal. Het recht speelt daarnaast ook een rol in hedendaagse kwesties rondom onder meer orgaandonatie, de handel in menselijke eicellen of sperma, draagmoederschap, ivf-behandeling, de biomedische industrie, biobanken waar menselijk biologisch materiaal is opgeslagen voor wetenschappelijk onderzoek en het gebruik van DNA-materiaal uit wangslijm of haren. Wetenschappelijke ontwikkelingen en commerciële belangen maken op dit terrein veel mogelijk; de Grondwet biedt tegenwicht door de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam te waarborgen.
 
In veel gevallen is het niet de overheid die de lichamelijke integriteit aantast, maar zijn dat andere burgers, private organisaties of bedrijven. Op de overheid rust de verplichting om over kwesties zoals de hierboven genoemde, regels vast te stellen die het recht van mensen op lichamelijke integriteit beschermen.
Achtergronden

Onaantastbaarheid van het lichaam

Persoon en lichaam in het recht

Lees hier de dissertatie van mr. dr. B.C. van Beers over menselijke waardigheid en zelfbeschikking in het tijdperk van de medische biotechnologie.

Plaats Uw Reactie

*Verplicht invulveld straks zijn alleen uw naam en reactie zichtbaar.

Er kan enige tijd overheengan tot uw reactie zichtbaar is.

Reageer!

Onaantastbaarheid van het lichaam

0 reacties
Klassieke uitspraken
Recente Recht- spraak
Politiek
Klassieke uitspraken

Onaantastbaarheid van het lichaam

Aidstest I

HR 18 juni 1993, NJ 1994, 347.
Een vrouw eiste dat haar verkrachter een aidstest zou ondergaan om te kunnen vaststellen of zij besmet kon zijn. De man weigerde en beriep zich daartoe op de onaantastbaarheid van zijn lichaam. De rechter verwierp dat verweer en achtte de dader op grond van de bepaling betreffende de onrechtmatige daad in het BW verplicht de gevolgen van zijn daad zoveel mogelijk te beperken. Ook het ondergaan van een aidstest behoorde daartoe.
 

Fluoridering

HR 22 juni 1973, NJ 1973, 386
Het toevoegen van fluor aan het drinkwater door waterleidingbedrijven was volgens de Hoge Raad een zo ingrijpende maatregel, dat daarvoor een uitdrukkelijke wettelijke grondslag was vereist. Die grondslag ontbrak in de toenmalige wetgeving. Het recht op onaantastbaarheid van het lichaam wordt daarbij niet uitdrukkelijk genoemd, maar klinkt ontegenzeglijk door in de argumentatie van de Hoge Raad.
 

Informatie over medische behandeling

HR 23 november 2001, NJ 2002, 386 en 387
Hoge Raad overwoog dat de verplichting van de arts de patiënt voorafgaande aan een medische behandeling te informeren over de eventuele risico's van de voorgestelde behandeling niet ertoe strekt de patiënt tegen deze risico's te beschermen, maar om de patiënt in staat te stellen goed geïnformeerd te beslissen of hij al dan niet toestemming voor de behandeling zal geven. Wanneer de aangeduide risico's zich vervolgens verwezenlijken, is het aan de patient om te bewijzen dat hij, indien hij voldoende was ingelicht, niet voor deze behandeling zou hebben gekozen. 

Recente rechtspraak

Onaantastbaarheid van het lichaam

DNA-onderzoek vaderschap

Hof ‘s-Hertogenbosch 10 juli 2012, LJN: BX2343
Een man verlangt een DNA-onderzoek om vast te stellen of hij vader is van een kind dat uit een eerdere relatie werd geboren. Daarvoor is een schending van de lichamelijke integriteit van het kind en mogelijk ook de moeder nodig, maar deze laatste weigert medewerking. De rechter stelt dat het een feit van algemene bekendheid is dat een DNA-onderzoek nauwelijks belastend is voor de persoon die het ondergaat. Om die reden levert een DNA-onderzoek een zeer geringe schending op van de lichamelijke integriteit. Het Hof is daarom van oordeel dat het belang van de man om zekerheid te krijgen over het biologische vaderschap van het kind zwaarder weegt dan het belang van moeder en kind. 
 

S.H. e.a. t. Oostenrijk

EHRM 3 november 2011 (Grote Kamer), EHRC 2012, 38
Een Oosterijks echtpaar waarvan zowel de man als de vrouw onvruchtbaar blijkt te zijn, wenst met behulp van in virto fertilisatie en een spermadonor toch een kind te krijgen. De Oostenrijkse wetgeving staat deze combinatie van vruchtbaarheidsbehandelingen echter niet toe. Gegeven onder meer de stand van de medische wtenschap ten tijde van het verzoek (rond 1999) en de zorgvuldige afweging die aan de wetgeving ten grondslag lag, ziet het Hof geen schending van artikel 8 EVRM.
 

Haas t. Zwitserland 

EHRM 20 januari 2011, nr. 31322/07, EHRC 2011, 53, GJ 2011, 53
Haas, lijdend aan een ernstige vorm van een ‘bipolaire affectieve stoornis’ was van mening dat hij door zijn stoornis niet waardig kon leven en verzocht de Zwitserse autoriteiten ervoor te zorgen dat hij het middel pentobarbital, waarmee hij een einde aan zijn leven zou kunnen maken, zonder recept kon verkrijgen. Dit werd hem geweigerd. Het EHRM erkent dat een individu vrij is zijn wil te bepalen omtrent het levenseinde, maar stelt dat op de staat geen positieve verplichting rust om een individu de middelen te verschaffen waarmee deze een einde aan zijn leven kan maken. 

 
Politiek

Onaantastbaarheid van het lichaam

In het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht (TvCR 2017/2) wordt gediscussieerd over het initiatiefvoorstel dat een 'actief donorregistratiesysteem' beoogt in te voeren, op basis waarvan iedereen die niet reageert op de vraag over opname in het donorregister, geacht wordt te hebben ingestemd met orgaandonatie. Jos Dute bepleit dat dit voorstel in strijd is met artikel 11 Grondwet; Aart Hendriks betoogt van niet. 

Artikel
NRC over het politieke debat over het orgaandonatiesysteem.
Video
Blogs
IN DE WERELD
Video

Onaantastbaarheid van het lichaam

 • Zelfbeschikking over levenseinde moet in Grondwet
Stel: je bent in dienst van een beveiligingsbedrijf en wordt uitgezonden naar een raffinaderij. Die blijkt standaard bloed af te nemen van alle medewerkers om een eventuele blootstelling aan lood na afloop te kunnen meten. Je weigert omdat je dat een inbreuk vindt op je lichamelijke integriteit. Vervolgens word je op staande voet ontslagen. Hoe zit dat? Artikel 11 van de Grondwet regelt toch het recht op de onaantastbaarheid van het lichaam?
Blogs

Onaantastbaarheid van het lichaam

Blog NRC over orgaandonatiesysteem en o.a. recht op zelfbeschikking over het lichaam.

Opinie in de Volkskrant van B.C. van Beers, waarin zij stelt dat zonder duidelijk wettelijk kader en adequate voorlichting het voorgestelde donorregistratiesysteem (wetsvoorstel-Dijkstra) in strijd is met het grondrecht op lichamelijke integriteit.
In de wereld

Onaantastbaarheid van het lichaam

Israël kent een orgaandonorsysteem waarbij donoren voorrang krijgen als zij zelf een orgaan nodig hebben. Column van Gert van Dijk ethicus bij de KNMG en het Erasmus MC hierover met een reactie van E.H. Hulst, universitair docent gezondheidsrecht, RHOON